ZIELONA ŁAWECZKA - weź udział w konkursie i wygraj grant dla swojego osiedla.

ZIELONA ŁAWECZKA to ogólnopolski, prospołeczny projekt grantowy adresowany do mieszkańców otwartych osiedli (zarządzanych przez spółdzielnie i wspólnoty) w miastach powyżej 10 tys. mieszkańców.

Projekt ma umożliwić przemianę zaniedbanych terenów na osiedlach w zielone zakątki, miniogrody z ławeczką i dla chętnych obiektem mikroretencji. Pozwoli to ożywić miejsca wokół bloków, stworzyć przestrzeń do odpoczynku i spotkań, a jednocześnie powstrzymać utratę wody. Angażując mieszkańców chcemy pokazać jak wiele można zdziałać wspólnymi siłami – wystarczą tylko chęci i dobry pomysł.

Maksymalna wartośc grantu rzeczowo-pieniężnego wynosi 1950 zł. W skład grantu wchodzi:

 • dofinansowanie na zakup materiału roślinnego, podłoża i innych elementów do aranżacji miniogrodów:
  • bez obiektów mikroretencji – maksymalnie 1200 zł;
  • wraz z obiektami mikroretencji – maksymalnie 1500 zł;
 • ławka parkowa – wartość 450 zł;

Maksymalna kwota dofinansowania, o którą może wnioskować zespół to 1500 zł. Organizator zastrzega sobie prawo do przekazania kwoty mniejszej niż wnioskowana. Wysokość kwoty zostanie ustalona na podstawie liczby punktów przyznanych przez sędziów. 

KTO MOŻE APLIKOWAĆ?

Zespoły konkursowe to grupy sąsiadów, którzy chcieliby poprawić wygląd otoczenia swojego miejsca zamieszkania. Zespół powinien składać się z minimum 5 osób, ale jego liczebność może się sukcesywnie zwiększać, ponieważ uczestnicy mogą aktywnie włączać innych sąsiadów do pracy. Zespołowi przewodzi lider, który utrzymuje kontakt z administracją modernizowanego terenu oraz organizatorem konkursu.  

 

Wizualizacja.jpegNa stronie konkursu znajduje się wiele wskazówek i inspiracji oraz ciekawych linków i artykułów.
Ponadto, na stronie konkursu znajdują się podpowiedzi jak krok po kroku wykonać zadania konkursowe. Zajrzyjcie do Planu Działań.

WYSTARCZY ZAREJESTROWAĆ ZESPÓŁ i DO 6 CZERWCA 2021 R. PRZESŁAĆ SWÓJ PROJEKT.

Wszystkie zespoły, które zgłoszą projekt będą mogły skorzystać z konsultacji z architektem krajobrazu, który doradzi jak najlepiej zagospodarować przestrzeń.

CEL PROJEKTU

 • zazielenianie publicznie dostępnych terenów osiedlowych;
 • zapobieganie utracie wody;
 • zbudowanie relacji sąsiedzkich poprzez stworzenie miniogrodów wokół budynków, które będą przestrzenią do nawiązywania relacji pomiędzy członkami danej społeczności.

 

TŁO PROJEKTU

Osiedla są często betonowymi pustyniami – zarówno pod względem braku zieleni, jak i kontaktów międzyludzkich. Podejmowane przez mieszkańców prace ogrodnicze mają nie tylko wpłynąć na poprawę estetyki wokół miejsca zamieszkania, ale również poprawić relacje pomiędzy sąsiadami. Chcemy, aby w wyniku działań prowadzonych w ramach tego projektu, oba te elementy uległy pozytywnej zmianie.

OPIS PROJEKTU

Realizatorami projektu „Zielona ławeczka” są zespoły sąsiedzkie złożone z mieszkańców budynków przystępujących do projektu. Każdy zespół musi składać się z co najmniej 5 osób. Powstała grupa wybiera teren wokół miejsca zamieszkania do modernizacji i zachęca innych sąsiadów do współpracy, starając się zebrać jak najwięcej osób. 

W działania zespołu konkursowego musi zostać zaangażowany również administrator terenu (przedstawiciel wspólnoty, spółdzielni lub samorządu). Po stronie administracji leży zapewnienie pozwolenia na zagospodarowanie wybranego terenu. Administracja udostępnia też konto bankowe, na które zostaną przelane środki w przypadku otrzymania przez zespół grantu. Przystępując do konkursu wymagane jest przysłanie skanu deklaracji administratora terenu. Wzór stanowi Załącznik nr 1 do regulaminu.

Zespół sporządza plan miejsca wybranego do modernizacji oraz wykonuje zdjęcia dokumentujące stan aktualny oraz zdjęcie zespołu sąsiedzkiego. Następnie wykonuje wstępny projekt aranżacji terenu. Projekt nasadzeń zieleni i stworzenia zbiornika na wodę musi zawierać wykaz wykorzystanych roślin, niezbędnych elementów, jak również orientacyjny kosztorys wykonania prac.

Projekt, oprócz zieleni musi uwzględniać usytuowanie zielonej ławeczki, która będzie stanowiła centrum spotkań mieszkańców obszaru poddanego modernizacji. Dodatkowo projekt może zawierać usytuowanie zbiornika na wodę deszczową. Ławeczka jest, w zamierzeniu, miejscem spotkań okolicznej społeczności i powinna wzmacniać kontakty międzyludzkie jak również stymulować mieszkańców do dbania o otoczenie domu, odnowione wspólnym wysiłkiem. Zielona ławeczka zostanie dostarczona przez organizatora konkursu zespołom, które uzyskają grant.

Zespół organizuje spotkanie sąsiedzkie w celu poinformowania społeczności sąsiedzkiej o planowanej przebudowie i zachęcenia do wspólnej inicjatywy. Celem zebrania jest uzyskanie akceptacji środowiska wszystkich mieszkańców budynku/ów dla projektu „Zielona ławeczka”.

Do 6 czerwca 2021 r. zespół przesyła do organizatora zgłoszenie, zawierające projekt ogrodu i relację z przeprowadzonych konsultacji.

Wszystkie zespoły, które zgłosiły projekt mają możliwość konsultacji z ekspertem w terminie od 7 czerwca do 30 września 2021 r.

Organizator ocenia przesłane projekty i wybiera najlepsze do dofinansowania. Preferowane będą te, gdzie widoczna będzie duża zmiana na korzyść w wyglądzie zagospodarowywanego terenu. Sędzią w konkursie będzie architekt krajobrazu z Katedry Architektury Krajobrazu i Katedry Sztuki Krajobrazu SGGW w Warszawie oraz przedstawiciele organizatora. Pomoc profesjonalistów z SGGW spowoduje, że końcowy efekt przebudowy będzie harmonijnie wkomponowany w otoczenie. Powstałe w jego wyniku miniogrody będą estetyczną wizytówką projektu.

Najlepszym zespołom przyznane zostaną granty w postaci środków finansowych na zakup roślin, podłoża, innych elementów aranżacji ogrodu (wymienionych w przesłanym kosztorysie) i elementów niezbędnych do stworzenia zbiornika na wodę oraz nagroda rzeczowa w postaci tytułowej „Zielonej ławeczki” (ławka powinna zostać umieszczona zgodnie z projektem). Lista nagrodzonych projektów zostanie ogłoszona w czerwcu 2021 r.

Granty na realizację projektu zostaną przekazane na konto bankowe zarządcy terenu. Podstawą będzie umowa darowizny zawarta pomiędzy Fundacją BOŚ a zarządcą terenu.

W regulaminie konkursu określone zostały warunki realizacji projektu, w tym zadania do wykonania oraz maksymalna kwota grantu. Założono, że wszystkie prace techniczne przeprowadzane będą we własnym zakresie przez mieszkańców – członków zespołu sąsiedzkiego.

Po założeniu miniogrodu zespół przesyła (do 31 października 2021 r.) sprawozdanie z wykonanych prac oraz dokumentację fotograficzną.

NASZ EKSPERT

DR INŻ. ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU KINGA KIMIC

Architekt krajobrazu, adiunkt w Katedrze Architektury Krajobrazu WOBiAK SGGW w Warszawie, członek zespołu projektowania, opiekun studenckiego Koła Naukowego Architektów Krajobrazu przy SGGW.
W pracy naukowej i dydaktycznej zajmuje się zagadnieniami szeroko pojmowanej rewitalizacji przestrzeni miejskiej, modernizacji i kształtowania przestrzeni osiedli mieszkaniowych, terenów poprzemysłowych, a także miejskich parków i ogrodów.
Autorka i współautorka opracowań projektowych i badawczych związanych z kształtowaniem terenów zieleni w przestrzeni miejskiej. Vice-przewodnicząca Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu – Oddziału Mazowieckiego.

SPOSÓB KOMUNIKACJI Z UCZESTNIKAMI PROJEKTU

Projekt zarządzany jest przez platformę internetową zielonalaweczka.pl

Portal umożliwia komunikację z uczestnikami, składanie wniosków o grant, zamieszczanie propozycji projektów konkursowych, ocenianie ich, zadawanie pytań, publikację aktualności, itp.

Na portalu zamieszczone zostały wszystkie niezbędne informacje dot. organizacji konkursu tj. regulamin, terminarz, rodzaj i wysokość grantów, itp.

Portal jest również małą encyklopedią wiedzy dotyczącej urządzania terenów zieleni w osiedlach miejskich. Zostały na nim zamieszczone artykuły poświęcone tematyce zakładania ogrodów miejskich oraz linki do stron pogłębiających tę wiedzę. Można zapoznać się z inspiracjami przygotowanymi przez studentów architektury krajobrazu, jak również z katalogiem prac przedstawiających ciekawe projekty form podwórkowych, które można wkomponować w przestrzeń publiczną.

W zakładce Plan działań są opisy zadań i podpowiedzi, które ułatwią ich realizację.

Zespoły rejestrują się do konkursu oraz zamieszczają materiały z działań konkursowych poprzez stronę zielonalaweczka.pl. Na etapie składania wniosku nie ma konieczności wysyłania żadnych dokumentów drogą pocztową – cała komunikacja odbywa się internetowo.

EFEKTY PROJEKTU

 1. Poprawa warunków życia poprzez podniesienie estetyki otoczenia:
  • stworzenie przyjaznego środowiska wokół miejsca zamieszkania;
  • stworzenie możliwości szybkiej regeneracji po pracy wśród zieleni.
 2. Nabycie nowych umiejętności:
  • zainteresowanie się ogrodnictwem, aktywnym spędzaniem czasu na świeżym powietrzu;
  • upowszechnienie znajomości roślin odpowiednich do warunków miejskich;
  • zaznajomienie z podstawowymi zasadami projektowania terenów zielonych;
  • zaznajomienie z podstawowymi zasadami uprawy roślin;
  • zmiana sposobu spędzania czasu wolnego.
 3. Poprawa relacji społecznych/sąsiedzkich:
  • utrzymywanie stałych relacji z sąsiadami;
  • dbałość o otoczenie i środowisko;
  • wspólne wykonanie pracy i dbałość o efekty tej pracy;
  • poczucie sprawczości;
  • zrealizowanie przedsięwzięcia, które ma zostawić trwały ślad w otoczeniu i relacjach międzyludzkich;
  • zdobycie poczucia kreatywności i wysokiej samooceny dzięki udziałowi w przedsięwzięciach podejmowanych w ramach programu;
  • zdobycie umiejętności pracy w grupie wielopokoleniowej.

 

Na skróty

Przewiń do góry