Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP dla części obrębu Rżyska, na terenie Gminy Radzymin

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA RADZYMINA

 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  dla części obrębu Rżyska, na terenie Gminy Radzymin

Rżyska - nowe przystąpienie.jpeg


Na podstawie art. 17 pkt 1, w związku z art. 8c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247),


z a w i a d a m i a m

o podjęciu przez Radę Miejską w Radzyminie Uchwały nr 371/XXVI/2020 z dnia 9 listopada 2020 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Rżyska, na terenie Gminy Radzymin.

Jednocześnie przystępuje się do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko.

Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. planu miejscowego podając swoje imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.04.2021 r.

Wnioski należy składać do Burmistrza Radzymina w formie:

  1. papierowej na adres Urzędu Miasta i Gminy Radzymin, pl. T. Kościuszki 2, 05-250 Radzymin
  2. elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres: plany@radzymin.pl oraz  poprzez platformę ePUAP.


Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Burmistrz Radzymina.


                                                                           Z up. Burmistrza
                                                                       Zastępca Burmistrza
                                                                     Krzysztof Dobrzyniecki

 

Rżyska - nowe przystąpienie.jpeg

Na skróty

Przewiń do góry