Bon Malucha

Czym jest „Bon Malucha”?

„Bon Malucha” jest świadczeniem pieniężnym przyznawanym Rodzinom w celu zapewnienia dzieciom w wieku od ukończenia 13 miesiąca życia do dnia objęcia dziecka wychowaniem przedszkolnym, nie dłużej jednak niż do 31 sierpnia w roku, w którym dziecko ukończy 3 lata, wybranej przez rodziców opieki, poprzez:

BON Malucha - dziecko.jpeg

  • dofinansowanie legalnego zatrudnienia niani (rodzice muszą wykazać, że w każdym roku kalendarzowym zatrudniają nianie na kwotę co najmniej 50% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego zgodnie z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.),
  • dopłatę do pobytu dziecka w niepublicznym żłobku, klubie dziecięcym lub u opiekuna dziennego.

Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać „Bon Malucha”?

Bon przysługuje Rodzicom, którzy posiadają ważną Radzymińską Kartę Mieszkańca (w tym również dla pozostających na utrzymaniu dzieci) oraz korzystają z usług niepublicznego żłobka, klubu dziecięcego wpisanego do odpowiedniego rejestru albo dziennego opiekuna wpisanego do wykazu dziennych opiekunów, bądź z usług niani zatrudnionej w ramach umowy uaktywniającej.

Jaka jest wysokość Bonu?

„Bon Maluch” jest świadczeniem pieniężnym w wysokości:

  • 200,00 zł w przypadku gdy Rodzice mają na utrzymaniu jedno dziecko,
  • 300,00 zł w przypadku gdy Rodzice mają na utrzymaniu dwoje dzieci, w tym drugie dziecko nie ukończyło 18 roku życia lub 26 roku życia i kontynuuje naukę lub drugie dziecko pozostające na utrzymaniu jest pełnoletnie i niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
  • 400,00 zł w przypadku gdy Rodzice mają na utrzymaniu troje i więcej dzieci, w tym drugie i kolejne dziecko nie ukończyło 18 roku życia lub 26 roku życia i kontynuuje naukę lub drugie i kolejne dziecko pozostające na utrzymaniu jest pełnoletnie i niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

Wysokość Bonu nie jest większa niż miesięczna opłata stała czesnego, wynikająca z umowy na sprawowanie opieki na dzieckiem.

Na jaki okres przyznawane jest świadczenie?

„Bon Malucha” przyznawany jest od 1 września do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, jednak nie wcześniej niż od pierwszego dnia miesiąca, w którym Rodzic złoży prawidłowo wypełniony i kompletny wniosek o przyznanie Bonu. W przypadku, gdy umowa o świadczenie opieki nad dzieckiem zawarta jest na czas krótszy, Bon zostanie przyznany na okres wynikający z tej umowy.

Jak uzyskać „Bon Malucha”?

W celu przyznania Bonu, Rodzic powinien złożyć wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami do Centrum Usług Wspólnych w Radzyminie z siedzibą przy ulicy 11 Listopada 2 w Radzyminie, tel. 22 667  69 07.

 

PDFBON Malucha - wniosek o przyznanie.pdf

Załączniki do wniosku:

  1. w przypadku zatrudnienia niani - kopię zawartej z nianią umowy uaktywniającej i kopie dokumentów potwierdzających odprowadzanie przez rodziców składek/ki ZUS za nianię oraz zgłoszenie przez rodzica niani do ubezpieczenia zdrowotnego i/lub ubezpieczeń społecznych przez ZUS,
  2. w przypadku umieszczenia dziecka w niepublicznym żłobku lub klubie dziecięcym albo sprawowania opieki nad dzieckiem przez dziennego opiekuna – kopię podpisanej umowy na świadczenie opieki nad dzieckiem oraz oświadczenie wystawione przez podmiot świadczący opiekę nad dzieckiem o nieotrzymywaniu lub wysokości otrzymywanego dofinansowania na dziecko (lub miejsce dla dziecka) ze źródeł finansowych innych niż Gmina Radzymin,
  3. w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko - dokumenty potwierdzające samotne wychowywanie dziecka.

Gdzie uzyskać informację na temat „Bonu Malucha”?

Centrum Usług Wspólnych w Radzyminie
ul. 11 Listopada 2
05-250 Radzymin

tel. 22 667 69 07 – Osoba do kontaktu: Starszy specjalista Paulina Getka

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
Aktualny rejestr żłobków i klubów znajduje się TUTAJ.

Podstawa prawna:

Na skróty

Przewiń do góry