Bon Malucha - zmiany od 1 lipca 2021 r.

Szanowni Rodzice,

od 1 lipca 2021 r., zmianie ulega miejsce składania dokumentów związanych ze świadczeniem pieniężnym Bon Malucha. Świadczenie będzie obsługiwane przez Biuro Oświaty w Urzędzie Miasta i Gminy Radzymin, pl. Tadeusza Kościuszki 2, 05-250 Radzymin.

Jeśli chcą Państwo złożyć wniosek o przyznanie świadczenia na nowy okres lub poinformować o zmianach w świadczeniu już przyznanym, należy składać dokumenty UMiGR.

 

BON Malucha - dziecko.jpeg

 

 

Czym jest „Bon Malucha”?

„Bon Malucha” jest świadczeniem pieniężnym przyznawanym Rodzinom w celu zapewnienia dzieciom w wieku od ukończenia 13 miesiąca życia do dnia objęcia dziecka wychowaniem przedszkolnym, nie dłużej jednak niż do 31 sierpnia w roku, w którym dziecko ukończy 3 lata, wybranej przez rodziców opieki, poprzez:

  • dofinansowanie legalnego zatrudnienia niani (rodzice muszą wykazać, że w każdym roku kalendarzowym zatrudniają nianie na kwotę co najmniej 50% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego zgodnie z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.),
  • dopłatę do pobytu dziecka w niepublicznym żłobku, klubie dziecięcym lub u opiekuna dziennego z terenu gminy Radzymin.

Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać „Bon Malucha”?

Bon przysługuje Rodzicom, którzy posiadają ważną Radzymińską Kartę Mieszkańca (w tym również dla pozostających na utrzymaniu dzieci) oraz korzystają z usług niepublicznego żłobka, klubu dziecięcego wpisanego do rejestru albo dziennego opiekuna wpisanego do wykazu dziennych opiekunów prowadzonych przez Burmistrza Radzymina, bądź z usług niani zatrudnionej w ramach umowy uaktywniającej.

Jaka jest wysokość Bonu?

„Bon Maluch” jest świadczeniem pieniężnym w wysokości:

  • 200,00 zł w przypadku gdy Rodzice mają na utrzymaniu jedno dziecko,
  • 300,00 zł w przypadku gdy Rodzice mają na utrzymaniu dwoje dzieci, w tym drugie dziecko nie ukończyło 18 roku życia lub 26 roku życia i kontynuuje naukę lub drugie dziecko pozostające na utrzymaniu jest pełnoletnie i niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
  • 400,00 zł w przypadku gdy Rodzice mają na utrzymaniu troje i więcej dzieci, w tym drugie i kolejne dziecko nie ukończyło 18 roku życia lub 26 roku życia i kontynuuje naukę lub drugie i kolejne dziecko pozostające na utrzymaniu jest pełnoletnie i niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

Wysokość Bonu nie jest większa niż miesięczna opłata stała czesnego, wynikająca z umowy na sprawowanie opieki nad dzieckiem.

Na jaki okres przyznawane jest świadczenie?

„Bon Malucha” przyznawany jest od 1 września do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, jednak nie wcześniej niż od pierwszego dnia miesiąca, w którym Rodzic złoży prawidłowo wypełniony i kompletny wniosek o przyznanie Bonu. W przypadku, gdy umowa o świadczenie opieki nad dzieckiem zawarta jest na czas krótszy, Bon zostanie przyznany na okres wynikający z tej umowy.

Jak uzyskać „Bon Malucha”?

W celu przyznania Bonu, Rodzic powinien złożyć wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami do:
Urzędu Miasta i Gminny Radzymin,
pl. T. Kościuszki 2 w Radzyminie,
tel. +48 606 465 107

PDFWniosek o przyznanie świadczenia „BON MALUCHA”.pdf (431,19KB)

Załączniki do wniosku:

  1. w przypadku zatrudnienia niani - kopię zawartej z nianią umowy uaktywniającej i kopie dokumentów potwierdzających odprowadzanie przez rodziców składek/ki ZUS za nianię oraz zgłoszenie przez rodzica niani do ubezpieczenia zdrowotnego i/lub ubezpieczeń społecznych przez ZUS,
  2. w przypadku umieszczenia dziecka w niepublicznym żłobku lub klubie dziecięcym albo sprawowania opieki nad dzieckiem przez dziennego opiekuna – kopię podpisanej umowy na świadczenie opieki nad dzieckiem oraz oświadczenie wystawione przez podmiot świadczący opiekę nad dzieckiem o nieotrzymywaniu lub wysokości otrzymywanego dofinansowania na dziecko (lub miejsce dla dziecka) ze źródeł finansowych innych niż Gmina Radzymin,
  3. w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko - dokumenty potwierdzające samotne wychowywanie dziecka.

Gdzie uzyskać informację na temat „Bonu Malucha”?

Urząd Miasta i Gminny Radzymin
pl. T. Kościuszki 2
05-250 Radzymin

tel. +48 606 465 107 – Kierownik Krzysztof Czuba

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
Aktualny rejestr żłobków i klubów znajduje się TUTAJ.

Podstawa prawna:

UCHWAŁA NR 448/XXXII/2021 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 188/XIV/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 30 września 2019 r. w sprawie świadczenia pieniężnego „Bon Malucha” dla rodzin z dziećmi w wieku do lat 3

Na skróty

Przewiń do góry