NGO - konkursy

NGO - ang. non-government organization, to organizacja pozarządowa. Organizacjami pozarządowymi nazywane są stowarzyszenia i fundacje, których działalność nie jest nastawiona na zysk.

Gmina Radzymin corocznie uchwala, po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy roczny Program współpracy gminy Radzymin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Do form współpracy gminy Radzymin z NGO zalicza się przede wszystkim otwarte konkursy ofert, w ramach których Burmistrz Radzymina zleca organizacjom pozarządowym realizację zadań publicznych.

Za współpracę z organizacjami pozarządowymi odpowiada Samodzielne stanowisko ds.partycypacji i polityki społecznej
BUDYNEK B, ul. Konstytucji 3 Maja 19, I piętro, pokój nr 13

tel. 22 667 68 54

Dokładną definicję organizacji pozarządowej znajdziemy w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. Czytamy w niej, iż: 

  1.  Działalnością pożytku publicznego jest działalność społecznie użyteczna, prowadzona przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych określonych w ustawie.
  2.  Organizacjami pozarządowymi są:
  • niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu Ustawy o finansach publicznych,
  • niedziałające w celu osiągnięcia zysku – osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym  odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia.

Przepisy działu II wspomnianej ustawy nie dotyczą takich organizacji pozarządowych, jak partie polityczne, tworzone przez nie fundacje, związki zawodowe i organizacje pracodawców oraz samorządy zawodowe. W praktyce oznacza to, że nie mogą otrzymywać dotacji w sposób określony w Ustawie, a także nie mogą uzyskać statusu organizacji pożytku publicznego.


 

Na skróty

Przewiń do góry