Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności mejskiej poprzez wybudowanie dwóch parkingów typu P+R na terenie gminy Radzymin - II etap

PR.jpeg

 

Projekt został zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną
Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza
Poddziałanie 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT

 

Przedmiotem projektu była budowa dwóch parkingów w systemie „Parkuj i Jedź” przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej i ul. Słowackiego w Radzyminie. Realizacja niniejszego projektu była II etapem inwestycji.

Efektem projektu jest powstanie dwóch parkingów typu P&R, w których powstało łącznie:

  •  231 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych, w tym 11 miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych,
  • 154 miejsc parkingowych dla rowerów.

Projekt przewiduje połączenie parkingów z centrami przesiadkowymi.

Głównym celem projektu była poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń oraz gazów cieplarnianych spowodowanych przez zwiększony ruch drogowy poprzez:

  1. Przeniesienie ruchu motoryzacji indywidualnej na rzecz ruchu niezmotoryzowanego i komunikacji zbiorowej poprzez przystosowanie istniejących niezabudowanych obszarów do funkcji ,,Parkuj i Jedź" i budowę nowych parkingów.
  2. Stworzenie węzłów (centrów) przesiadkowych w systemie ,,Parkuj i Jedź” dla ruchu zmotoryzowanego i niezmotoryzowanego – budowa parkingów dla rowerów.
  3. Skoordynowanie różnych środków komunikacji (samochody, rowery, komunikacja zbiorowa) celem skrócenia czasu podróży i emisji spalin.

 

Na skróty

Przewiń do góry