„Plan gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2030″ - konsultacje społeczne

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłasza konsultacje społeczne projektu „Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2030” zw. dalej PGO WM 2030 wraz z załącznikami:

  • Załącznikiem nr 1: Planem inwestycyjnym dla województwa mazowieckiego,
  • Załącznikiem nr 2: Programem zapobiegania powstawaniu odpadów dla województwa mazowieckiego,
  • Załącznikiem nr 3: Programem usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa mazowieckiego,
  • Załącznikiem nr 4: Prognozą oddziaływania na środowisko Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2030,
  • Załącznikiem nr 5: Wykazem miejsc spełniających warunki magazynowania odpadów dla zatrzymanych transportów odpadów.

Projekt Planu wraz z ww. załącznikami znajduje się na stronie Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Mazowieckiego

Sposób zgłaszania opinii i uwag

W celu zebrania głosów i najbardziej aktualnych opinii, Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych UMWM stworzył formularz, w którym należy zamieścić uwagi i wnioski do projektu, a następnie przekazać do Urzędu w jeden z niżej opisanych sposobów:

  • drogą elektroniczną na adres: (wersja edytowalna oraz wersja z podpisem elektronicznym).
  • na adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP
  • drogą listowną na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Al. Solidarności 61, 03-402 Warszawa,
  • ustnie do protokołu.

Uwagi i wnioski należy przesłać w dniach od 12 kwietnia 2024 r. do 10 maja 2024 r.

Zgodnie z art. 41 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko uwagi lub  wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Na skróty

Przewiń do góry