Trzecie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych w NOWYM JANKOWIE

O G Ł O S Z E N I E   O   P R Z E T A R G A C H

 

Burmistrz Radzymina

ogłasza trzecie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Radzymin

 

Lp.

Nr działki

obręb

Pow. działki

w ha

Położenie

Oznaczenie tytułu własności

Cena wywoławcza netto w zł

Wysokość wadium w zł / termin wpłaty

Termin przetargu

Data/godzina

przetargu

1.

270/13

0008

Nowy Janków

0,1056

Nowy Janków          ul. Okopowa

WA1W/00101508/1

150.000,00

25.000,00

20.03.2024 r.

26.03.2024 r.

900   

2.

 

270/15 0008 Nowy Janków

0,1015

Nowy Janków         

WA1W/00101508/1

130.000,00

19.000,00

20.03.2024 r.

26.03.2024 r.

1000

3.

 

270/16  0008 Nowy Janków

0,1014

Nowy Janków         

WA1W/00101508/1

130.000,00

18.000,00

20.03.2024 r.

26.03.2024 r.

1100

4.

 

270/17  0008 Nowy Janków

0,1015

Nowy Janków         

WA1W/00101508/1

130.000,00

17.000,00

20.03.2024 r.

26.03.2024 r.

1200 

 

Do ceny nieruchomości uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT, według obowiązującej stawki (23%).

 

Opis i przeznaczenie nieruchomości oraz obciążenia:

 

1. Nieruchomość położona w gminie Radzymin, obręb 0008 Nowy Janków, oznaczona jako działka ewidencyjna nr 270/13 o powierzchni 0,1056 ha, uregulowana w księdze wieczystej nr WA1W/00101508/1.

Działka ma kształt regularny, teren niezainwestowany, w części zadrzewiony. Na działce znajdują się fragmenty fundamentów po dawnych zabudowaniach. W najbliższym otoczeniu zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i tereny niezabudowane. Działka dłuższym bokiem przylega do drogi publicznej ul. Okopowej o nawierzchni asfaltowej, w której znajduje się częściowa infrastruktura techniczna: sieć energetyczna, wodociągowa, gazowa i teletechniczna. Przez działkę, wzdłuż ul. Okopowej, przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna ze słupem z latarnią oraz fragment sieci gazowej i teletechnicznej. Działka krótszym bokiem przylega do nieurządzonej drogi dojazdowej o szerokości 10 m.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części obrębu Nowy Janków,na terenie gminy Radzymin – część „A” zatwierdzonym Uchwałą Nr 649/LVI/2018 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 16.11.2018 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 03.12.2018 r. poz. 11731) działka ewidencyjna nr 270/13 w obrębie 0008 Nowy Janków położona jest w terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługową, oznaczonym symbolem 2 MN/U.

Nieruchomość nie jest obciążona długami, ograniczonymi prawami rzeczowymi oraz roszczeniami osób trzecich.

 

2. Nieruchomość położona w gminie Radzymin, obręb 0008 Nowy Janków, oznaczona jako działka ewidencyjna nr 270/15 o powierzchni 0,1015 ha, uregulowana w księdze wieczystej nr WA1W/00101508/1.

Działka ma kształt prostokąta, teren niezainwestowany, w części zadrzewiony. W najbliższym otoczeniu zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i tereny niezabudowane.Działka krótszym bokiem przylega do nieurządzonej drogi dojazdowej o szerokości 10 m, która łączy się z drogą publiczną ul. Okopową o nawierzchni asfaltowej. W ulicy Okopowej znajduje się częściowa infrastruktura techniczna: sieć energetyczna, wodociągowa, gazowa i teletechniczna.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części obrębu Nowy Janków, na terenie gminy Radzymin – część „A” zatwierdzonym Uchwałą Nr 649/LVI/2018 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 16.11.2018 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 03.12.2018 r. poz. 11731) działka ewidencyjna nr 270/15 w obrębie 0008 Nowy Janków położona jest w terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługową, oznaczonym symbolem 2 MN/U.

Nieruchomość nie jest obciążona długami, ograniczonymi prawami rzeczowymi oraz roszczeniami osób trzecich.

 

3. Nieruchomość położona w gminie Radzymin, obręb 0008 Nowy Janków, oznaczona jako działka ewidencyjna nr 270/16 o powierzchni 0,1014 ha, uregulowana w księdze wieczystej nr WA1W/00101508/1.

Działka ma kształt prostokąta, teren niezainwestowany, w części zadrzewiony. W najbliższym otoczeniu zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i tereny niezabudowane. Działka krótszym bokiem przylega do nieurządzonej drogi dojazdowej o szerokości 10 m, która łączy się z drogą publiczną ul. Okopową o nawierzchni asfaltowej. W ulicy Okopowej znajduje się częściowa infrastruktura techniczna: sieć energetyczna, wodociągowa, gazowa i teletechniczna.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części obrębu Nowy Janków, na terenie gminy Radzymin – część „A” zatwierdzonym Uchwałą Nr 649/LVI/2018 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 16.11.2018 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 03.12.2018 r. poz. 11731) działka ewidencyjna nr 270/16 w obrębie 0008 Nowy Janków położona jest w terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługową, oznaczonym symbolem 2 MN/U.

Nieruchomość nie jest obciążona długami, ograniczonymi prawami rzeczowymi oraz roszczeniami osób trzecich.

 

4. Nieruchomość położona w gminie Radzymin, obręb 0008 Nowy Janków, oznaczona jako działka ewidencyjna nr 270/17 o powierzchni 0,1015 ha, uregulowana w księdze wieczystej nr WA1W/00101508/1.

Działka ma kształt prostokąta, teren niezainwestowany, w części zadrzewiony. W najbliższym otoczeniu zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i tereny niezabudowane. Działka krótszym bokiem przylega do nieurządzonej drogi dojazdowej o szerokości 10 m, która łączy się z drogą publiczną ul. Okopową o nawierzchni asfaltowej. W ulicy Okopowej znajduje się częściowa infrastruktura techniczna: sieć energetyczna, wodociągowa, gazowa i teletechniczna.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części obrębu Nowy Janków, na terenie gminy Radzymin – część „A” zatwierdzonym Uchwałą Nr 649/LVI/2018 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 16.11.2018 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 03.12.2018 r. poz. 11731) działka ewidencyjna nr 270/17 w obrębie 0008 Nowy Janków położona jest w terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługową, oznaczonym symbolem 2 MN/U.

Nieruchomość nie jest obciążona długami, ograniczonymi prawami rzeczowymi oraz roszczeniami osób trzecich.

 

Sposób i termin zagospodarowania:

Sposób zagospodarowania nieruchomości zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego od dnia przeniesienia prawa własności.

Gmina Radzymin nie dysponuje danymi co do warunków gruntowo-wodnych oraz ewentualnego występowania  zanieczyszczeń gruntu w obrębie zbywanych działek. Osoby zamierzające wziąć udział w przetargu mogą za zgodą Gminy wykonać stosowne badania, własnym staraniem i na własny koszt.

W dniu 27.10.2023 r. zostały przeprowadzone pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż ww. nieruchomości. Przetargi zakończyły się wynikami negatywnymi.

W dniu 17.01.2024 r. zostały przeprowadzone drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż ww. nieruchomości. Przetargi zakończyły się wynikami negatywnymi.

 

Miejsce przetargów:

Przetargi odbędą się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radzymin przy pl. Tadeusza Kościuszki 2,
 05-250 Radzymin, pokój nr 23 (sala konferencyjna), w terminach wskazanych w tabeli niniejszego ogłoszenia.

 

Forma i termin wniesienia wadium:

Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN) przelewem na konto depozytowe Gminy Radzymin
nr 32 2490 0005 0000 4600 1989 2416, najpóźniej do dnia 20 marca 2024 r. W tytule wpłaty  należy wskazać uczestnika przetargu oraz nieruchomość, której wpłata dotyczy. Za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto Gminy.

Wadium zwraca się niezwłocznie, po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, przelewem na rachunek bankowy uczestnika przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi.

 

Warunki udziału w przetargu:

W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które w wyznaczonym terminie wniosły wadium.

Każda osoba przystępująca do przetargu zobowiązana jest przedstawić Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu następujące dokumenty:

  1. dowód wniesienia wadium,
  2. osoby fizyczne – dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty),
  3. podmiot gospodarczy – aktualny odpis z właściwego dla danego podmiotu rejestru, (CEIDG, KRS), dokument potwierdzający tożsamość osób reprezentujących podmiot,
  4. pełnomocnicy – dokument potwierdzający tożsamość, pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego, o ile uprawnienia do działania w imieniu osób prawnych nie wynikają z innych dokumentów,
  5. osoby fizyczne prowadzące działalność w formie Spółki Cywilnej – umowę spółki, stosowne dokumenty do działania w imieniu spółki, dokument potwierdzający tożsamość,
  6. osoby pozostające w związku małżeńskim – do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka (oryginał), zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości, dokument potwierdzające tożsamość,
  7. oświadczenie o zapoznaniu się stanem przedmiotu przetargu i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Radzymin, w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości, które stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia (druk do pobrania).

Komisja Przetargowa dopuści do przetargu tylko tych uczestników, którzy dopełnili formalności, o których mowa wyżej.

 

Ważność przetargu:

Wysokość postąpienia nie może być niższa niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg jest ważny, bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

 

Zawarcie umowy:

Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia umowy sprzedaży.

Gmina Radzymin zawiadomi osobę ustaloną jako Nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Cena osiągnięta w przetargu, powiększona o podatek VAT, podlega zapłacie jednorazowo, nie później niż do dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości.

Wszelkie koszty związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości, w tym koszty taksy notarialnej i koszty związane z postępowaniem wieczysto-księgowym, ponosi Nabywca.

W przypadku, gdy Nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2017 r., poz. 2278), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedstawić zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów powołanej wyżej ustawy.

 

Nie wyraża się zgody na przelew wierzytelności zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości na osoby trzecie, na skutek przeprowadzonego przetargu.

 

Odwołanie wyznaczonych przetargów:

Burmistrz Radzymina może odwołać z ważnych przyczyn ogłoszone przetargi, informując o tym  fakcie niezwłocznie w formie właściwej dla Ogłoszenia o Przetargach.

 

Miejsce wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargach:

Treść niniejszego ogłoszenia zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez:

  1. wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta i Gminy Radzymin, budynek A przy pl. T. Kościuszki 2, budynek B przy ul. Konstytucji 3 Maja 19, budynek C przy ul. Komunalnej 2,
  2. zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Radzymin w zakładce gospodarka nieruchomościami oraz stronie internetowej urzędu www.radzymin.pl,
  3. wyciąg z ogłoszenia zostanie podany w prasie regionalnej KURIER W - tygodnik regionalny oraz wywieszony na tablicach ogłoszeń na terenie miejscowości, w której znajdują się nieruchomości objęte ogłoszeniem.

 

Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargów:

Urząd Miasta i Gminy Radzymin, Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

ul. Konstytucji 3 Maja 19, pokój nr 24 (II piętro)

tel. 22 667 67 15 lub 22 667 68 29

e-mail: 

Radzymin, dnia  20 lutego 2024 r.

Załącznik

DOCXZałącznik nr 1 do przetargu.docx (18,98KB)

Na skróty

Przewiń do góry