Weryfikacja uprawnień transportowych na przewóz osób - ważna informacja

Do 31 marca 2024 r. przedsiębiorcy posiadający licencję na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką, zobowiązani są przedłożyć organowi licencyjnemu dokumenty, potwierdzające spełnienie wymagań określonych w ustawie o transporcie drogowym.

 

W przypadku posiadania licencji wydanej przed dniem 17 września 2023 r., przedsiębiorcy są obowiązani w terminie do dnia 31 marca 2024 r. złożyć wniosek o weryfikację oraz przedłożyć następujące dokumenty (dotyczące przedsiębiorcy osobiście wykonującego przewóz, zatrudnionych przez niego kierowców oraz osób niezatrudnionych przez przedsiębiorcę, lecz wykonujących osobiście przewóz na jego rzecz):

1. dokument stwierdzający posiadanie odpowiedniego uprawnienia do kierowania pojazdem samochodowym,

2. zaświadczenie o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed jego złożeniem (również z kraju pochodzenia),

3. orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy i brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami,

4. orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy

 

W przypadku niepoddania się weryfikacji, licencje wydane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1123) tj. przed dniem 17 września 2023r., zachowują ważność do upływu okresu, na który zostały udzielone, nie dłużej jednak niż do dnia 30 czerwca 2024 r.

Po tym terminie licencje nie zweryfikowane tracą ważność z mocy prawa.
 

Wniosek do pobrania:

DOCXWniosek weryfikacja.docx (26,83KB)

Na skróty

Przewiń do góry