PRACA - stanowisko ds. ewidencji ludności w Referacie Spraw Obywatelskich

Burmistrz Radzymina ogłasza nabór na wolne stanowisko w Urzędzie Miasta i Gminy Radzymin.

Stanowisko pracy: od samodzielnego referenta do podinspektora ds. ewidencji ludności w Referacie Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miasta i Gminy Radzymin (stanowisko ustalone odpowiednio do kwalifikacji i doświadczenia zawodowego kandydata).
 

Wymiar czasu pracy: pełny etat
Planowany termin zatrudnienia: I kwartał 2024

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

 

1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:
1) wykształcenie wyższe I lub II stopnia, preferowane o kierunku specjalności: administracja publiczna lub prawo lub /i  pokrewne;
2) udokumentowany co najmniej 4- letni staż w tym 2- letni staż pracy w administracji publicznej;
3) znajomość podstawowych aktów prawnych związanych z problematyką na stanowisku pracy m.in.: znajomość przepisów o ewidencji ludności, o dowodach osobistych, o obronie Ojczyzny, o ochronie danych osobowych, o dostępie do informacji publicznej, o opłacie skarbowej, Kodeks postępowania administracyjnego, Kodeks wyborczy,
4)  znajomość i umiejętność interpretacji przepisów prawa obowiązujących na zajmowanym stanowisku;
5) umiejętność obsługi komputera w zakresie sprawnego użytkowania systemu operacyjnego Windows oraz pakietu biurowego MS Office (Word, Excel);
6) posiadanie obywatelstwa polskiego;
7) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
8) niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
9) posiadanie nieposzlakowanej opinii;
10) predyspozycje osobowościowe: życzliwość, uprzejmość, odpowiedzialność, solidność, dokładność, zdolności organizacyjne i umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, odporność na stres;

2. WYMAGANIA DODATKOWE - wymagania nieobowiązkowe a preferowane, których niespełnianie nie dyskwalifikuje kandydata w prowadzonym procesie naboru:
1) doświadczenie zawodowe w administracji samorządowej, rządowej lub w innych budżetowych jednostkach organizacyjnych w zakresie objętym konkursem.
2) znajomość problematyki samorządowej i zagadnień związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej, a przede wszystkim z zakresu ewidencji ludności;
3) posiadanie dodatkowych kursów i szkoleń, adekwatnych do tego stanowiska pracy;
4) posiadanie umiejętności: redagowania pism urzędowych, analizy i interpretacji przepisów aktów prawnych;
5) doświadczenie w pracy z wykorzystaniem elektronicznego zarządzania dokumentami;
6) prawo jazdy Kat. B;
7) znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym umożliwiającym komunikację z klientem anglojęzycznym.

3. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:
Zadania Główne:
1) realizacja zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności;
2) prowadzenie spraw z zakresu przyjmowania zgłoszeń o wymeldowaniu lub zameldowaniu na pobyt stały, czasowy, zgłoszenia wyjazdu lub powrotu spoza granic RP;
3) prowadzenie spraw dotyczących realizacji obowiązku meldunkowego cudzoziemców;
4) przyjmowanie wniosków i nadawanie nr PESEL;
5) wydawanie zaświadczeń na podstawie danych zawartych w Rejestrze Mieszkańców, rejestrze PESEL;
6)  prowadzenie spraw związanych z zameldowaniem lub wymeldowaniem z pobytu stałego/czasowego w drodze postępowania administracyjnego;
7) udział w przygotowaniu i przeprowadzaniu kwalifikacji wojskowej, organizowaniu i przeprowadzaniu spisów powszechnych ludności i badań masowych;
8) praca w Systemie Rejestrów Państwowych z wykorzystaniem aplikacji Źródło;
9) sprawdzanie, weryfikacja i korekta danych w rejestrze PESEL;
10) wprowadzanie zmian administracyjnych w rejestrze PESEL;
11) usuwanie niezgodności w rejestrze PESEL;
12) obsługa zleceń w rejestrze PESEL;
13) realizacja wniosków o wydanie dowodów osobistych;
14) wydawanie dowodów osobistych;
15) udostępnianie klientom odpowiednich druków oraz pomoc przy ich wypełnianiu;
16) przekazywanie informacji  do BIP w ramach działania stanowiska pracy;
17) opracowywanie statystyk i sprawozdań statystycznych;
18) współpraca z placówkami oświatowymi w zakresie spisów dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu;
19) przygotowywanie i pomoc w przeprowadzaniu wyborów sołeckich, samorządowych, parlamentarnych, prezydenckich, do Parlamentu Europejskiego;
20) wykonywanie czynności administracyjnych w zakresie powierzonych spraw, w tym prowadzenie spraw w systemie tradycyjnym i w systemie EZD PROTON (dotyczy dokumentacji jawnej niezastrzeżonej innymi przepisami prawnymi);
21) kompletowanie i przechowywanie dokumentów z zakresu swojego stanowiska pracy oraz przekazywanie do archiwum zakładowego;
22) wykonywanie innych zadań związanych z realizacją ustawy o samorządzie gminnym, pracownikach samorządowych, Uchwał Rady Miejskiej oraz Zarządzeń Burmistrza;
23) wykonywanie czynności zleconych przez przełożonych.

Zadania pomocnicze:
1) współpraca z organami administracji rządowej, samorządowej oraz jednostkami i komórkami organizacyjnymi gminy.

4. WARUNKI PRACY:
1. Miejsce wykonywania pracy: Urząd Miasta i Gminy Radzymin, ul. Konstytucji 3-go Maja 19, 05-250 Radzymin, Bud. „B”, parter.
2. Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy.
3. Czas pracy Urzędu: Urząd pracuje w poniedziałki od godz. 9.00 do godz. 18.00, od wtorku do czwartku od godz. 8.00 do godz.16.00, w piątki od godz. 8.00 do godz. 15.00.
4. W Urzędzie obowiązuje równoważny system czasu pracy z możliwością przedłużenia dobowego wymiaru czasu pracy do 12 godzin, przeciętnie 40 godzinna norma tygodniowa czasu pracy, w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, w 12 miesięcznym okresie rozliczeniowym.
W przypadku osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym lub umiarkowanym obowiązuje skrócony wymiar czasu pracy (7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo).
5. Praca administracyjno-biurowa z komputerem, przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy (powyżej 4 godz. dziennie) z przewagą wysiłku umysłowego, zmienne tempo pracy. Praca wymagająca obsługi interesantów oraz wyjazdów służbowych w teren.
6. U pracodawcy jest utworzony Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
7. Budynek nie jest dostosowany dla osób z dysfunkcją narządów ruchu.
8. Budynek nie posiada windy.

5. WYMAGANE DOKUMENTY:
1) CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej (odręcznie podpisane);
2) list motywacyjny (odręcznie podpisany);
3) oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – (odręcznie podpisany) - (załącznik nr 1);
4)oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną RODO dotyczącą przetwarzania danych osobowych na potrzeby rekrutacji, zamieszczoną w ogłoszeniu o naborze – (odręcznie podpisane) - (załącznik nr 2);
5) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);
6) kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy np. kserokopie świadectw pracy lub/i zaświadczenie z obecnego zakładu pracy potwierdzające staż pracy - (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);
7) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
8) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych (odręcznie podpisane);
9) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne (odręcznie podpisane);
10) oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z odrębnych przepisów (odręcznie podpisane);
11) oświadczenie kandydata o posiadaniu nieposzlakowanej opinii (odręcznie podpisane) -oświadczenia od pkt 6 do pkt 11 - (załącznik Nr 3);
12) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych szczególnych kategorii (wymagane, jeżeli przez kandydata zostaną przekazane dane, o których mowa a art.9 ust. 1 RODO) - (załącznik Nr 4);
13) klauzula o przetwarzaniu danych osobowych – zgoda (załącznik Nr 5);
14) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem).

UWAGA:
Należy składać wyłącznie dokumenty i oświadczenia wymienione powyżej, bez załączania dokumentów dodatkowych, takich jak: kserokopii dowodu osobistego, kserokopii paszportu, kserokopii prawa jazdy i tym podobne.

Przekazanie przez kandydata danych osobowych i informacji wykraczających poza zakres określony w niniejszym ogłoszeniu jest wyłączną decyzją kandydata, a przekazane dane i informacje nadmiarowe nie podlegają ocenie.

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być przez kandydata własnoręcznie podpisane i złożone w siedzibie Urzędu lub doręczone listownie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 lutego 2024 roku do godz. 18.00 na adres:

Urząd Miasta i Gminy Radzymin
Pl. Tadeusza Kościuszki 2
05-250 Radzymin
(sekretariat, pok. 24)

w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: od samodzielnego referenta do podinspektora ds. ewidencji ludności w Referacie Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miasta i Gminy Radzymin”

Nie ma możliwości składania ofert za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie (decyduje data wpływu do Urzędu) nie będą rozpatrywane.

 

Z regulaminem naboru na wolne stanowiska urzędnicze można zapoznać się na stronie internetowej: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Radzymin www.bip.radzymin.pl (Zarządzenie Nr 0050.100.2014 Burmistrza Radzymina z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na wolne kierownicze stanowiska urzędnicze” w Urzędzie Miasta i Gminy Radzymin).

Dane kandydata, który zostanie wybrany do zatrudnienia, w zakresie imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania (w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego), będą zamieszczone w Informacji o wyniku naboru, opublikowanej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Radzymin oraz umieszczonej na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radzymin przy Pl. T. Kościuszki 2, 05-250 Radzymin, niezwłocznie po przeprowadzonym naborze przez okres, co najmniej 3 miesięcy. Po upływie terminu publicznego udostępnienia Informacja o wyniku naboru zostanie usunięta z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Radzymin oraz tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radzymin przy Pl. T. Kościuszki 2, 05-250 Radzymin, a dane osobowe wybranego kandydata podlegają udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach odrębnych.

INNE INFORMACJE:
Osoby, które spełniły niezbędne wymagania formalne i zakwalifikowały się do drugiego etapu naboru zostaną o tym listownie, mailowo lub/i telefonicznie poinformowane.

Osoby, które nie spełniły niezbędnych wymagań formalnych i nie zakwalifikowały się do drugiego etapu naboru zostaną o tym listownie, mailowo lub/i telefonicznie poinformowane.

Wybrany kandydat, przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany będzie do przedłożenia (do wglądu) dokumentacji potwierdzającej staż pracy, zatrudnienie oraz wykształcenie, a także dostarczenia zaświadczenia od lekarza medycyny pracy potwierdzającego zdolność do wykonywania pracy na danym stanowisku pracy.
W/w dokumenty niezbędne są do uzyskania uprawnień pracowniczych wynikających z zatrudnienia.

Niezłożenie ww. dokumentów będzie skutkowało niezawarciem umowy o pracę.

Osoba wyłoniona w naborze, podejmująca po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym zostanie skierowana do odbycia służby przygotowawczej kończącej się egzaminem. Zwolnienie z odbywania służby przygotowawczej nie zwalnia z obowiązku zdania egzaminu.

Zastrzega się możliwość zatrudnienia wybranego kandydata na podstawie umowy o pracę na czas określony.

Dokumenty aplikacyjne kandydatów po zakończonej rekrutacji nie są odsyłane.

Dokumenty aplikacyjne osób, które nie zakwalifikowały się do drugiego etapu naboru mogą być odebrane osobiście przez zainteresowanych w ciągu 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wynikach naboru.

W przypadku nieodebrania dokumentów zostaną one komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:
- w zakresie wymagań i zadań: Anna Szczepanik – Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich, tel. 22 667-67-03
- w zakresie procedury naboru, spraw formalnych: Monika Orłowska – Kierownik Referatu Ogólnoorganizacyjnego, tel. 22 667-68-37

 

PLIKI DO POBRANIA

RTFZałącznik nr 1 Kwestionariuisz osobowy dla osoby ubiegającej się.RTF (55,45KB)
DOCXZałącznik nr 2 Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy - stanowisko urzędnicze.docx (48,94KB)
DOCZałącznik Nr 3 Oświadczenia Kandydata.doc (40,00KB)
DOCZałącznik nr 4 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetw. danych wrażliwych - kandydat do pracy 1.doc (47,00KB)
DOCXZałącznik Nr 5 Klauzula o przetwarzaniu danych osobowych.docx (12,40KB)

Na skróty

Przewiń do góry