Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu fragmentów projektu Studium

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA RADZYMINA
 
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu fragmentów projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Radzymin  wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art.8c, art.8d, art.11 pkt 7, 8 i art.27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 997 z późn. zm.), art. 39 ust. 1, art. 46 pkt 1, art. 51 ust. 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.), w związku z art. 65 ust. 2 pkt.1 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmienie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1688) oraz na podstawie Uchwały Nr 695/LIII/2022 z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Radzymin

z a w i a d a m i a m
 

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu fragmentów projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radzymin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

w dniach  od 30.01.2024 r. do 20.02.2024 r.:

1. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radzymin, w budynku „B” przy ul. Konstytucji 3 Maja 19, w godzinach pracy urzędu, 
2. w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Radzymin:
https://bip.radzymin.pl/artykuly/528/wylozenia-projektu-studium-uwarunkowan-i-kierunkow-zagospodarowania-przestrzennego 
3. na portalu mapowym pod adresem: https://radzymin.e-mapa.net w warstwie: „Zagospodarowanie  przestrzenne” - „Wyłożenia projektów do publicznego wglądu”.

Przedmiotem wyłożenia są fragmenty projektu Studium:
•  w zakresie części tekstowej – tekst Studium zaznaczony czcionką koloru niebieskiego;
• w zakresie części graficznej – fragmenty obszarów, których granice oznaczono kolorem niebieskim na rysunku Studium.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie Studium odbędzie w dniu 19.02.2024 r. o godzinie 1700 :
·   w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radzymin, budynek „A”, plac T. Kościuszki 2, w sali konferencyjnej (pokój nr 23) oraz
·     online, za pomocą środków porozumiewania się na odległość.  

Spotkanie ma charakter otwarty, nie są wymagane wcześniejsze zgłoszenia. Aby wziąć w nim udział należy kliknąć w link do spotkania (http://tinyurl.com/studium2024)na platformie Microsoft Teams oraz podać swoje imię i nazwisko.

Zainteresowani mogą wnosić uwagi dotyczące wyłożonych fragmentów projektu Studium oraz prognozy oddziaływania na środowisko podając swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby oraz oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.03.2024 r.

Uwagi należy składać do Burmistrza Radzymina w formie:
·    papierowej na adres Urzędu Miasta i Gminy Radzymin, pl. T. Kościuszki 2, 05-250 Radzymin lub
·   elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres: plany@radzymin.pl oraz  poprzez platformę ePUAP.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Radzymina.


                                                                                              Z up. Burmistrza
                                                                                            Zastępca Burmistrza
                                                                                                        /-/
                                                                                         Krzysztof Dobrzyniecki

PROJEKT STUDIUM DO POBRANIA:

DRUK -  Uwaga do wyłożonych fragmentów projektu Studium

 

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją zadań w zakresie planowania przestrzennego jest Burmistrz Radzymina. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest pod adresem: https://radzymin.pl/241/polityka-prywatnosci.html

 

Na skróty

Przewiń do góry