Kwalifikacja wojskowa dla osób zameldowanych na terenie gminy Radzymin w dniach 14-21 marca

Zarządzeniem z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie powołania Mazowieckiej Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej, powiatowych komisji lekarskich oraz ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej w 2024 r. na terenie województwa mazowieckiego i dodatkowego wynagrodzenia za udział w pracach komisji lekarskich, Wojewoda Mazowiecki ustalił terminy kwalifikacji wojskowej. Zgodnie z zarządzeniem, na terenie powiatu wołomińskiego kwalifikacja wojskowa odbędzie się w dniach 6 lutego – 11 kwietnia 2024 r.

 

Kwalifikacja wojskowa dla osób zameldowanych na terenie gminy Radzymin odbędzie się w dniach

 od 14 marca 2024 r. do 21 marca 2024 r.

 

TERMIN KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ 2024 WEDŁUG GMIN

Lp.

NAZWA GMINY

TERMIN KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ*

1

Jadów

06.02 - 07.02

2

Wołomin

07.02 - 19.02

3

Marki

20.02 - 28.02

4

Klembów

28.02 - 01.03

5

Ząbki

04.03 - 12.03

6

Dąbrówka

12.03 - 13.03

7

Radzymin

14.03 - 21.03

8

Strachówka

21.03

9

Kobyłka

22.03 - 27.03

10

Tłuszcz

28.03 - 04.04

11

Zielonka

05.04 - 10.04

12

Poświętne

10.04

kobiety i dzień dodatkowy

11.04

 

Siedzibą Powiatowej Komisji Lekarskiej jest budynek zlokalizowany w Wołominie przy ul. Legionów 78 (poddasze)
tel.: 884-196-918 (wyłącznie w czasie trwania kwalifikacji wojskowej w godz. 8.00 - 13.00)
adres e-mail:

Osoby przeznaczone do kwalifikacji wojskowej winny zgłaszać się do REJESTRACJI od godz. 8:00, nie później niż do godz. 9:30 (zgodnie z godziną widniejącą na wezwaniu).

W trakcie kwalifikacji wojskowej przewiduje się przerwę w pracy Powiatowej Komisji Lekarskiej w dniu 29 marca 2024 r.

 

Do kwalifikacji wojskowej wzywa się:

1) mężczyzn urodzonych w 2005 r.;

2) mężczyzn urodzonych w latach 2000–2004, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

3) osoby, które w latach 2022 i 2023:

a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej;

4) kobiety urodzone w latach 1997–2005 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej, które nie stawały jeszcze do kwalifikacji wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2023/2024 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny;

5) osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej;

6) osoby o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej i zgłosiły się do kwalifikacji wojskowej.

 

Osoba stawiająca się po raz pierwszy do kwalifikacji wojskowej przedstawia:

1. wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) – dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;
2. powiatowej komisji lekarskiej – dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej, albo wypis z treści orzeczenia stwierdzającego niezdolność lub niepełnosprawność, o których mowa w art. 62 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny;
3. szefowi wojskowego centrum rekrutacji – dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

Osoba, która stawała już do kwalifikacji wojskowej, lub osoba ubiegająca się o zmianę kategorii zdolności do służby wojskowej, przedstawia:

1. wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) – dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;
2. powiatowej komisji lekarskiej – dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej, albo wypis z treści orzeczenia stwierdzającego niezdolność lub niepełnosprawność, o których mowa w art. 62 ust.4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny;

3. szefowi wojskowego centrum rekrutacji – wojskowy dokument osobisty oraz dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

Osoby podlegające stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, które w okresie od dnia ogłoszenia kwalifikacji wojskowej do dnia jej rozpoczęcia zmieniły miejsce pobytu stałego albo pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, zgłaszają się do wójta (burmistrza, prezydenta miasta), właściwego ze względu na ich nowe miejsce pobytu stałego albo pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) wyznacza im miejsce i termin stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

Osoby podlegające stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, które po rozpoczęciu kwalifikacji wojskowej na danym terenie zamierzają zmienić miejsce pobytu stałego albo pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, stawiają się do kwalifikacji wojskowej przed opuszczeniem miejsca dotychczasowego pobytu. W pozostałych przypadkach właściwość miejscową ustala się według przepisów art. 21 § 1 pkt 3 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

Kto wbrew obowiązkom wynikającym z ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny nie stawia się do kwalifikacji wojskowej przed wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta), przed właściwą komisją lekarską lub przed szefem wojskowego centrum rekrutacji w określonym terminie i miejscu albo nie przedstawia dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane oraz odmawia poddania się badaniom lekarskim podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny zgodnie z art. 681 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny.

PDFObwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2024 r.pdf (127,96KB)
 

 

 

Na skróty

Przewiń do góry