Wybory ławników sądowych na kadencję 2024-2027 – nabór uzupełniający

Wiceprezes ds. pracy i ubezpieczeń społecznych Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie, pismem ADM-510-9/23 z dnia 17 listopada 2023 r., działając w oparciu o art. 160 § 1 oraz art. 161 § u ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 217, z późn. zm.) zwrócił się o dokonanie wyboru ławników w naborze uzupełniającym art. 168 ww. ustawy, do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie – 2 ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Nieprzekraczalny termin zgłaszania kandydatów upływa 30 grudnia 2023 r.

Zgłoszenia, które wpłyną do rady gminy po upływie terminu, pozostaną bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

 

Art. 158 ustawy określa, że ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

2) jest nieskazitelnego charakteru;

3) ukończył 30 lat;

4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;

5) nie przekroczył 70 lat;

6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;

7) posiada co najmniej wykształcenie średnie.

 

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

 

Art. 159 ustawy określa, że ławnikami nie mogą być:

1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;

2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;

3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;

4) adwokaci i aplikanci adwokaccy;

5) radcy prawni i aplikanci radcowscy;

6) duchowni;

7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej;

8) funkcjonariusze Służby Więziennej;

9) radni gminy, powiatu i województwa.

 

Ławnikiem można być tylko w jednym sądzie.

 

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radzie gminy:

1) prezesi właściwych sądów;

2) stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych;

3) co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

 

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się dokumenty wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia zgłoszenia:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;

2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;

4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2022 r., poz. 2527), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;

5) dwa zdjęcia wykonane zgodnie z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

 

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się aktualny (wystawiony nie wcześniej niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

Zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymogów określonych w ustawie i rozporządzeniu pozostawia się bez biegu.

Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Kandydaci przed wyborami podlegają zaopiniowaniu przez zespół powołany przez radę gminy, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.

Komendant Stołeczny Policji udziela radzie gminy informacji o kandydacie na ławnika uzyskanej i sporządzonej na zasadach określonych dla informacji o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskiego.

 

Wyborów ławników Rada Gminy dokona w głosowaniu tajnym.

 

Kartę zgłoszenia wydaje i przyjmuje oraz udziela informacji w sprawie wyboru ławników:

Urząd Miasta i Gminy w Radzyminie, Pl. Tadeusza Kościuszki 2 (budynek A), pok. 25,

w poniedziałki: w godz. 9.00 – 18.00, od wtorku do czwartku: w godz. 8.00 – 16.00, w piątki: w godz. 8.00 – 15.00;  tel. 22 667 68 41 i 22 667 68 40

 

Kartę zgłoszenia oraz wymagane druki można pobrać także w formie edytowalnej ze strony internetowej Gminy Radzymin:

www.bip.radzymin.pl, w zakładce – O gminie/Wybory i Referenda/Wybory Ławników 2024-2027

https://bip.radzymin.pl/artykul/749/7261/informacja-z-dnia-30-listopada-2023-r-na-temat-wyborow-uzupelniajacych-lawnikow-sadowych-na-kadencje-2024-2027

 

                                                                            

 

Na skróty

Przewiń do góry