Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej – NADMA

OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

 

Burmistrz Radzymina

ogłasza rokowania na sprzedaż niezabudowanej

nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Radzymin

 

Przedmiot rokowań:

Nieruchomość położona w gminie Radzymin, obręb 0013, Nadma, składająca się z działki ewidencyjnej nr 1073/3
o powierzchni 0,1786 ha, uregulowana w księdze wieczystej nr WA1W/00143043/9.

 

Cena wywoławcza: 200.000,00 zł

Do ceny nieruchomości uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT, według obowiązującej stawki (23%).

 

Wysokość zaliczki: 30.000,00 zł

 

Opis nieruchomości:

Nieruchomość położona w gminie Radzymin, obręb 0013, Nadma przy ul. Starej, oznaczona jako działka ewidencyjna nr 1073/3 ma kształt długiego wąskiego prostokąta. Teren niezainwestowany, porośnięty drzewami samosiewkami. Działka krótszym bokiem przylega do drogi publicznej ul. Starej. Ulica Stara jest drogą o nawierzchni asfaltowej, w której znajduje się infrastruktura techniczna t.j.: energia elektryczna, gaz, wodociąg. W bezpośrednim sąsiedztwie jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa oraz tereny niezainwestowane. W południowej części działki przebiega rów melioracyjny a wzdłuż zachodniej granicy poprowadzona jest linia kablowa średniego napięcia.

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Nadma na terenie Gminy Radzymin – część A-1b, zatwierdzonym Uchwałą Nr 236/XVIII/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 16.12.2019  r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 31.01.2020 r. poz. 1471) działka ewidencyjna nr 1073/3 położona jest w terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oznaczonym symbolem 7MN. Północny fragment działki znajduje się w liniach rozgraniczających drogi publicznej, oznaczonej symbolem 1KD-Z (ul. Stara) oraz przez działkę poprowadzony jest rów melioracyjny.

 

Nieruchomość obciążona służebnością przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna, na czas istnienia infrastruktury technicznej w postaci linii kablowej średniego napięcia, polegająca na prawie wykonywania na nieruchomości składającej się z działek nr 1073/3, 1073/4, 1073/5 wszelkich czynności związanych z instalacją, budową i rozbudową infrastruktury  elektroenergetycznej oraz na prawie swobodnego całodobowego dostępu wraz z niezbędnym sprzętem do tych urządzeń w celu wykonywania czynności związanych z ich eksploatacją, konserwacją, rozbudową, przebudową, usuwaniem awarii, kontrolą i przeglądami oraz dostarczaniem i przesyłaniem energii elektrycznej, a także ewentualną likwidacją i demontażem urządzeń elektroenergetycznych. Wykonywanie tego prawa na działce nr 1073/3 ograniczone jest do pasa gruntu szerokości 0,5 m wzdłuż przebiegu infrastruktury elektroenergetycznej - linii kablowej średniego napięcia o powierzchni 65 m² (130 m x 0,5 m), z zastrzeżeniem, że uprawniony z tytułu służebności po każdorazowych pracach i czynnościach na nieruchomości obciążonej niezwłocznie po zakończeniu prac zobowiązany jest na własny koszt przywrócić grunt do stanu poprzedniego.

 

Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość:

Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.

 

Sposób i termin zagospodarowania:

Sposób zagospodarowania nieruchomości zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego od dnia przeniesienia prawa własności.

 

Gmina Radzymin nie dysponuje danymi co do warunków gruntowo-wodnych oraz ewentualnego występowania  zanieczyszczeń gruntu w obrębie zbywanych działek. Osoby zamierzające wziąć udział w przetargu mogą za zgodą Gminy wykonać stosowne badania, własnym staraniem i na własny koszt.

 

 • W dniu 12.05.2023 r. został przeprowadzony pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ww. nieruchomości. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.
 • W dniu 11.08.2023 r. został przeprowadzony drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ww. nieruchomości. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.
 • W dniu 30.10.2023 r. został przeprowadzony trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ww. nieruchomości. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

 

Miejsce i termin rokowań:

Rokowania odbędą się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radzymin przy pl. Tadeusza Kościuszki 2,05-250 Radzymin, pokój nr 23 (sala konferencyjna), w dniu 17.01.2024 r. o godzinie 1500.

 

Forma i termin wniesienia zaliczki:

Zaliczkę należy wnieść w pieniądzu (PLN) przelewem na konto Gminy Radzymin nr 32 2490 0005 0000 4600 1989 2416, najpóźniej do dnia 11.01.2024 r. W tytule wpłaty  należy wskazać uczestnika rokowań oraz oznaczenie nieruchomości, będącej przedmiotem rokowania. Za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto Gminy.

Zaliczkę zwraca się niezwłocznie, po odwołaniu albo zamknięciu rokowań, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia rokowań lub zakończenia rokowań wynikiem negatywnym, przelewem na rachunek bankowy  uczestnika rokowań.

Zaliczkę wpłaconą przez uczestnika, który rokowania wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
W przypadku uchylenia się uczestnika, który wygrał rokowania od zawarcia umowy, zaliczka nie podlega zwrotowi.

 

Warunki udziału w rokowaniach:

W rokowaniach mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które w wyznaczonym terminie złożyły zgłoszenie i wpłaciły zaliczkę.

Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach składa się w zamkniętej kopercie, opisanej „Rokowania na sprzedaż nieruchomości”, w Urzędzie Miasta i Gminy Radzymin przy pl. Tadeusza Kościuszki 2,05-250 Radzymin, pokój nr 24 (sekretariat), najpóźniej do dnia 11 stycznia 2024 r. do godziny 1500.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 1. zgłoszenie uczestnictwa w rokowaniach, które stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia (druk do pobrania);
 2. oświadczenie o zapoznaniu się stanem przedmiotu rokowań i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Radzymin, w związku z rokowaniami na sprzedaż nieruchomości,  które stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia (druk do pobrania);
 3. kopia dowodu wpłaty zaliczki.

 

Każda osoba przystępująca do rokowań zobowiązana jest przedstawić Komisji przeprowadzającej rokowania następujące dokumenty:

 1. osoby fizyczne – dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty);
 2. podmiot gospodarczy – aktualny odpis z właściwego dla danego podmiotu rejestru, (CEIDG, KRS), dokument potwierdzający tożsamość osób reprezentujących podmiot;
 3. pełnomocnicy – dokument potwierdzający tożsamość, pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego, o ile uprawnienia do działania w imieniu osób prawnych nie wynikają z innych dokumentów;
 4. osoby fizyczne prowadzące działalność w formie Spółki Cywilnej – umowę spółki, stosowne dokumenty do działania w imieniu spółki, dokument potwierdzający tożsamość;
 5. osoby pozostające w związku małżeńskim – do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka (oryginał), zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości, dokument potwierdzający tożsamość.

 

Komisja przeprowadzająca rokowania dopuści do rokowań tylko tych uczestników, którzy dopełnili formalności, o których mowa wyżej.

 

Ważność rokowań:

Rokowania można przeprowadzić, chociażby wpłynęło tylko jedno zgłoszenie spełniające warunki określone w ogłoszeniu.  

 

Zawarcie umowy:

Protokół z przeprowadzonych rokowań stanowi podstawę zawarcia umowy sprzedaży.

Gmina Radzymin zawiadomi osobę ustaloną jako Nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia rokowań.

Wszelkie koszty związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości, w tym koszty taksy notarialnej i koszty związane z postępowaniem wieczysto-księgowym, ponosi Nabywca.

W przypadku, gdy Nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2017 r., poz. 2278), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedstawić zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów powołanej wyżej ustawy.

 

Nie wyraża się zgody na przelew wierzytelności zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości na osoby trzecie, na skutek przeprowadzonych rokowań.

 

Odwołanie rokowań:

Burmistrz Radzymina może odwołać z ważnych przyczyn ogłoszone rokowania informując o tym  fakcie niezwłocznie w formie właściwej dla Ogłoszenia o rokowaniach.

 

Miejsce wywieszenia i publikacji ogłoszenia o rokowaniach:

Treść niniejszego ogłoszenia zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez:

 1. wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta i Gminy Radzymin, budynek A przy pl. T. Kościuszki 2, budynek B przy ul. Konstytucji 3 Maja 19, budynek C przy ul. Komunalnej 2,
 2. zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Radzymin w zakładce gospodarka
  nieruchomościami oraz stronie internetowej urzędu www.radzymin.pl,
 3. wyciąg z ogłoszenia zostanie podany w prasie regionalnej Kurier W – tygodnik regionalny oraz wywieszony na tablicach ogłoszeń na terenie miejscowości, w których znajdują się nieruchomości objęte ogłoszeniem.

 

Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu:

Urząd Miasta i Gminy Radzymin, Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

ul. Konstytucji 3 Maja 19, pokój nr 24 (II piętro)

tel. 22 667 68 32 lub 22 667 68 29

e-mail: 

 

Radzymin, dnia 12 grudnia 2023 r.

 

Załączniki:

DOCXZałącznik nr 1- zgłoszenie.docx (14,26KB)
DOCXZałącznik nr 2 - oświadczenie.docx (19,09KB)
 

Na skróty

Przewiń do góry