Prowadzenie w 2024 roku Placówki Wsparcia Dziennego w formie opiekuńczej - konkurs ofert

Burmistrz Radzymina ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w sferze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej, w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pn.: „Prowadzenie w 2024 roku Placówki Wsparcia Dziennego w formie opiekuńczej na terenie Gminy Radzymin”

Wszelkie szczegóły dotyczące konkursu ofert, w tym Zarządzenie Burmistrza Radzymina wraz z treścią ogłoszenia można znaleźć tutaj: https://bip.radzymin.pl/zarzadzenie/7184/zarzadzenie-nr-0050-130-2023

Oferty można składać wyłącznie poprzez generator wniosków witkac.pl w terminie od 8 do 30 listopada 2023 roku.

Gmina Radzymin planuje przeznaczyć na zadanie w 2024 roku w formie dotacji celowej dofinansowanie w wysokości do 300 000 zł

Na skróty

Przewiń do góry