Komunikat

W związku z pytaniami dotyczącymi budowy zakładu produkcyjno-usługowego na terenie działki o nr ew. 284/2 w Starym Dybowie (gmina Radzymin), informujemy, że:

 1. W dniu 21.04.2022r. do UMiG Radzymin wpłynął wniosek prywatnego inwestora o wydanie decyzji środowiskowej dot. budowy zakładu produkcyjno-usługowego na terenie prywatnej działki o nr ew. 284/2 w Starym Dybowie w zakresie m.in. produkcji kompostu oraz środków poprawiających właściwości gleby. Działka zlokalizowana jest na terenach wskazanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako tereny produkcyjno-usługowe (P/U).
 1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie jest decyzją uznaniową. Oznacza to, iż organ właściwy do wydania tej decyzji, po przeprowadzeniu postępowania przewidzianego przepisami ustawy środowiskowej,  jest zobligowany wydać tę decyzję, jeżeli inwestor spełnia wymagania określone przepisami prawa.

Colorful Playful Concept Map Graph 2.png

 1. W związku z wnioskiem prywatnego inwestora, przeprowadzono postępowania – wymagane i dopuszczone przepisami prawa (ok. 1,5 roku), na które składały się:
 • podanie do publicznej wiadomości (w dniu 12.05.2022r.) informacji o wszczęciu postępowania dot. planowanego przedsięwzięcia,

 • uzgodnienie warunków inwestycji (na podstawie złożonego przez inwestora raportu oddziaływania na środowisko) z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska i wydanie przez niego opinii,
 • uzgodnienie warunków inwestycji z Dyrektorem Regionalnego Zakładu Gospodarki Wodnej w Warszawie i wydanie przez niego opinii,
 • uzgodnienie warunków inwestycji z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym i wydanie przez niego opinii,
 • uzgodnienie warunków inwestycji z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego i wydanie przez niego opinii,
 • podanie do publicznej wiadomości (w dniu 31.01.2023r.) informacji o przeprowadzonym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w której wskazano termin (do 22.02.2023r.) i sposoby zapoznania się z ww. opiniami oraz sposoby składania uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie.

Po uzyskaniu pozytywnych opinii i uzgodnień przez wszystkie ww. instytucje i organy, w dniu 31 lipca 2023 roku wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. inwestycji.

 1. W celu zabezpieczenia interesów Mieszkańców sąsiednich terenów, nałożono - w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – rygorystyczne 53 warunki korzystania ze środowiska oraz 4 wymagania dotyczące ochrony środowiska. Decyzja zawiera informację, że węzeł produkcji kompostu oraz środków poprawiającym właściwości gleby zostanie zrealizowany w formie instalacji zamkniętych bioreaktorów oraz placu dojrzewania, zgodnie z wymaganiami najlepszych dostępnych technik BAT narzuconych przez Unię Europejską.
 1. Wydana decyzja środowiskowa jest jednym z etapów, jakie inwestor musi wykonać, aby rozpocząć przedsięwzięcie. Kolejne etapy to: uzyskanie pozwolenia na budowę (od Starosty) oraz decyzji od Marszałka Woj. Mazowieckiego na prowadzenie tego typu działalności.

ETAPY.png

 1. Wystąpiliśmy do Inwestora o udział w spotkaniu informacyjnym z Mieszkańcami, które w najbliższych dniach zorganizujemy.
 1. Do Państwa dyspozycji udostępniamy adres mailowy: srodowisko@radzymin.pl, na który można zgłaszać nurtujące Państwa pytania dotyczące tej sprawy. Na wszystkie udzielimy odpowiedzi.

 

 

Na skróty

Przewiń do góry