Wyłożenie do publicznego wglądu projektu Studium

 OBWIESZCZENIE  

BURMISTRZA RADZYMINA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radzymin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 27.09.2023 r. do 18.10.2023 r.:

1) w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radzymin, w budynku „B” przy ul. Konstytucji 3 Maja 19, w godzinach pracy urzędu, 
2) w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Radzymin:
https://bip.radzymin.pl/artykuly/528/wylozenia-projektu-studium-uwarunkowan-i-kierunkow-zagospodarowania-przestrzennego 
3) na portalu mapowym pod adresem: https://radzymin.e-mapa.net w warstwie: „Zagospodarowanie  przestrzenne” - „Wyłożenia projektów do publicznego wglądu”.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie Studium odbędzie w dniu 09.10.2023 r. o godzinie 1730 :

  • w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radzymin, budynek „A”, plac T. Kościuszki 2, w sali konferencyjnej (pokój nr 23) oraz
  • zgodnie z art. 8d ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, online, za pomocą środków porozumiewania się na odległość.  Spotkanie ma charakter otwarty, nie są wymagane wcześniejsze zgłoszenia. Aby wziąć w nim udział należy kliknąć w link do spotkania na platformie Microsoft Teams oraz podać swoje imię i nazwisko.

 Link dostępny pod adresem:  https://tinyurl.com/studiumradzymin 

Zgodnie z art. 8 c ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zainteresowani mogą wnosić uwagi dotyczące projektu Studium oraz prognozy oddziaływania na środowisko podając swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby oraz oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.11.2023 r.

Uwagi należy składać do Burmistrza Radzymina w formie:
1) papierowej na adres Urzędu Miasta i Gminy Radzymin, pl. T. Kościuszki 2, 05-250 Radzymin;
lub
2) elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres: plany@radzymin.pl oraz  poprzez platformę ePUAP.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Radzymina.

2023_09_20_14_20_56_Studium_miniaturka_2023.docx_Word.jpeg

Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radzymin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - do pobrania

  1. Tekst Studium
  2. Rysunek Studium_ kierunki zagospodarowania
  3. Rysunek Studium_ uwarunkowania
  4. Prognoza środowiskowa
  5. Załącznik do prognoz

 

Na skróty

Przewiń do góry