ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE Z TYTUŁU PEŁNIENIA FUNKCJI SOŁTYSA

sołtys obrazek.jpeg

ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE Z TYTUŁU PEŁNIENIA FUNKCJI SOŁTYSA

1 lipca 2023 r. weszła w życie ustawa o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa. Powyższa ustawa określa warunki, tryb przyznawania oraz zasady wypłacania i finansowania świadczenia pieniężnego z tytułu pełnienia powyższej funkcji.

Świadczenie wypłacane będzie przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego sołtysom i byłym sołtysom, którzy:

  • pełnili funkcję sołtysa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym przez okres co najmniej dwóch kadencji, lecz nie mniej niż 8 lat,
  • uzyskali odpowiedni wiek: w przypadku kobiet 60 lat, zaś w przypadku mężczyzn 65 lat,
  • nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa.

Przy ustalaniu okresu pełnienia funkcji sołtysa nie jest wymagane zachowanie ciągłości pełnienia tej funkcji.

Do okresu pełnienia funkcji sołtysa wlicza się również okres pełnienia tej funkcji przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, jeżeli osoba ta następnie pełniła funkcję sołtysa na podstawie przepisów z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Świadczenie pieniężne będzie wypłacane na wniosek osoby uprawnionej, którego wzór został określony w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie wzoru wniosku o przyznanie świadczenia pieniężnego z tytułu pełnienia funkcji sołtysa.

Do wniosku o przyznanie świadczenia należy dołączyć zaświadczenie wydane przez Burmistrza właściwego dla sołectwa, w którym wnioskodawca pełnił funkcję sołtysa, potwierdzające okres pełnienia tej funkcji.

W związku z powyższym Burmistrz Radzymina, na podstawie posiadanych dokumentów, będzie wydawał zaświadczenia o pełnieniu funkcji sołtysa. 

W przypadku, gdyby dokumenty niezbędne do wydania zaświadczenia nie zachowały się w archiwum Urzędu Miasta i Gminy Radzymin, Burmistrz wydaje postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia ze względu na brak danych potwierdzających okres pełnienia funkcji. Postanowienie to należy dołączyć do wniosku o przyznanie świadczenia.

W takim przypadku zaświadczenie będzie można zastąpić pisemnym oświadczeniem złożonym przez wnioskodawcę o spełnieniu tego wymogu, potwierdzonym pisemnymi oświadczeniami złożonymi przez co najmniej 5 osób zamieszkujących w sołectwie w czasie, w którym wnioskodawca pełnił w nim funkcję sołtysa.

Wnioski o wydanie zaświadczenia o pełnieniu funkcji sołtysa przyjmowane są w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miasta i Gminy w Radzyminie (Budynek A) oraz w Biurze Rady – II piętro – pokój 25.

Osobami do kontaktu w sprawie są p. Izabela Roguska i p. Ewa Kowalska, Biuro Rady – II piętro, pokój 25, nr tel. 22 667 68 41 i 22 667 68 40.

 

Do pobrania:

  1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o pełnieniu funkcji sołtysa – Gmina Radzymin,
  2. Klauzula informacyjna,  
  3. Wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego z tytułu pełnienia funkcji sołtysa,
  4. Ustawa o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa.

PDFklauzula informacyjna.pdf (562,21KB)PDFUstawa_o_swiadczeniu_pienieznym_z_tytulu_pelnienia_funkcji_soltysa.pdf (197,14KB)PDFWniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego z tytułu pełnienia funkcji sołtysa- KRUS.pdf (310,79KB)PDFWNIOSEK sołtysa o wydanie zaświaczenia do Burmistrza Radzymina.pdf (585,39KB)

Na skróty

Przewiń do góry