Burmistrz uzyskał wotum zaufania i absolutorium za rok 2022

Burmistrz Radzymina Krzysztof Chaciński, na sesji Rady Miejskiej w dniu 26 czerwca 2023r., otrzymał wotum zaufania i absolutorium za rok 2022. Głosowanie radnych poprzedziła debata nad przedstawionym przez Burmistrza Raportem o stanie Gminy Radzymin za miniony rok i dyskusja nad sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2022.

WOTUM.png

Rok 2022 można zaliczyć w naszej gminie do udanych pod względem inwestycyjnym i pozyskanych środków zewnętrznych. Odnotowano wzrost liczby mieszkańców gminy oraz liczby podmiotów gospodarczych i inwestorów.

Na przestrzeni ostatnich kilku lat widać, jak znacznie zmienił się budżet naszej gminy. Oto kilka najważniejszych informacji, które znalazły się w Raporcie:

 • Dochody budżetu Gminy Radzymin rosły w latach objętych zestawieniem średnio o wskaźnik przekraczający 16% rocznie, kształtując się na koniec 2022 roku na poziomie ponad 226,4 mln zł, przy dochodach charakteryzujących rok 2015 w wysokości ok. 78,6 mln zł. Stanowi to 288% wartości bazowej, ale jedynie 100,11% wartości roku 2021.
 • Główną składową dynamicznego wzrostu były dochody bieżące. Dynamika wzrostu tej kategorii kształtuje się w ostatnich latach na średnim poziomie 14,25%. W okresie analizy dochody bieżące stanowiły również 257% wartości roku 2015. Dynamika względem roku poprzedniego wyniosła natomiast jedynie 97,44%. Istotną składową dochodów bieżących jest udział budżetu w podatku dochodowym opłacanym przez osoby fizyczne. Kategoria ta wzrosła w stosunku do roku 2015 o 113%.
 • Znaczny wzrost odnotowano również w 2022 roku po stronie wydatkowej. Wydatki budżetu Gminy Radzymin wyniosły w roku ubiegłym blisko 248,2 mln zł, przy wartości dla roku 2015 na poziomie ok. 85,3 mln z. Stanowi to wzrost o 191% przy średniorocznym wskaźniku wzrostu wysokości 17,88%.
 • Rok 2022 wpisuje się w długofalową tendencję wzrostu nakładów przeznaczonych na inwestycje. Wydatki majątkowe (inwestycyjne) w 2022 roku osiągnęły wartość ponad 70,5 mln zł i stanowiły 307,11% wartości cechującej rok 2015. Wydatki te wzrosły względem roku poprzedniego o 21,53% a różnica wartościowa wyniosła 12,5 mln zł. Wydatki majątkowe Gminy Radzymin w 2022 roku stanowiły 28,4% ogólnych wydatków budżetu. W latach 2015 – 2022 średnia dynamika wydatków majątkowych wyniosła blisko 32%. Wydatki majątkowe stanowiły w 2015 roku 26,93% wydatków budżetu. W roku 2022 udział tej kategorii wzrósł do 28,42% wydatków budżetu – wskaźnik kształtujący się na takim poziomie należy już uznać za więcej niż satysfakcjonujący. Wartość cechująca rok analizowany była najwyższą w okresie analizy. Dynamikę roczną również należy ocenić jednoznacznie pozytywnie.
 • Co istotne, inwestycje jedynie w niewielkim wymiarze finansowane są zaciągnięciem nowych zobowiązań finansowych. Te odpowiadają za 24,43% źródeł finansowania wydatków majątkowych w okresie objętym analizą. Kolejny wykres wskazuje drugie istotne źródło finansowania nakładów o charakterze majątkowym. Są nim dotacje o charakterze majątkowym uzyskane z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych (w tym krajowych). Te odpowiadają za kolejne 26,76% wydatków majątkowych. Źródłem finansowania pozostałych 49% wydatków majątkowych Gminy Radzymin są nadwyżka bieżąca (40,54%) i inne źródła finansowania wydatków majątkowych (8,27%).
 • O 412 osób wzrosła (w porównaniu z rokiem 2021) liczba zameldowanych na pobyt stały mieszkańców gminy Radzymin i wyniosła na dzień 31.12.2022r.: 27260 osób. Współczynnik przyrostu naturalnego na koniec roku 2022 wynosił 0,55. Na przestrzeni ostatniej dekady (2012-2022) liczba mieszkańców wzrosła o 4367 osób.
 • W 2022 roku Burmistrz Radzymina pełnił funkcję zarządcy dróg o łącznej długości 334,8 km. W 2022 roku w wyniku pozbawienia odcinka drogi powiatowej – ul. Polskiej Organizacji Wojskowej w Radzyminie na odcinku od ul. Konstytucji 3 Maja do ronda im. Braci Dudzińskich długość dróg zarządzanych przez Burmistrza Radzymina wzrosła o 690 mb. Dodatkowo w trakcie roku podpisano porozumienia umożliwiające przejęcie zarządu nad drogami na trenach leśnych, przeznaczonych do obsługi działek położonych w ich sąsiedztwie. Dodatkowo rozpoczęto rozmowy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie w temacie przejęcia zarządzania nad drogami serwisowymi zrealizowanymi w ramach budowy obwodnicy Marek – drogi krajowej S8. Przejęcie tych dróg pozwoli na aktywizację terenów położonych wzdłuż drogi krajowej w zakresie planowanych stref zabudowy przemysłowej oraz ułatwi proces uzyskiwania zgód i decyzji przez zainteresowane przekształceniem działek podmioty. Przedmiotem porozumienia objęte zostaną odcinki dróg serwisowych o łącznej długości 8,570 km.
 • Nakłady finansowe w 2022 roku na obszar związany z budową i utrzymaniem dróg gminnych wyniosły blisko 44 mln zł. Kwota ta obejmuje zarówno zadania związane z bieżącym utrzymaniem dróg, utrzymaniem infrastruktury technicznej (odwodnienie, oświetlenie), jak i nakłady inwestycyjne. Rok 2022 upłynął pod znakiem realizacji wielu nowych inwestycji oraz kontynuacji rozpoczętych inwestycji wieloletnich (na zdjęciach najważniejsze inwestycje).
 • Obszar gminy Radzymin posiada całkowite pokrycie miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. W roku 2022 prowadzono 21 procedur planistycznych o łącznej powierzchni ok. 2 511 ha, co stanowiło niemal 20% powierzchni gminy.
 • Na koniec 2022 roku Gmina Radzymin osiągnęła wskaźnik zwodociągowania gminy na poziomie 85% oraz wskaźnik skanalizowania na poziomie 65%. W 2022 roku wybudowano 186 szt. przyłączy wodociągowych oraz 291 szt. przyłączy kanalizacyjnych.
 • Na dzień 30 września 2022 r. w szkołach podstawowych zlokalizowanych na terenie gminy Radzymin uczyło się 3446 uczniów, w tym 3283 uczniów w szkołach publicznych oraz 163 w szkołach niepublicznych. Łącznie we wrześniu 2022 r. w szkołach i przedszkolach na terenie gminy Radzymin z edukacji korzystało 180 ukraińskich uchodźców.
 • Gmina Radzymin zapewnia miejsce realizacji edukacji przedszkolnej dla wszystkich dzieci zamieszkujących na terenie gminy, których rodzice ubiegają się o takie miejsce. Sieć publicznych przedszkoli samorządowych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych uzupełniona jest o publiczne przedszkola prowadzone przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego. Placówki te zapewniają jednolite warunki dzieci i działają według jednolitych zasad finansowych. Dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat mogą również korzystać z edukacji przedszkolnej oferowanej przez przedszkola niepubliczne, niepubliczny terapeutyczny punkt przedszkolny oraz oddział przedszkolny w niepublicznej szkole podstawowej.
 • Na terenie gminy na koniec roku 2022 zarejestrowanych było 3115 podmiotów gospodarczych. W 2022 roku w Urzędzie Miasta i Gminy Radzymin złożono łącznie 746 wniosków o wpis do CEIDG (125 wniosków dotyczyło założenia działalności gospodarczej i 56 wniosków dotyczyło wznowienia działalności gospodarczej), w tym 122 wnioski były spoza obszaru działania gminy Radzymin. Mimo niekorzystnej koniunktury gospodarczej w kraju liczba aktywnych firm nieco wzrosła rok do roku – o ok. 2,4% w przypadku działalności gospodarczych i o 8% w przypadku spółek prawa handlowego.
 • W 2022 roku samorząd kontynuował główne kierunki współpracy z sektorem biznesowym. W obszarze nowych inwestycji biznesowych w 2022 roku kontynuowano współpracę z kilkoma dużymi podmiotami, które specjalizują się w rozwoju obiektów logistyczno-przemysłowych i planują swoje inwestycje na terenie gminy Radzymin, przy trasie S8, m.in. w Ciemnem, 156 Dybowie Kolonii, Nadmie i Emilianowie. Współpraca obejmowała także wsparcie dla firm średniej wielkości, które rozpoczynają lub rozbudowują swoją działalność w gminie Radzymin. Ponadto przygotowano również szereg propozycji i analiz terenów inwestycyjnych w odpowiedzi na zapytania zainteresowanych inwestorów. Gmina wspierała także proces przygotowania inwestycji poprzez uwzględnianie uzasadnionych oczekiwań inwestorów w procesach planistycznych i postępowaniach administracyjnych. Na koniec roku 2022 w gminie istniało ponad 100 tys. m2 nowoczesnej powierzchni magazynowej, a budowa kolejnych ponad 100 tys. m2 była mocno zaawansowana (obiekt Panattoni w Ciemnem, oddany do użytku na początku roku 2023 i obiekt BIMS Plus w Dybowie Kolonii, oddany do użytku wiosną 2023 roku). Kluczowym wydarzeniem biznesowym na terenie gminy Radzymin w 2022 r. było zakończenie budowy i uroczyste otwarcie nowego magazynu wysokiego składowania na terenie zakładu produkcyjnego Coca-Cola HBC Polska oraz otwarcie sklepu Aldi w Radzyminie, wraz z którym inwestor wybudował część drogi gminnej. Dzięki współpracy gminy z firmami Aldi oraz Verodom (deweloper budynku „Apartamenty Korczaka”) i przy przeważającym udziale finansowym obu firm powstał nowy ciąg komunikacyjny wraz z miejscami parkingowymi, który latem 2022 r. połączył ul. Wołomińską i Słowackiego. Trzecią gminną inwestycją drogową, którą na swój koszt zrealizował inwestor prywatny, jest tzw. „droga do Żabki”. Jest  to ponad 2-kilometrowa nowo wybudowana droga wraz z całą infrastrukturą - od węzła S8 Wola Rasztowska w kierunku gminy Dąbrówka. Jest to jednocześnie największe do tej pory przedsięwzięcie inwestycyjne, zrealizowane przez firmę prywatną na podstawie porozumienia drogowego z gminą. W 2022 roku władze samorządowe podpisały pięć porozumień drogowych z inwestorami, którzy planują rozwój obiektów komercyjnych na terenie gminy. Realizacja trzech przedsięwzięć drogowych jest planowana na rok 2023.
 • W samym 2022 roku wydano 5326 Radzymińskich Kart Mieszkańca. Od początku funkcjonowania Programu Radzymińska Karta Mieszkańca, tj. od 2017 roku wydano lub przedłużono łącznie 30573 kart, co daje średnio 5095 kart rocznie.
 • W roku 2022, w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie, Gmina Radzymin we współpracy z gronem wolontariuszy i urzędników,  uruchomiła w lokalu gminnym -Radzymiński Punkt Pomocy Ukrainie. Miejsce to stało się centrum zarządzania pomocą setkom obywateli Ukrainy, którzy przybywali każdego dnia do naszej gminy. W RPPU każdy otrzymał pomoc w znalezieniu tymczasowego zakwaterowania, potrzebne artykuły żywnościowe, higieniczne oraz ubrania. Gmina uruchomiła adres mailowy ukraina@radzymin.pl, na który każdego dnia spływały dziesiątki ofert od mieszkańców, którzy deklarowali pomoc w zakwaterowaniu, wyżywieniu, a także w znalezieniu pracy. W kulminacyjnym momencie w naszej gminie gościliśmy i pomagaliśmy przeszło 1500 obywatelom Ukrainy. Oprócz pracy wielu wolontariuszy (w tym pracowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz OSP) i pracowników Urzędu Miasta i Gminy Radzymin, Gmina rozwiązała rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 100 tysięcy złotych oraz nawiązała współpracę z Fundacją “Daj mi skrzydła”, za pośrednictwem której zbierano środki finansowe, aby móc zakupić niezbędne produkty żywnościowe i higieniczne, które każdego dnia były wydawane w Radzymińskim Punkcie Pomocy Ukrainie. Pomoc bombardowanej Ukrainie okazywali nasi mieszkańcy również poprzez przynoszenie do punktu niezbędnych artykułów żywnościowych, higienicznych i opatrunkowych, które były pakowane, a następnie wysyłane bezpośrednio do wielu walczących miast i miasteczek w Ukrainie. Dzięki koordynacji i olbrzymiemu wolontariuszy z Radzymina na Ukrainę wysłano kilkanaście transportów darów.

 

 • W 2022 roku z różnych form pomocy oferowanych przez OPS w Radzyminie skorzystało 238 rodzin, w których przebywało 470 osób, co stanowi 1,87% ogółu mieszkańców. W 2022 roku jednostka otrzymała NAGRODĘ MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ – projekt socjalny „Letnia akcja, interakcja, kontra agresja”.

 

 • Gmina Radzymin wdrożyła we wrześniu 2022 roku narzędzie umożliwiające prosty i intuicyjny dostęp do informacji związanych z gminą Radzymin i funkcjonowaniem Urzędu Miasta i Gminy Radzymin – aplikację mobilną „Mój Radzymin”. Aplikacja cieszy się popularnością i ma bardzo dobre opinie wystawiane przez użytkowników. W ciągu kilku miesięcy aplikację „Mój Radzymin” pobrało ponad 1000 osób. Aplikacja podzielona jest na dwie sekcje adresowane do mieszkańców oraz osób, które chciałyby lepiej poznać gminę Radzymin – mieszkańców i turystów.

 

 • W 2022 roku w Gminie Radzymin wdrożono Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta. Za pomocą systemu e-usług internetowych mieszkańcy naszej gminy mogą złożyć wniosek do swojego urzędu oraz na bieżąco monitorować należności np. z tytułu podatków lokalnych czy należności za wywóz odpadów. Wydanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów, nadanie numeru porządkowego nieruchomości – to tylko niektóre ze spraw, które można zrealizować za pomocą usług świadczonych drogą elektroniczną, bez stania w kolejce, w czasie i poza godzinami pracy urzędu. Wystarczy wejść na stronę: https://radzymin.eboi.pl/.

 

 • W 2022 roku Gmina Radzymin po raz kolejny wzięła udział w BEZPŁATNYM rankingu „Perły Samorządu”. Konkurs był organizowany przez Dziennik Gazetę Prawną, a partnerem merytorycznym była firma konsultingowa PwC. Po udzieleniu odpowiedzi przez Gminę na ponad 100 pytań i ich analizie przez zespół ekspertów, Radzymin znalazł się w ścisłej czołówce ogólnopolskiego rankingu, zajmując 4. miejsce wśród najlepszych samorządów. Burmistrz Radzymina zajął 6. miejsce wśród najlepszych włodarzy gmin miejsko-wiejskich powyżej 5 tys. mieszkańców, a Artur Goryszewski - Skarbnik Gminy Radzymin zdobył 3. miejsce w rankingu „Skarbnik Samorządu” w kategorii gmin miejsko-wiejskich.

Raporty o stanie gminy Radzymin

 

 

 

Na skróty

Przewiń do góry