Wyłożenie do publicznego wglądu fragmentów projektu MPZP dla północnej części obrębu Nadma

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA RADZYMINA

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu fragmentów projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części obrębu Nadma wzdłuż gazociągu wysokiego ciśnienia

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 997), art. 39 ust. 1, art. 46 pkt 1, art. 51 ust. 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.), w związku z Uchwałą nr 503/XXXVI/2021 z dnia 27 września 2021 r.

Zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu fragmentów projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  dla północnej części obrębu Nadma wzdłuż gazociągu wysokiego ciśnienia, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

3 - rysunek planu z ozn. fragmentami - do wyłożenia.jpeg

w dniach od 07.06.2023 r. do 28.06.2023 r.:


1) w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radzymin, w budynku „B” przy ul. Konstytucji 3 Maja 19,w godzinach pracy urzędu, 
2)  w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Radzymin:
https://bip.radzymin.pl/artykuly/461/wylozenia-projektow-planow-do-publicznego-wgladu,
3) na portalu mapowym pod adresem: https://radzymin.e-mapa.net w warstwie: „Zagospodarowanie  przestrzenne” - „Wyłożenia projektów planów do publicznego wglądu”.

Przedmiotem wyłożenia są fragmenty projektu planu:

  • w zakresie części tekstowej – tekst planu zaznaczony czcionką koloru niebieskiego,
  • w zakresie części graficznej – fragmenty obszaru, których granice oznaczono kolorem niebieskim na rysunku planu

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie planu odbędzie w dniu 19.06.2023 r. o godzinie 1800 :

  • w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radzymin, budynek „A”, plac T. Kościuszki 2, w sali konferencyjnej (pokój nr 23) oraz
  • zgodnie z art. 8d ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, online, za pomocą środków porozumiewania się na odległość. Spotkanie ma charakter otwarty, nie są wymagane wcześniejsze zgłoszenia. Aby wziąć w nim udział należy kliknąć w link do spotkania na platformie Microsoft Teams oraz podać swoje imię i nazwisko. Link dostępny pod adresem: https://tinyurl.com/Nadma-2023

Zgodnie z art. 17 pkt 11, art. 18 i 8 c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu planu, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu wnioskodawcy, przedmiotu wniosku oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.07.2023 r.

Uwagi do projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko należy składać do Burmistrza Radzymina w formie:
1)  papierowej na adres Urzędu Miasta i Gminy Radzymin, pl. T. Kościuszki 2, 05-250 Radzymin,
2) elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności  poczty elektronicznej na adres:   lub  poprzez platformę ePUAP.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Radzymina.
 


Pliki do pobrania 

Na skróty

Przewiń do góry