PRACA - od referenta do podinspektora ds. zarządzania kryzysowego

Burmistrz Radzymina ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy Radzymin, Pl. T. Kościuszki 2, 05-250 Radzymin.

Stanowisko pracy: od referenta do podinspektora ds. zarządzania kryzysowego w Biurze Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Miasta i Gminy Radzymin (stanowisko ustalone odpowiednio do kwalifikacji i doświadczenia kandydata),


wymiar czasu pracy: pełny etat,
planowany termin zatrudnienia: III kwartał 2023.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 1. wykształcenie co najmniej średnie;
 2. udokumentowany co najmniej 2 letni staż pracy; 
 3. znajomość podstawowych aktów prawnych związanych z problematyką na stanowisku pracy m.in.: ustawy o zarządzaniu kryzysowym, ustawy o obronie Ojczyzny, ustawy o stanie klęski żywiołowej, ustawy o ochronie informacji niejawnych, ustawy o ochronie przeciwpożarowej, ustawy o ochotniczych strażach pożarnych, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o ochronie danych osobowych, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy prawo zamówień publicznych;
 4. dobra znajomość systemu operacyjnego Microsoft Windows, pakietu biurowego MS Office oraz urządzeń biurowych;
 5. posiadanie obywatelstwa polskiego;
 6. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 7. niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 8. posiadanie nieposzlakowanej opinii;
 9. prawo jazdy Kat. B;
 10. obowiązkowość, sumienność, rzetelność w wykonywaniu obowiązków służbowych, dyspozycyjność, umiejętność organizacji pracy własnej, umiejętność działania pod presją czasu i otoczenia.


2. WYMAGANIA DODATKOWE - wymagania nieobowiązkowe a preferowane, których niespełnianie nie dyskwalifikuje kandydata w prowadzonym procesie naboru:

 1. preferowane wykształcenie: administracyjne, bezpieczeństwo publiczne, p/pożarowe, zarządzanie kryzysowe;
 2. preferowane doświadczenie zawodowe w jednostkach samorządu terytorialnego, administracji rządowej lub innych jednostkach budżetowych w zakresie wykonywanych zadań zbliżonych do określonych na stanowisku objętym niniejszym naborem;
 3. dobra znajomość problematyki samorządowej i zagadnień związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej;
 4. posiadanie dodatkowych kursów i szkoleń, adekwatnych do tego stanowiska pracy;
 5. posiadanie umiejętności: analizy i syntezy informacji, redagowania pism urzędowych, analizy i interpretacji przepisów aktów prawnych oraz samodzielnego rozwiązywania problemów.


3. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

 1. opracowywanie rocznych wytycznych oraz planu w zakresie wykonywania zadań obronnych;
 2. prowadzenie spraw związanych ze szkoleniami obronnymi;
 3. opracowywanie, uzgadnianie i przedkładanie do akceptacji planu operacyjnego funkcjonowania Gminy oraz innych programów obronnych;
 4. opracowywanie i uaktualnianie planu przygotowań służby zdrowia Gminy na potrzeby obronne;
 5. realizowanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniem stanowiska kierowania burmistrza, zapewniającego realizację zadań obronnych w wyższych stanach gotowości obronnej państwa;
 6. organizowanie stałego dyżuru oraz gotowość do podjęcia działań w sytuacjach kryzysowych;
 7. opracowywanie świadczeń osobistych i doraźnych świadczeń rzeczowych oraz pozostałych dokumentów z tym związanych;
 8. prowadzenie spraw w zakresie akcji kurierskiej;
 9. opracowywanie i nowelizacja planów obrony cywilnej;
 10.  zabezpieczenie magazynu i sprzętu;
 11. prowadzenie spraw związanych z Systemem Wykrywania i Ostrzegania Ludności;
 12. prowadzenie spraw związanych ze szkoleniem ludności oraz upowszechnianiem wiedzy w zakresie samoobrony ludności;
 13. organizacja formacji obrony cywilnej;
 14. integrowanie sił obrony cywilnej oraz innych służb, w tym sanitarnoepidemiologicznych i społecznych organizacji ratowniczych, do prowadzenia akcji ratunkowych oraz likwidacji skutków klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska;
 15. koordynowanie prac związanych z przygotowaniem zastępczych miejsc szpitalnych w wyniku masowego zagrożenia życia i zdrowia na czas „W” i sytuacji kryzysowych w porozumieniuz zakładami opieki zdrowotnej;
 16. opracowywanie, uzgadnianie, przedkładanie do zatwierdzenia oraz aktualizowanie gminnego planu reagowania kryzysowego;
 17. gromadzenie i przetwarzanie informacji dotyczących infrastruktury krytycznej oraz opracowanie i wdrażanie procedur w zakresie zagrożeń 36 infrastruktury krytycznej;
 18. prowadzenie innych spraw związanych z zarządzaniem kryzysowym, wynikających z ustaw i przepisów wykonawczych;
 19. wykonywanie zadań z zakresu pracy Kancelarii Materiałów Zastrzeżonych;
 20. koordynowanie działań w celu zapewnienia gotowości bojowej jednostek OSP;
 21. koordynowanie systemu działania jednostek OSP i pracy kierowców konserwatorów;
 22. prowadzenie rejestru jednostek ochotniczych straży pożarnych;
 23. koordynowanie działań związanych z bezpieczeństwem publicznym i współpraca z policją, strażą pożarną, WP oraz pozostałymi służbami;
 24. prowadzenie spraw związanych z ochroną przeciwpożarową w siedzibach urzędu;
 25. kontrola jednostek OSP pod kątem eksploatacji pojazdów i sprzętu silnikowego;
 26. przygotowywanie w zakresie właściwości projektów uchwał i innych materiałów dla Rady Miejskiej i jej Komisji wraz z uzasadnieniem;
 27. opracowywanie w zakresie właściwości projektów zarządzeń Burmistrza, umów, porozumień i innych dokumentów;
 28. opracowywanie analiz i sprawozdań z prowadzonych spraw, w tym opracowywanie i składanie obowiązujących sprawozdań statystycznych;
 29. współpraca z organami administracji rządowej oraz jednostkami i komórkami organizacyjnymi gminy, organami administracji publicznej i innymi instytucjami w ww. sprawach;
 30. współpraca i współdziałanie z Radą Miejską i jej Komisjami, radnymi, organami jednostek pomocniczych gminy i organizacjami mieszkańców gminy;
 31. wykonywanie czynności administracyjnych w zakresie powierzonych spraw, w tym prowadzenie spraw w systemie tradycyjnym i w systemie EZD PROTON (dotyczy dokumentacji jawnej niezastrzeżonej innymi przepisami prawnymi);
 32. kompletowanie i przechowywanie dokumentów z zakresu swojego stanowiska pracy oraz przygotowanie i przekazywanie do archiwum zgodnie z Instrukcją kancelaryjną i JRWA.


4. WARUNKI PRACY:

 1. Miejsce wykonywania pracy: Urząd Miasta i Gminy Radzymin, ul. Konstytucji 3 Maja 19, 05-250 Radzymin, Bud. „B”, I piętro.
 2. Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy.
 3. W Urzędzie obowiązuje równoważny system czasu pracy z możliwością przedłużenia dobowego wymiaru czasu pracy do 12 godzin, przeciętnie 40 godzinna norma tygodniowa czasu pracy, w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, w 12 miesięcznym okresie rozliczeniowym. W przypadku osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym lub umiarkowanym obowiązuje skrócony wymiar czasu pracy (7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo).
 4. Praca administracyjno-biurowa z komputerem, przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy (powyżej 4 godz. dziennie) z przewagą wysiłku umysłowego, zmienne tempo pracy. Praca wymagająca wyjazdów służbowych w teren.
 5. U pracodawcy jest utworzony Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
 6. Budynek nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Budynek nie posiada windy.


5. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej (odręcznie podpisane);
 2. list motywacyjny (odręcznie podpisany);
 3. oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – (odręcznie podpisany) - (załącznik nr 1);
 4. oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną RODO dotyczącą przetwarzania danych osobowych na potrzeby rekrutacji, zamieszczoną w ogłoszeniu o naborze – (odręcznie podpisane) - (załącznik nr 2);
 5.  kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);
 6. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 7. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych (odręcznie podpisane);
 8. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne (odręcznie podpisane);
 9. oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z odrębnych przepisów (odręcznie podpisane);
 10. oświadczenie kandydata o posiadaniu nieposzlakowanej opinii (odręcznie podpisane) - oświadczenia od pkt 6 do pkt 10 - (załącznik Nr 3);
 11. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych szczególnych kategorii (wymagane, jeżeli przez kandydata zostaną przekazane dane, o których mowa a art.9 ust. 1 RODO) - (załącznik Nr 4);
 12. klauzula o przetwarzaniu danych osobowych – zgoda (załącznik Nr 5).
 13. kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem).


UWAGA:
Należy składać wyłącznie dokumenty i oświadczenia wymienione powyżej, bez załączania dokumentów dodatkowych, takich jak: kserokopii dowodu osobistego, kserokopii paszportu, kserokopii prawa jazdy i tym podobne.

Przekazanie przez kandydata danych osobowych i informacji wykraczających poza zakres określony w niniejszym ogłoszeniu jest wyłączną decyzją kandydata, a przekazane dane i informacje nadmiarowe nie podlegają ocenie.

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być przez kandydata własnoręcznie podpisane i złożone w siedzibie Urzędu lub doręczone listownie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 czerwca 2023 roku do godz. 16:00 na adres:

Urząd Miasta i Gminy Radzymin
Pl. Tadeusza Kościuszki 2
05-250 Radzymin
(sekretariat, pok. 24)

w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: od referenta do podinspektora ds. zarządzania kryzysowego w Biurze Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Miasta i Gminy Radzymin”

Nie ma możliwości składania ofert za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie (decyduje data wpływu do Urzędu) nie będą rozpatrywane.

Z regulaminem naboru na wolne stanowiska urzędnicze można zapoznać się na stronie internetowej: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Radzymin www.bip.radzymin.pl (Zarządzenie Nr 0050.100.2014 Burmistrza Radzymina z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na wolne kierownicze stanowiska urzędnicze” w Urzędzie Miasta i Gminy Radzymin).

Dane kandydata, który zostanie wybrany do zatrudnienia, w zakresie imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania (w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego), będą zamieszczone w Informacji o wyniku naboru, opublikowanej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Radzymin oraz umieszczonej na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radzymin przy Pl. T. Kościuszki 2, 05-250 Radzymin, niezwłocznie po przeprowadzonym naborze przez okres, ·co najmniej 3 miesięcy. Po upływie terminu publicznego udostępnienia Informacja o wyniku naboru zostanie usunięta z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Radzymin oraz tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radzymin przy Pl. T. Kościuszki 2, 05-250 Radzymin, a dane osobowe wybranego kandydata podlegają udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach odrębnych.

INNE INFORMACJE:
Osoby, które spełniły niezbędne wymagania formalne i zakwalifikowały się do drugiego etapu naboru zostaną o tym listownie, mailowo lub/i telefonicznie poinformowane.

Osoby, które nie spełniły niezbędnych wymagań formalnych i nie zakwalifikowały się do drugiego etapu naboru zostaną o tym listownie, mailowo lub/i telefonicznie poinformowane.

Osoba wyłoniona w naborze, podejmująca po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym zostanie skierowana do odbycia służby przygotowawczej kończącej się egzaminem. Zwolnienie z odbywania służby przygotowawczej nie zwalnia z obowiązku zdania egzaminu.

Zastrzega się możliwość zatrudnienia wybranego kandydata na podstawie umowy o pracę na czas określony.

Dokumenty aplikacyjne kandydatów po zakończonej rekrutacji nie są odsyłane.

Dokumenty aplikacyjne osób, które nie zakwalifikowały się do drugiego etapu naboru mogą być odebrane osobiście przez zainteresowanych w ciągu 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wynikach naboru.
W przypadku nieodebrania dokumentów zostaną one komisyjnie zniszczone.Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:

 • w zakresie wymagań i zadań: Stanisław Jankowski – kierownik Biura Zarządzania Kryzysowego, tel. 22 667 67 12,
 • w zakresie procedury naboru, spraw formalnych: Monika Orłowska – Kierownik Referatu Ogólnoorganizacyjnego, tel. 22 667- 68- 37.

 


PLIKI DO POBRANIA 

Na skróty

Przewiń do góry