Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego

Burmistrz Radzymina ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację w Gminie Radzymin w 2023 roku zadania publicznego  w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury  i dziedzictwa narodowego

Zaleca się, aby Oferent przed przystąpieniem do otwartego konkursu ofert zapoznał się z „Zasadami przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Radzymin organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, przyjętych Zarządzeniem Burmistrza Nr 0050.18.2022 z dnia 9 lutego 2022 roku, dostępnych pod adresem https://bip.radzymin.pl/zarzadzenie/5056/zarzadzenie-nr-0050-18-2022

Rodzaj zadania objętego konkursem:

Upamiętnianie historycznych wydarzeń i/lub osób na terenie Gminy Radzymin. mających szczególny wpływ na rozwój lokalnej lub/i narodowej historii.

Celem konkursu jest wsparcie przedsięwzięć, które w szczególności:

 1. przypominają oraz/lub upamiętniają mieszkańcom gminy Radzymin, zwłaszcza młodszemu pokoleniu, o dziejach gminy Radzymin,
 2. przywracają pamięć o ważnych osobach i wydarzeniach historycznych gminy Radzymin,
 3. zwiększają świadomość i wiedzę mieszkańców Gminy Radzymin na temat lokalnego dziedzictwa historycznego oraz kulturowego,
 4. włączają w żywy obieg kultury wątki dziedzictwa kulturowego regionu, które zostały zapomniane lub są szczególnie narażone na zapomnienie,
 5. kształtują i umacniają więzi międzypokoleniowe i obywatelskie,
 6. wzmacniają poczucie obywatelskiej wspólnoty lokalnej oraz świadomości historycznej mieszkańców gminy Radzymin,
 7. propagują postawę patriotyczną w lokalnej społeczności.

Rezultaty zadania, w szczególności:

 1. upamiętnianie wydarzeń na terenie gminy Radzymin;
 2. upamiętnianie osób mających wpływ na rozwój lokalnej lub/i narodowej historii gminy Radzymin;
 3. wzrost wiedzy historycznej wśród mieszkańców gminy Radzymin;
 4. wzmocnienie postawy patriotycznej, obywatelskiej i kulturowej wśród mieszkańców gminy Radzymin.

Zasady przyznawania dotacji:

 1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie w oparciu o zasady określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571).
 2. Złożone oferty podlegają ocenie formalnej i merytorycznej.
 3. Tylko oferty spełniające kryteria formalne będą oceniane pod względem merytorycznym  przez Komisję Konkursową.
 4. Burmistrz Radzymina zastrzega sobie prawo do:
 1. odwołania konkursu,
 2. zmiany wysokości środków publicznych na realizację poszczególnych zadań w trakcie trwania konkursu,
 3. negocjowania z oferentami wysokości dotacji, terminu realizacji zadania oraz zakresu rzeczowego zadania,
 4. negocjowania warunków i kosztów realizacji zadania oraz dofinansowania niepełnego zakresu zadania w przyjętych ofertach,
 5. wyboru jednej oferty w ramach środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań,
 6. przełożenia terminu dokonania oceny formalnej i/lub rozstrzygnięcia konkursu.
 7. nieudzielenia dotacji, w przypadku, gdy oferta uzyska mniej niż 60 pkt.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizacje zadania:

Gmina Radzymin planuje przeznaczyć na zadanie w 2023 roku w formie dotacji celowej dofinansowanie
w wysokości do 40 000 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych).

Terminy i warunki realizacji zadań:

 1. Termin realizacji zadania: od 10 lipca do 15 grudnia 2023 roku.
 2. Zadnia mogą być realizowane tylko i wyłącznie na rzecz mieszkańców Gminy Radzymin.
 3. Adresat konkursu: konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów,
  o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie prowadzące działalność statutową w danej dziedzinie, zgodnie z art. 11 ust 1 pkt 1 ustawy.
 4. Realizatorem zadania publicznego może być oferent, który dysponuje wykwalifikowaną kadrą, tj. osobami posiadającymi wiedzę w zakresie objętym zadaniem i doświadczeniem w realizacji podobnych przedsięwzięć. Rzetelny opis zasobów kadrowych zaangażowanych w projekcie: opis kwalifikacji, doświadczenia zawodowego w części IV oferty pkt 2 „Zasoby Kadrowe” (w miarę możliwości bez podawania danych osobowych; proponuje się używać określenia „koordynator”, „realizator”, „autor” itp.).  
 5. Dopuszcza się, w trakcie realizacji zadania, możliwość dokonywania przesunięć w zakresie poszczególnych pozycji kosztów działania oraz pomiędzy działaniami do 15% z zastrzeżeniem, iż:
 • wszelkie przesunięcia kosztów, przedstawionych w umowie, powyżej 15% wymagają pisemnej zgody Zleceniodawcy, na pisemny wniosek Zleceniobiorcy zgłoszony wraz  z uzasadnieniem. Zmiany powyższe mogą być dokonywane tylko w uzasadnionych przypadkach w drodze aneksu do umowy;
 • jeżeli dany wydatek wykazany w sprawozdaniu z wykonania zadania publicznego nie jest równy odpowiedniemu kosztowi określonemu w umowie, to uznaje się go za zgodny z umową wtedy, gdy zmiana tego wydatku nastąpiła o nie więcej niż 15%. Zmiana wydatku o więcej niż 15% uznawana jest za niezgodą z umową.
 1. Koszty administracyjne zadania publicznego określa się na nie więcej niż 15% kwoty dotacji.
 2. Oferent składa sprawozdanie z wykonania zadania publicznego według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2018 poz. 2057), wyłącznie
  za pośrednictwem elektronicznego generatora naboru ofert www.witkac.pl.
 3. W przypadku, gdy Oferent przewiduje pracę wolontariusza, należy ją precyzyjnie wskazać
  w kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego oraz zawrzeć stosowne porozumienie w myśl art. 44 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 4. W przypadku, gdy Oferent przewiduje wykonywanie pracy społecznej członków organizacji, należy ją precyzyjnie wskazać w kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego.
 5. Oferent jest zobowiązany do realizacji zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 6. Oferent ma obowiązek na bieżąco śledzić i respektować umieszczane na stronach internetowych Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia, wytyczne i zalecenia dotyczące ewentualnych stanów epidemii, lub zagrożenia epidemicznego, w tym zasady bezpiecznego postępowania, a także aktualne przepisy prawa, jeśli takowe się pojawią.
 7. Oferent, którego oferta zostanie wybrana w otwartym konkursie ofert oraz będzie realizować zadanie publiczne zobowiązany jest do udostępniania informacji publicznej na zasadach i w trybie określonym w art. 4a, 4b, 4c ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Niezbędne jest dokumentowanie całości zadania (np. zdjęcia z przeprowadzanych zajęć, promowanie gminy Radzymin jako współorganizatora zadania w miejscu realizowanego zadania oraz w miarę możliwości na stronach internetowych, portalach społecznościowych, prasie itp.),
 8. Oferent może złożyć nie więcej niż 1 ofertę. Maksymalna kwota dofinansowania dla oferty wynosi: 20 000 zł.

Wymagane dokumenty:

Oferty, wyłącznie za pośrednictwem elektronicznego generatora naboru ofert www.witkac.pl należy składać wraz z następującymi dokumentami obowiązkowymi:

 1. oświadczenie oferenta o wyłącznym posiadaniu rachunku bankowego o numerze: …..................................................... oraz zobowiązaniu się do utrzymania tego rachunku, nie krócej niż do chwili dokonania ostatecznych rozliczeń z Gminą Radzymin;
 2. aktualny statut organizacji;
 3. w przypadku, gdy Oferent nie podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym obligatoryjnie
  należy dołączyć do składanej oferty w formie elektronicznej za pośrednictwem generatora ofert konkursowych, kopię aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji, ewentualnie inny dokument potwierdzający status prawny Oferenta. Odpis musi być zgodny ze stanem faktycznym
  i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany.

Wszystkie załączniki, dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty należy składać w formie elektronicznej, tzn. skanu podpisanego oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Dokumenty muszą być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli ze strony organizacji. Podpisy osób upoważnionych muszą być zgodne ze statutem lub innym dokumentem lub rejestrem (np. KRS) określającym sposób reprezentacji oferenta i składania oświadczeń woli w imieniu oferenta.

Termin składania ofert:

 1. Oferty należy składać jedynie za pośrednictwem elektronicznego generatora naboru ofert www.witkac.pl, w terminie od 22 maja godz. 12.00 do 13 czerwca 2023 roku do godz. 15:00.
 2. Termin złożenia papierowego potwierdzenia wydrukowanego z generatora wniosków wyznacza się na 15 czerwca 2023 roku – do godziny 16:00 w UMiG Radzymin, pl. T. Kościuszki 2 (budynek A), lub
  ul. Konstytucji 3 Maja 19 (budynek B), osobiście lub przez pocztę, z zastrzeżeniem, że liczy się data wpływu do urzędu. Dokument można złożyć również za pomocą profilu zaufanego ePUAP.
 3. Potwierdzenie złożenia oferty musi być podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta.
 4. Oferty złożone w inny sposób lub po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane.
 5. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dofinansowania.
 6. Złożenie oferty oraz uznanie jej za spełniającą kryteria nie gwarantuje przyznania środków finansowych w wysokości, o którą występuje oferent.

Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz terminie dokonania wyboru ofert:

 1. Otwarty konkurs ofert przeprowadza się zgodnie z trybem i zasadami określonymi w:
  1. Uchwale nr 720/LVI/2023 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 30 stycznia 2023 r.
   zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Radzymin w latach 2023-2024 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
   o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dostępnej pod adresem https://bip.radzymin.pl/uchwala/6347/uchwala-nr-720-lvi-2023
  2. „Zasadach przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Radzymin organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, przyjętych Zarządzeniem Burmistrza Nr 0050.18.2022 z dnia
   9 lutego 2022 roku, dostępnych pod adresem https://bip.radzymin.pl/zarzadzenie/5056/zarzadzenie-nr-0050-18-2022
 2. Wybór ofert do realizacji i tym samym ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu 30 dni od terminu zakończenia składania ofert.
 3. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do wiadomości publicznej (w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.radzymin.pl, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radzymin przy
  Pl. T. Kościuszki 2 i ul. Konstytucji 3 Maja 19 oraz generatorze witkac.pl).
 4. Decyzję o przyznaniu i wysokości dotacji podejmuje Burmistrz Radzymina.
 5. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji zadania zostaną uregulowane w umowie.
 6. Od rozstrzygnięcia w sprawie wyboru oferty nie stosuje się trybu odwoławczego.

Kryteria oceny ofert:

Zarządzenie_BR_i_projekt_ogłoszenia_konkursowego_dziedzictwo.jpeg

Informacja o realizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3.

Gmina Radzymin nie realizowała zadania publicznego tego samego rodzaju w roku 2022 i 2023 a także nie ogłaszała otwartych konkursów ofert w tego samego rodzaju.

Dodatkowe informacje

Osobą uprawnioną do kontaktów z Oferentami oraz udzielania szczegółowych informacji w przedmiocie postępowania konkursowego jest:
Piotr Oniszk, , 22 667 68 54, główny specjalista ds. partycypacji i polityki społecznej,
Urząd Miasta i Gminy w Radzyminie,
ul. Konstytucji 3 Maja 19.

Na skróty

Przewiń do góry