Ogłoszenie o przetargu - Arciechów

Burmistrz Radzymina ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Radzymin

Radzymin-Arciechow.jpeg

Lp.

Obręb, nr działek,

 powierzchnie

Łączna cena wywoławcza netto w zł działki pod zabudowę
i udział w drodze

Wysokość wadium / termin wpłaty

Termin przetargu

Data/godzina

przetargu

 

1.

0001, Arciechów dz. 919/2
o pow. 0,0423 i nr 920/3 o pow. 0,0277 ha + udział 1/6 cz. w działce nr 919/8 o pow. 0,0149 ha i nr 920/2 o pow. 0,1191 ha

 

 

73.843,00 zł

 

7.400,00 zł

26.06.2023 r.

 

30.06.2023 r.

1000

 

2.

0001, Arciechów dz. 919/6
o pow. 0,0492 i nr 920/7 o pow. 0,0252 ha + udział 1/6 cz. w działce nr 919/8 o pow. 0,0149 ha i nr 920/2 o pow. 0,1191 ha

 

 

70.779,00 zł

 

7.100,00 zł

26.06.2023 r.

 

30.06.2023 r.

1100

3

0001, Arciechów dz. 919/7
o pow. 0,0513 i nr 920/8 o pow. 0,0235 ha + udział 1/6 cz. w działce nr 919/8 o pow. 0,0149 ha i nr 920/2 o pow. 0,1191 ha

 

 

71.142,00 zł

 

7.200,00 zł

26.06.2023 r.

 

30.06.2023 r.

1200

 

Do ceny nieruchomości uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT, według obowiązującej
stawki (23%).

Opis i przeznaczenie nieruchomości, obciążenia oraz sposób i termin zagospodarowania:

 1. Nieruchomość położona w gminie Radzymin, obręb 0001, Arciechów przy ul. Krokusowej, oznaczona jako działki ewidencyjne: nr 919/2 o powierzchni 0,0423 ha i nr 920/3 o powierzchni 0,0277 ha uregulowana w księdze wieczystej nr WA1W/00039514/0 wraz z udziałem 1/6 części w nieruchomości oznaczonej jako działki ewidencyjne: nr 919/8 o powierzchni 0,0149 ha i nr 920/2 o powierzchni 0,1191 ha, uregulowanej w księdze wieczystej nr WA1W/00161856/3, przeznaczonej pod drogę wewnętrzną.

Nieruchomość ma kształt prostokąta o łącznej powierzchni 0,0700 ha, teren niezainwestowany. W bezpośrednim sąsiedztwie jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i tereny niezainwestowane.

Nieruchomość krótszym bokiem przylega do drogi publicznej ul. Krokusowej o nawierzchni gruntowej, w której znajduje się sieć elektroenergetyczna. Dłuższym bokiem przylega do nieurządzonej drogi wewnętrznej o szerokości zmiennej 4 – 6 m (działki nr 919/8 i 920/2), łączącej się z drogą publiczną ul. Krokusową.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla północnej części gminy Radzymin – obręby: Arciechów, Popielarze, Stare Załubice, zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Radzyminie Nr 18/IV/2015 z dnia 30.01.2015r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 6 marca 2015 r. poz. 1908) działki ewidencyjne 919/2, 920/3, 919/8 i 920/2 położone są w terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oznaczonym symbolem 51.MN/ML. Nieruchomości są wolne od obciążeń.

Nieruchomości nie są przedmiotem zobowiązań. Sposób zagospodarowania nieruchomości zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego od dnia przeniesienia prawa własności.

Stosownie do § 14 ust. 1, 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225), do działek budowlanych oraz do budynków i urządzeń z nimi związanych należy zapewnić dojście i dojazd umożliwiający dostęp do drogi publicznej. Dopuszcza się zastosowanie dojścia i dojazdu do działek budowlanych w postaci ciągu pieszo-jezdnego, pod warunkiem że ma on szerokość nie mniejszą niż 5 m, również funkcję tę mogą spełniać dojścia, pod warunkiem że ich szerokość nie będzie mniejsza niż 4,5 m.

W przypadku zapewnienia dostępu nieruchomości do drogi publicznej ul. Krokusowej przez drogę wewnętrzną usytuowaną na działkach ewidencyjnych nr 919/8 i 920/2, która ma szerokość 4 m, przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę należy nabyć udział w drodze wewnętrznej znajdującej się na sąsiedniej  działce nr 921/4 albo zapewnić notarialną służebność przejścia i przejazdu po tej działce lub wystąpić do starosty z wnioskiem o udzielenie odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych w tym zakresie, stosownie do art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.-  Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682).

Gmina Radzymin nie dysponuje danymi co do warunków gruntowo-wodnych oraz ewentualnego występowania  zanieczyszczeń gruntu w obrębie zbywanych działek. Osoby zamierzające wziąć udział w przetargu mogą za zgodą Gminy wykonać stosowne badania, własnym staraniem i na własny koszt.

 1. Nieruchomość położona w gminie Radzymin, obręb 0001, Arciechów, oznaczona jako działki ewidencyjne: nr 919/6 o powierzchni 0,0492 ha i nr 920/7 o powierzchni 0,0252 ha uregulowana w księdze wieczystej nr WA1W/00039514/0 wraz z udziałem 1/6 części w nieruchomości oznaczonej  jako działki ewidencyjne: nr 919/8 o powierzchni 0,0149 ha i nr 920/2 o powierzchni 0,1191 ha, uregulowanej w księdze wieczystej nr WA1W/00161856/3, przeznaczonej pod drogę wewnętrzną.

Nieruchomość ma kształt prostokąta o łącznej powierzchni 0,0744 ha (działki nr 919/6 i 920/7), teren niezainwestowany. W bezpośrednim sąsiedztwie jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i tereny niezainwestowane. Nieruchomość dłuższym bokiem przylega do nieurządzonej drogi wewnętrznej o szerokości zmiennej 4 - 6 m (działki nr 919/8 i 920/2), łączącej się z drogą publicznąul. Krokusową o nawierzchni gruntowej,
w której znajduje się sieć elektroenergetyczna.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla północnej części gminy Radzymin – obręby: Arciechów, Popielarze, Stare Załubice, zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Radzyminie Nr 18/IV/2015 z dnia 30.01.2015r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 6 marca 2015 r. poz. 1908) działki ewidencyjne 919/6, 920/7, 919/8 i 920/2 położone są w terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oznaczonym symbolem 51.MN/ML. Nieruchomości są wolne od obciążeń.

Nieruchomości nie są przedmiotem zobowiązań. Sposób zagospodarowania nieruchomości zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego od dnia przeniesienia prawa własności.

Stosownie do § 14 ust. 1, 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225), do działek budowlanych oraz do budynków i urządzeń z nimi związanych należy zapewnić dojście i dojazd umożliwiający dostęp do drogi publicznej. Dopuszcza się zastosowanie dojścia i dojazdu do działek budowlanych w postaci ciągu pieszo-jezdnego, pod warunkiem że ma on szerokość nie mniejszą niż 5 m, również funkcję tę mogą spełniać dojścia, pod warunkiem że ich szerokość nie będzie mniejsza niż 4,5 m.

W związku z tym, że droga wewnętrzna usytuowana na działkach ewidencyjnych nr 919/8 i 920/2 zapewniająca  dostęp nieruchomości do drogi publicznej ul. Krokusowej na odcinku około 150 m, ma szerokość 4 m, przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę należy nabyć udział w drodze wewnętrznej znajdującej się na sąsiedniej  działce nr 921/4 albo zapewnić notarialną służebność przejścia i przejazdu po tej działce lub wystąpić do starosty z wnioskiem o udzielenie odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych w tym zakresie, stosownie do art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.-  Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682).

Gmina Radzymin nie dysponuje danymi co do warunków gruntowo-wodnych oraz ewentualnego występowania  zanieczyszczeń gruntu w obrębie zbywanych działek. Osoby zamierzające wziąć udział w przetargu mogą za zgodą Gminy wykonać stosowne badania, własnym staraniem i na własny koszt.

 1. Nieruchomość położona w gminie Radzymin, obręb 0001, Arciechów, oznaczona jako działki ewidencyjne: nr 919/7 o powierzchni 0,0513 ha i nr 920/8 o powierzchni 0,0235 ha uregulowana w księdze wieczystej nr WA1W/00039514/0 wraz z udziałem 1/6 części w nieruchomości oznaczonej  jako działki ewidencyjne: nr 919/8 o powierzchni 0,0149 ha i nr 920/2 o powierzchni 0,1191 ha, uregulowanej w księdze wieczystej nr WA1W/00161856/3, przeznaczonej pod drogę wewnętrzną.

Nieruchomość ma kształt prostokąta o łącznej powierzchni 0,0748 ha, teren niezainwestowany, w północnej części porośnięty drzewami samosiewkami. W bezpośrednim sąsiedztwie jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i tereny niezainwestowane. Nieruchomość dłuższym bokiem przylega do nieurządzonej drogi wewnętrznej o szerokości zmiennej 4 - 6 m (działki nr 919/8 i 920/2),  łączącej się z drogą publiczną ul. Krokusową o nawierzchni gruntowej, w której znajduje się sieć elektroenergetyczna.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla północnej części gminy Radzymin – obręby: Arciechów, Popielarze, Stare Załubice, zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Radzyminie Nr 18/IV/2015 z dnia 30.01.2015r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 6 marca 2015 r. poz. 1908) działki ewidencyjne 919/7, 920/8, 919/8 i 920/2 położone są w terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oznaczonym symbolem 51.MN/ML. Nieruchomości są wolne od obciążeń.

Nieruchomości nie są przedmiotem zobowiązań. Sposób zagospodarowania nieruchomości zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego od dnia przeniesienia prawa własności.

Stosownie do § 14 ust. 1, 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225), do działek budowlanych oraz do budynków i urządzeń z nimi związanych należy zapewnić dojście i dojazd umożliwiający dostęp do drogi publicznej. Dopuszcza się zastosowanie dojścia i dojazdu do działek budowlanych w postaci ciągu pieszo-jezdnego, pod warunkiem że ma on szerokość nie mniejszą niż 5 m, również funkcję tę mogą spełniać dojścia, pod warunkiem że ich szerokość nie będzie mniejsza niż 4,5 m.

W związku z tym, że droga wewnętrzna usytuowana na działkach ewidencyjnych nr 919/8 i 920/2 zapewniająca dostęp nieruchomości do drogi publicznej ul. Krokusowej na odcinku około 150 m, ma szerokość 4 m, przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę należy nabyć udział w drodze wewnętrznej znajdującej się na sąsiedniej  działce nr 921/4 albo zapewnić notarialną służebność przejścia i przejazdu po tej działce lub wystąpić do starosty z wnioskiem o udzielenie odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych w tym zakresie, stosownie do art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.-  Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682).

Gmina Radzymin nie dysponuje danymi co do warunków gruntowo-wodnych oraz ewentualnego występowania  zanieczyszczeń gruntu w obrębie zbywanych działek. Osoby zamierzające wziąć udział w przetargu mogą za zgodą Gminy wykonać stosowne badania, własnym staraniem i na własny koszt.

Miejsce przetargów:
Przetargi odbędą się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radzymin przy pl. Tadeusza Kościuszki 2, 05-250 Radzymin, pokój nr 23 (sala konferencyjna), w terminach wskazanych w tabeli niniejszego ogłoszenia.

Forma i termin wniesienia wadium:
Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN) przelewem na konto depozytowe Gminy Radzymin nr 32 2490 0005 0000 4600 1989 2416, najpóźniej do dnia 26 czerwca 2023 r. W tytule wpłaty  należy wskazać uczestnika przetargu oraz nieruchomość, której wpłata dotyczy. Za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto Gminy.

Wadium zwraca się niezwłocznie, po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, przelewem na rachunek bankowy  uczestnika przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi.

Warunki udziału w przetargu:
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które w wyznaczonym terminie wniosły wadium.

Każda osoba przystępująca do przetargu zobowiązana jest przedstawić Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu następujące dokumenty:

 1. dowód wniesienia wadium,
 2. osoby fizyczne – dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty);
 3. podmiot gospodarczy – aktualny odpis z właściwego dla danego podmiotu rejestru, (CEIDG, KRS), dokument potwierdzający tożsamość osób reprezentujących podmiot;
 4. pełnomocnicy – dokument potwierdzający tożsamość, pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego, o ile uprawnienia do działania w imieniu osób prawnych nie wynikają z innych dokumentów;
 5. osoby fizyczne prowadzące działalność w formie Spółki Cywilnej – umowę spółki, stosowne dokumenty do działania w imieniu spółki, dokument potwierdzający tożsamość;
 6. osoby pozostające w związku małżeńskim – do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka (oryginał), zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości, dokument potwierdzające tożsamość;
 7. oświadczenie o zapoznaniu się stanem przedmiotu przetargu i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Radzymin, w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości,  które stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia (druk do pobrania).

Komisja Przetargowa dopuści do przetargu tylko tych uczestników, którzy dopełnili formalności, o których mowa wyżej.

Ważność przetargu:
Wysokość postąpienia nie może być niższa niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych Przetarg jest ważny, bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Zawarcie umowy:
Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia umowy sprzedaży. Gmina Radzymin zawiadomi osobę ustaloną jako Nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Cena osiągnięta w przetargu, powiększona o podatek VAT, podlega zapłacie jednorazowo, nie później niż do dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości.

Wszelkie koszty związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości, w tym koszty taksy notarialnej i koszty związane z postępowaniem wieczysto-księgowym, ponosi Nabywca.

W przypadku, gdy Nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2017 r., poz. 2278), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedstawić zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów powołanej wyżej ustawy. Nie wyraża się zgody na przelew wierzytelności zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości na osoby trzecie, na skutek przeprowadzonego przetargu.

Odwołanie wyznaczonych przetargów:
Burmistrz Radzymina może odwołać z ważnych przyczyn ogłoszone przetargi, informując o tym  fakcie niezwłocznie w formie właściwej dla Ogłoszenia o Przetargach.

Miejsce wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargach:
Treść niniejszego ogłoszenia zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez:

 1. wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta i Gminy Radzymin, budynek A przy pl. T. Kościuszki 2, budynek B przy ul. Konstytucji 3 Maja 19, budynek C przy ul. Komunalnej 2,
 2. zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Radzymin w zakładce gospodarka
  nieruchomościami oraz stronie internetowej urzędu www.radzymin.pl,
 3. wyciąg z ogłoszenia zostanie podany w prasie regionalnej, tygodniki: WIEŚCI PODWARSZAWSKIE, KurierW
  oraz wywieszony na tablicach ogłoszeń na terenie miejscowości, w których znajdują się nieruchomości objęte ogłoszeniem.

 

Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargów:
Urząd Miasta i Gminy Radzymin, Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
ul. Konstytucji 3 Maja 19, pokój nr 24 (II piętro)
e-mail: 

Na skróty

Przewiń do góry