Karta Dużej Rodziny

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Jej posiadacze mają możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.

 

6. Karta dużej rodziny.png

 

Zniżek mogą udzielać nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.
Zniżki przysługujące posiadaczom KDR można sprawdzić po adresemhttps://empatia.mpips.gov.pl/kdr            

W związku ze zmianami, od 9 czerwca 2021 r. każda Karta Dużej Rodziny dostępna jest w postaci elektronicznej lub elektronicznej i tradycyjnej. Dotyczy to również osób, które uprzednio nie wnioskowały o formy elektroniczne kart. Osoby, które korzystały z aplikacji mKDR oraz nowi posiadacze kart elektronicznych będą mogli je wyświetlać w aplikacji mObywatel. W związku z powyższym aplikacja mKDR zostanie zamknięta z końcem czerwca 2021 roku.

Obcokrajowcom korzystającym z Karty Dużej Rodziny pozostanie możliwość korzystania wyłącznie z tradycyjnych form kart.

Karta przysługuje niezależnie od uzyskiwanych dochodów rodzinom z co najmniej trójką dzieci:

 • w wieku do ukończenia 18. roku życia;
 • w wieku do ukończenia 25. roku życia - w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole - do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego;
 • szkole wyższej - do dnia 30 września roku, w którym jest planowane ukończenie nauki zgodnie z oświadczeniem;
 • dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej (formami rodzinnej pieczy zastępczej są: rodzina zastępcza spokrewniona, niezawodowa, zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna oraz rodzinny dom dziecka) – na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
 • bez ograniczeń wiekowych - w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • dziecku legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, w wieku powyżej 18.roku życia – na czas trwania orzeczenia.

Karta przysługuje także rodzicom, którzy mieli kiedykolwiek na utrzymaniu co najmniej trójkę dzieci. W przypadku rodziców z rodzin wielodzietnych karty wydawane są bezterminowo.

Informacja dotycząca opłat za Karty:

 • w przypadku wnioskowania o obie formy karty jednocześnie (tradycyjną i elektroniczną) wnioskodawca nie ponosi żadnej opłaty – zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o Karcie Dużej Rodziny;
 • w przypadku, gdy wnioskodawca wnosi o przyznanie karty i wybiera jedynie formę elektroniczną musi liczyć się z koniecznością wniesienia opłaty, jeżeli po pewnym czasie będzie chciał domówić tradycyjną (plastikową) wersję;
 • jeżeli wnioskodawca wnosi o wydanie duplikatu Karty - ponosi opłatę;
 • należy pamiętać, że opłata za duplikat lub domówienie dodatkowej formy karty dotyczy każdej karty z osobna.

Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny mieszkaniec Gminy Radzymin musi złożyć wniosek:

 • osobiście: w Urzędzie Miasta i Gminy Radzymin, bud B, ul. Konstytucji 3 Maja 19, I piętro, pokój nr 13
 • internetowo za pośrednictwem portalu Empatia.

Składając wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny należy załączyć:

W przypadku rodzica:

 1. Oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub dotychczasowym rodzinnym domu dziecka 
 2. Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej, w tym, że rodzic ma lub miał na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci 
 3. W przypadku dzieci powyżej 18 roku życia, które uczą się w szkole lub w szkole wyższej oświadczenie o planowanym terminie ukończenie nauki w danej placówce 

W przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka:

 1. Oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Informacji w przedmiotowej sprawie udziela Kamil Stelmach,
Samodzielne Stanowisko ds. Partycypacji i Polityki Społecznej w UMiG Radzymin, bud B,
ul. Konstytucji 3 Maja 19, I piętro, pokój nr 13
nr tel: (22) 667 68 53.


Druki do pobrania:
PDFWNIOSEK o przyznanie karty dużej rodziny lub duplikatu.pdf (99,53KB)
PDFOświadczenie o pozostawieniu w dotychczasowej rodzinie zastepczej lub domu dziecka.pdf (83,55KB)
PDFOświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej.pdf (84,18KB)
PDFOświadczenie o planowanym terminie zakończeniu nauki w szkole lub w szkole wyższej.pdf (85,74KB)

Na skróty

Przewiń do góry