Karta Dużej Rodziny

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Jej posiadacze mają możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.

6. Karta dużej rodziny.png

Zniżek mogą udzielać nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”. Zniżki przysługujące posiadaczom KDR można sprawdzić po adresem:

https://empatia.mpips.gov.pl/kdr            

Od 1 stycznia 2018 r. Karta Dużej Rodziny dostępna jest w dwóch formach: tradycyjnej (tj. plastikowej) i elektronicznej (tj. na urządzeniach mobilnych).

Karta przysługuje niezależnie od uzyskiwanych dochodów rodzinom z co najmniej trójką dzieci:

 • w wieku do ukończenia 18. roku życia;
 • w wieku do ukończenia 25. roku życia - w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole - do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego;
 • szkole wyższej - do dnia 30 września roku, w którym jest planowane ukończenie nauki zgodnie z oświadczeniem;
 • dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej – na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
 • bez ograniczeń wiekowych - w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • dziecku legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, w wieku powyżej 18 roku życia – na czas trwania orzeczenia.

Przysługują także rodzicom, którzy mieli kiedykolwiek na utrzymaniu co najmniej trójkę dzieci. W przypadku rodziców z rodzin wielodzietnych karty wydawane są bezterminowo.

Karta przyznawana jest dzieciom umieszczonym w rodzinnej pieczy zastępczej (formami rodzinnej pieczy zastępczej są: rodzina zastępcza spokrewniona, niezawodowa, zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna oraz rodzinny dom dziecka)  na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Informacja dotycząca opłat za Karty:

 • w przypadku wnioskowania o obie formy Karty jednocześnie (tradycyjną i elektroniczną) wnioskodawca nie ponosi żadnej opłaty – zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o Karcie Dużej Rodziny;
 • w przypadku, gdy wnioskodawca wnosi o przyznanie Karty i wybiera tylko jedną formę Karty – nie ponosi opłaty, ale musi liczyć się z tym, że jeśli za jakiś czas będzie chciał również drugą formę tej Karty, będzie już musiał ponieść za nią opłatę;
 • jeżeli wnioskodawca wnosi o wydanie duplikatu Karty, ponosi tylko opłatę za duplikat, niezależnie, czy chce go w formie tradycyjnej, elektronicznej, czy w obu formach;
 • należy pamiętać, że opłata za duplikat lub domówienie dodatkowej formy karty dotyczy każdej karty z osobna.

Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny, mieszkaniec Gminy Radzymin musi złożyć wniosek w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta i Gminy Radzymin, Plac Kościuszki 2, 05-250 Radzymin, osobiście w pok. nr 6 lub internetowo za pośrednictwem portalu Empatia dostępnego pod adresem: https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.eup?contrastVersion=0

Składając wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny należy załączyć:

 1. w przypadku rodzica:
  1. o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub dotychczasowym rodzinnym domu dziecka - załącznik ZKDR-02,
  2. dotyczące władzy rodzicielskiej, w tym, że rodzic ma lub miał na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci - załącznik ZKDR-03;
  3. w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia, które uczą się w szkole lub w szkole wyższej oświadczenie o planowanym terminie ukończenie nauki w danej placówce - załącznik ZKDR-01;
 2. w przypadku chęci samodzielnego dokonania wyboru osób, których Karty będą mogli wyświetlać rodzice lub małżonek rodzica - załącznik ZKDR-04;
 3. w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka - oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Informacje w można uzyskać w referacie Partycypacji i Polityki Społecznej, Urzędu Miasta i Gminy Radzymin.
Osoba do kontaktu w sprawie: Kamil Stelmach, pokój nr 6, parter, nr tel: (22) 667 68 53.


Druki do pobrania

PDFWNIOSEK O PRZYZNANIE KARTY DUŻEJ RODZINY LUB WYDANIE DUPLIKATU KARTY DUŻEJ RODZINY.pdf

PDFOŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WŁADZY RODZICIELSKIEJ.pdf
PDFOŚWIADCZENIE O PLANOWANYM TERMINIE UKOŃCZENIA NAUKI W SZKOLE LUB SZKOLE WYŻSZEJ.pdf
PDFOŚWIADCZENIEO POZOSTAWIENIU W DOTYCHCZASOWEJ RODZINIEZASTĘPCZEJ LUB DOTYCHCZASOWYM RODZINNYM DOMU DZIECKA.pdf

PDFINFORMACJA O OSOBACH,KTÓRE BĘDĄ MOGŁY WYŚWIETLAĆ KARTĘ ELEKTRONICZNĄ NA SWOICH URZĄDZENIACH MOBILNYCH.pdf
 

Na skróty

Przewiń do góry