Kwartalne sprawozdania podmiotów opróżniających zbiorniki bezodpływowe

W związku ze zmianą ustawy Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1549) rozszerzeniu uległa treść sprawozdania kwartalnego sporządzanego przez przedsiębiorcę.

W sprawozdaniu za I kwartał 2023 r. oraz za kolejne kwartały przedsiębiorca jest zobowiązany zawrzeć poniższe informacje:

 1. imię i nazwisko lub nazwę, adres zamieszkania lub siedziby podmiotu prowadzącego działalność
  w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych, numer decyzji w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie tej działalności, o ile nie jest zwolniony z obowiązku jej posiadania, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile został nadany;
 2. informację, za który kwartał i rok sporządzane jest sprawozdanie;
 3. informacje o ilości odebranych z obszaru gminy nieczystości ciekłych:
 1. bytowych,
 2. przemysłowych;
 1. informacje o ilości przekazanych do stacji zlewnej odebranych z obszaru gminy nieczystości ciekłych:
 1. bytowych,
 2. przemysłowych;
 • wraz ze wskazaniem nazwy i adresu stacji zlewnej, do której zostały przekazane odebrane nieczystości ciekłe;
 1. informacje o ilości odebranych z obszaru gminy nieczystości ciekłych:
 1. z obszaru aglomeracji wyznaczonej na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne,
 2. spoza obszaru aglomeracji wyznaczonej na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne;
 1. wyjaśnienia dotyczące różnicy między ilością nieczystości ciekłych odebranych z obszaru gminy
  a ilością tych nieczystości przekazanych do stacji zlewnych, jeżeli występuje taka różnica;
 2. informacje o liczbie właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane nieczystości ciekłe, wraz z wykazem adresów tych nieruchomości;
 3. datę sporządzenia sprawozdania;
 4. podpis prowadzącego działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych lub podpis osoby upoważnionej do występowania w jego imieniu na podstawie pełnomocnictwa.

Ponadto przedsiębiorca dołącza do sprawozdania wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w okresie objętym sprawozdaniem zawarł umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników
w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych, oraz wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi umowy te uległy rozwiązaniu lub wygasły. W wykazach zamieszcza się imię i nazwisko albo nazwę oraz adres właściciela nieruchomości, a także adres nieruchomości.

Terminy przedkładania sprawozdań kwartalnych pozostały nie zmienione - do końca miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy.

Pomimo wprowadzonych zmian wzór kwartalnego sprawozdanie nie uległ zmianie i jest aktualny.

Poniżej znajdują się aktualny wzór sprawozdania oraz załączniki do ww. sprawozdania przygotowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Radzyminie w celu usprawnienia prawidłowego wykonania sprawozdania.

Przedkładamy także wykaz nieruchomości z aglomeracji oraz poza obszaru aglomeracji.

Kary pieniężne

Przedsiębiorca, który:

 • przekazuje nierzetelne sprawozdanie, podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 zł do 500 zł, jeżeli sprawozdanie zostanie uzupełnione lub poprawione w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania. Natomiast w przypadku niezastosowania się do ww. wezwania - od 500 zł do 5000 zł;
 • przekazuje po terminie sprawozdanie, podlega karze pieniężnej w wysokości 300 zł za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż za 90 dni;
 • dostarcza nieczystości ciekłe pochodzące ze zbiorników bezodpływowych lub osadników
  w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków do oczyszczalni ścieków niespełniającej wymagań określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 99 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, przewidzianych dla oczyszczalni ścieków w aglomeracji, z której są dostarczane nieczystości ciekłe - podlega karze pieniężnej w wysokości od 1000 zł do 10 000 zł za każde takie dostarczenie nieczystości ciekłych.

Obszar aglomeracji Radzymin został wyznaczony uchwałą nr 384/XXVII/2020 Rady Miejskiej
w Radzyminie z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Radzymin. Proszę na bieżąco śledzić zmiany aglomeracji.

W razie ustanowienia pełnomocnictwa do spraw administracyjnych należy dołączyć również potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej.


PLIKI DO POBRANIA:


PDFKwartalne sprawozdanie - plik PDF.pdf (113,31KB)
DOCXKwartalne sprawozdanie wersja edytowalna.docx (22,32KB)
PDFPelnomocnictwo pdf.pdf (65,98KB)
XLSXzał. 1.xlsx (12,08KB)
XLSXzał. 2.xlsx (11,95KB)
XLSXzał. 3.xlsx (14,09KB)
XLSXzał. 4.xlsx (16,50KB)
XLSXzał. 5.xlsx (13,59KB)
XLSXzał. 6.xlsx (16,39KB)

Na skróty

Przewiń do góry