W dniu 19 kwietnia 2023 r. rozpoczyna się na terenie powiatu wołomińskiego kwalifikacja wojskowa

ksiązeczka wojskowa.jpeg

Informujemy, że kwalifikacja wojskowa w roku 2023 na terenie powiatu wołomińskiego odbywać się będzie w okresie od dnia 19 kwietnia 2023 r. do dnia 30 czerwca 2023 r. O zdolności do czynnej służby wojskowej orzeka Powiatowa Komisja Lekarska w Wołominie (działa wyłącznie w terminie określanym corocznie rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej).

Siedzibą Powiatowej Komisji Lekarskiej jest budynek zlokalizowany w Wołominie przy ul. Legionów 78 (poddasze)
tel.: 884-196-918 (wyłącznie w czasie trwania kwalifikacji wojskowej w godz. 8.00 - 13.00)
adres e-mail:

Do kwalifikacji wojskowej wzywa się:

 1. mężczyzn urodzonych w roku 2004 przewidzianych do wezwania celem stawienia się przed Powiatową Komisją Lekarską w Wołominie;
 2. mężczyzn urodzonych w latach 1999 – 2003, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
 3. osoby, które w latach 2021 – 2022:
 • zostały uznane przez Powiatową Komisję Lekarską w Wołominie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
 • zostały uznane przez Powiatową Komisję Lekarską w Wołominie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o której mowa w art. 64 ust. 4 ustawy o obronie Ojczyzny, przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej;
 1.  kobiety urodzone w latach 1999 – 2004, posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2022/2023 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy o bronie Ojczyzny;
 2. osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służy wojskowej.

Terminy kwalifikacji wojskowej 2023 według gmin:

 1. Wołomin: 19 - 28 kwietnia 2023 r.
 2. Marki: 8 - 16 maja 2023 r.
 3. Strachówka: 16 maja 2023 r.
 4. Ząbki: 17 - 25 maja 2023 r.
 5. Zielonka: 25 - 29 maja 2023 r.
 6. Radzymin: 30 maja - 6 czerwca 2023 r.
 7. Kobyłka: 6 - 14 czerwca 2023 r.
 8. Tłuszcz: 15 - 21 czerwca 2023 r.
 9. Poświetne 21 - 22 czerwca 2023 r.
 10. Klembów 23 - 27 czerwca 2023 r.
 11. Dąbrówka: 27 - 28 czerwca 2023 r.
 12. Jadów: 29 - 30 zcerwca 2023 r.
 • kobiety: 30 czerwca 2023 r.

W trakcie kwalifikacji wojskowej przewiduje się przerwę w pracy Powiatowej Komisji Lekarskiej w dniach 2 - 5 maja 2023 oraz w dniu 9 czerwca 2023 r.


Osoby przeznaczone do kwalifikacji wojskowej winny zgłaszać się do REJESTRACJI od godz. 8.00, nie później niż do godz. 10.00.

Osoba stawiająca się po raz pierwszy do kwalifikacji wojskowej przedstawia:

1. wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) – dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;
2. powiatowej komisji lekarskiej – dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej, albo wypis z treści orzeczenia stwierdzającego niezdolność lub niepełnosprawność, o których mowa w art. 62 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny;
3. szefowi wojskowego centrum rekrutacji – dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

Osoba, która stawała już do kwalifikacji wojskowej, lub osoba ubiegająca się o zmianę kategorii zdolności do służby wojskowej, przedstawia:

1. wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) – dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;
2. powiatowej komisji lekarskiej – dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej, albo wypis z treści orzeczenia stwierdzającego niezdolność lub niepełnosprawność, o których mowa w art. 62 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny;
3. szefowi wojskowego centrum rekrutacji – wojskowy dokument osobisty oraz dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

Osoby podlegające stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, które w okresie od dnia ogłoszenia kwalifikacji wojskowej do dnia jej rozpoczęcia zmieniły miejsce pobytu stałego albo pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, zgłaszają się do wójta (burmistrza, prezydenta miasta), właściwego ze względu na ich nowe miejsce pobytu stałego albo pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) wyznacza im miejsce i termin stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

Osoby podlegające stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, które po rozpoczęciu kwalifikacji wojskowej na danym terenie zamierzają zmienić miejsce pobytu stałego albo pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, stawiają się do kwalifikacji wojskowej przed opuszczeniem miejsca dotychczasowego pobytu. W pozostałych przypadkach właściwość miejscową ustala się według przepisów art. 21 § 1 pkt 3 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 i 2185).

Kto wbrew obowiązkom wynikającym z ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny nie stawia się do kwalifikacji wojskowej przed wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta), przed właściwą komisją lekarską lub przed szefem wojskowego centrum rekrutacji w określonym terminie i miejscu albo nie przedstawia dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane oraz odmawia poddania się badaniom lekarskim podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny zgodnie z art. 681 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny.

W przypadku niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny właściwy wójt (burmistrz, prezydent miasta) z urzędu albo na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub szefa wojskowego centrum rekrutacji nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę
w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Kontakt w sprawie kwalifikacji wojskowej:

Urząd Miasta i Gminy w Radzyminie
Referat Spraw Obywatelskich
Ul. Konstytucji 3 Maja 19, parter, pokój 2
Tel.: 22-667-67-03; 22-667-67-01

 

Na skróty

Przewiń do góry