Zmiany w gospodarce odpadami od 1 sierpnia 2020 roku

Od 1 sierpnia 2020r. w gminie Radzymin zaczną obowiązywać nowe zasady dotyczące gospodarowania odpadami. Pojawi się obowiązek segregacji śmieci dla wszystkich oraz podwyższona opata za brak segregacji. W domach jednorodzinnych posiadających kompostownik wprowadzone zostaną ulgi za kompostowanie bioodpadów. Wszystkie wprowadzone przez gminę zmiany wynikają z obowiązków nałożonych na samorządy nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Obowiązkowa segregacja śmieci dla wszystkich i zniżki za kompostowanie od 1 sierpnia 2020 r.

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 6 września 2019 r. postawiła przed samorządami i mieszkańcami gminy nowe wyzwania. Wg obowiązujących przepisów segregacja odpadów nie jest już kwestią wyboru, ale obowiązkiem. Gminy powinny również wprowadzić niższe opłaty dla osób, kompostujących odpady organiczne.

W gminie Radzymin nowe zasady zaczną obowiązywać od 1 sierpnia. W związku z obowiązkiem dostosowania przepisów prawa miejscowego do wymogów ww. ustawy, Rada Miejska w Radzyminie podjęła nową uchwałę dot. gospodarowania odpadami: https://esesja.pl/zalaczniki/88005/13_odpady_804345.pdf.

 

Co się zmienia od 1 sierpnia 2020 roku:

1. Obowiązkowa segregacja śmieci dla wszystkich. Do tej pory mieszkaniec miał wybór: „segreguję i płacę mniej” lub „nie segreguję i płacę wyższą stawkę”. Teraz, wg znowelizowanej ustawy, wszyscy są zobowiązani do selektywnej zbiórki odpadów. Każdy właściciel nieruchomości, który obecnie zbierał odpady w sposób zmieszany musi złożyć nową deklarację, ze wskazaniem obowiązku segregacji odpadów.

2. Podwyższona stawka za brak segregacji odpadów. Ustawodawca zobowiązał gminy do kontrolowania, czy mieszkańcy wywiązują się z obowiązkowej selektywnej zbiórki. Jeżeli ten obowiązek nie jest realizowany, gmina naliczy opłatę podwyższoną, która - w przypadku gminy Radzymin - wyniesie dwukrotność stawki podstawowej, czyli 64 zł miesięcznie od osoby zamieszkałej na terenie zabudowy jednorodzinnej lub 17,90 zł/m3 zużytej wody w przypadku zabudowy wielorodzinnej (ustawodawca określił tę podwyższoną stawkę od 2 do 4-krotności bazowej ceny).

3. Zniżki za kompostownik. Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przewidziała ulgi za kompostowanie bioodpadów w domach jednorodzinnych. W gminie Radzymin, zgodnie z podjętą na ostatniej sesji uchwałą, w zabudowie jednorodzinnej, w której kompostuje się bioodpady w przydomowym kompostowniku, zniżka za odbiór i zagospodarowanie odpadów wyniesie 1,5 zł miesięcznie od osoby. Aby korzystać ze zniżki, niezbędne będzie złożenie nowej deklaracji.

4. Zasady ustalania ilości zużytej wody – dotyczy nieruchomości z zabudową wielorodzinną: w przypadku nieruchomości wyposażonej w wodomierz, zużycie wody ustala się na podstawie średniomiesięcznego zużycia wody na cele bytowe za okres 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia deklaracji, ustalone w oparciu o odczyt na wodomierzu głównym.

Obowiązek określenia zasad ustalania ilości zużytej wody wynika z art. 6j ust. 3e ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, dodanego ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.

Bez zmian pozostają wysokości opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi. Jedyna zmiana to planowane wprowadzenie zniżki w wysokości 1,5 zł za kompostowanie bioodpadów od sierpnia br.

 

Konieczność zaopatrzenia nieruchomości w pojemnik na odpady

Przypominamy, że od 1 stycznia br., w związku ze zmianą firmy odpowiedzialnej za odbiór i zagospodarowanie odpadów z gminy Radzymin, istnieje konieczność zaopatrzenia nieruchomości w pojemnik do odbioru śmieci. Mieszkańcy, którzy nie zakupili własnego pojemnika i korzystają nadal z pojemnika dzierżawionego od firmy IMPERF zobowiązani są do niezwłocznego wykupu lub zwrotu pojemnika firmie. Kontakt do firmy IMPERF: 22 787 88 65 lub 22 786 89 46.

Przy okazji informujemy, że firma MPK Pure Home odpowiedzialna za odbiór i zagospodarowanie odpadów w gminie Radzymin rozpoczęła już proces znakowania pojemników na śmieci zmieszane z wykorzystaniem technologii RFID. Pod kołnierzem pojemników jest montowany transponder RFID (tzw. czip). Odpady będą odbierane jedynie z pojemników wyposażonych w nowe czipy. System ten umożliwia potwierdzenie dokonania odbioru odpadów danej frakcji z konkretnej nieruchomości oraz oznaczenie daty i godziny wykonania usługi.

Właściciele nieruchomości otrzymują również kody kreskowe, którymi należy oznakować worki na śmieci segregowane. Worki z odpadami segregowanymi bez oznakowania kodem kreskowym nie będą odbierane.

 

Konieczność złożenia nowej deklaracji do 10 września 2020 roku

Jeśli:

- obecnie mieszkaniec nieruchomości zbierał odpady w sposób zmieszany, musi złożyć nową deklarację, ze wskazaniem obowiązku segregacji odpadów.

- mieszkaniec nieruchomości jednorodzinnej ma przydomowy kompostownik i zamierza skorzystać ze zniżki za kompostowanie odpadów w kompostowniku

musi złożyć nową deklarację najpóźniej do dnia 10 września 2020 r.

Może tego dokonać:

- osobiście w Biurze Obsługi Interesanta, w Budynku A Urzędu, Pl. T. Kościuszki 2 w Radzyminie lub w Referacie Gospodarki Odpadami, w Budynku C przy ul Komunalnej 2 w Radzyminie,

- listownie na adres Urzędu Miasta i Gminy Radzymin: Pl. T. Kościuszki 2, 05-250 Radzymin

- lub elektronicznie za pośrednictwem e-PUAP.

Wzór nowej deklaracji dostępny jest na stronie BIP Urzędu Miasta i Gminy Radzymin, w zakładce „gospodarka odpadami” - https://bip.radzymin.pl//artykul/356/453/deklaracja-o-wysokosci-oplaty-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi 

Ze względu na pandemię COVID-19, spowodowaną przez koronawirusa SARS-CoV-2, dopuszcza się możliwość elektronicznego złożenia nowej deklaracji na adres: umig@radzymin.pl.

Wszelkie pytania dotyczące planowanych zmian proszę kierować na adres umig@radzymin.pl lub pod nr tel. 22 667 68 68/73/76.

Na skróty

Przewiń do góry