"Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym” - otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych

 

Burmistrza Radzymina ogłasza

otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Gminy Radzymin w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w formie wsparcia realizacji zadań.

I. Rodzaj zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tych zadań:

Lp.

Zadanie

Wysokość środków publicznych (w zł)

1.

Wspieranie realizacji programów profilaktycznych i/lub socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym, z rodzin z problemem używania innych substancji psychoaktywnych lub problemem przemocy, realizowanych w trakcie wakacji

150 000 zł

2.

Wspieranie realizacji programów promujących zdrowy styl życia bez

uzależnień, ze szczególnym uwzględnieniem działalności stowarzyszeń abstynenckich

30 000 zł

3.

Wspieranie realizacji programów profilaktyczno-edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom chemicznym i behawioralnym

60 000 zł

 

Zaleca się, aby Oferent przed przystąpieniem do otwartego konkursu ofert zapoznał się z „Zasadami przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Radzymin organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, przyjętych Zarządzeniem Burmistrza Nr 0050.18.2022 z dnia 9 lutego 2022 roku, dostępnych pod adresem https://bip.radzymin.pl/zarzadzenie/5056/zarzadzenie-nr-0050-18-2022

II. Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 165 z późn. zm.).
 3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2023 r. poz. 172).

III. Rodzaj zadań:

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez ograniczanie używania środków psychoaktywnych głównie alkoholu, narkotyków oraz uzależnień behawioralnych poprzez podnoszenie poziomu wiedzy i świadomości mieszkańców Gminy Radzymin oraz prowadzenie skoordynowanych działań profilaktycznych, ze szczególnym uwzględnieniem działań o potwierdzonej skuteczności lub opartych na naukowych podstawach.

IV. Cele realizacji zadań:

Celem głównym realizacji zadań w otwartym konkursie ofert jest ograniczenie szkód związanych z problemami uzależnień chemicznych i behawioralnych oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie na terenie Gminy Radzymin. Cele szczegółowe zostały wskazane w dalszej części ogłoszenia – tj. w informacjach specyfikujących dane zadanie. Zadania konkursowe opracowane zostały na podstawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Radzymin na rok 2023 – swoim zakresem obejmują przede wszystkim: Zadanie II – pkt 3, pkt 4 i pkt 6 oraz Zadanie III – pkt 1, pkt 2, pkt 3 i pkt 4. Szczególnie istotną rolę w realizacji powyższego dokumentu odgrywają organizacje pozarządowe, które znają lokalne problemy i potrzeby konkretnych grup, jak też dysponują odpowiednią, wykwalifikowaną kadrą, która w sposób rzetelny jest w stanie realizować zadania związane z przeciwdziałaniem uzależnieniom.

Informacje specyfikujące zadanie 1 pod nazwą „Wspieranie realizacji programów profilaktycznych i/lub socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym, z rodzin z problemem używania innych substancji psychoaktywnych lub problemem przemocy, realizowanych w trakcie wakacji”:

 1. celem szczegółowym zadania jest ograniczenie rozpowszechnienia zjawisk: używania substancji psychoaktywnych oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie;
 2. należy zorganizować – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. poz. 452 oraz z 2021 r. poz. 1548), wyjazd w formie letniego wypoczynku na terytorium Polski dla grupy co najmniej 20 uczestników (dzieci i młodzież), trwający minimum 8 dni (7 noclegów), w rekreacyjno-turystyczne miejsce (np. morze, jezioro, góry), wskazując dokładne miejsce i czas trwania pobytu;
 3. wyjazd ma stanowić kontynuację działań profilaktycznych realizowanych w trakcie roku szkolnego 2022/2023 i w szczególności należy zrekrutować dzieci i młodzież wobec której takie działania się odbywały, pochodzącej z rodzin, w których występuje lub może wystąpić problem uzależnienia od substancji psychoaktywnych i/lub przemocy; przy rekrutacji można skorzystać z pomocy gminnej placówki oświatowej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, ośrodka pomocy społecznej lub zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 4. należy przeprowadzić dla każdego uczestnika minimum 15 godzin zajęć z zakresu programu profilaktycznego (w tym z zakresu promocji zdrowego stylu życia);

Informacje specyfikujące zadanie 2 pod nazwą „Wspieranie realizacji programów promujących zdrowy styl życia bez uzależnień, ze szczególnym uwzględnieniem działalności stowarzyszeń abstynenckich”:

 1. celem szczegółowym zadania jest ograniczenie rozpowszechnienia zjawiska używania substancji psychoaktywnych, jak również poprawa jakości udzielanej pomocy osobom uzależnionym oraz osobom z ich najbliższego otoczenia;
 2. należy zrealizować działania promujące zdrowy styl życia bez uzależnień o charakterze trzeźwościowym, pomocowym oraz integracyjnym, w szczególności dla środowisk abstynenckich i ich rodzin, poprzez wzmacnianie roli i społecznych więzi.

Informacje specyfikujące zadanie 3 pod nazwą Wspieranie realizacji programów profilaktyczno-edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom chemicznym i behawioralnym”:

 1. celem szczegółowym zadania jest ograniczenie rozpowszechnienia zjawiska używania substancji psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych;
 2. należy zrealizować działania profilaktyczne z zakresu profilaktyki uniwersalnej rozumianej jako działania kierowane do ogółu populacji (np. dzieci i młodzież szkolna, społeczność lokalna) – bez względu na stopień ryzyka wystąpienia zachowań problemowych, mające przeciwdziałać inicjacji w zakresie różnych zachowań ryzykownych i zapobiegać nowym przypadkom poprzez dostarczenie odpowiedniej informacji oraz wzmacnianie czynników chroniących i redukcję czynników ryzyka i/lub działania profilaktyczne z zakresu profilaktyki selektywnej rozumianej jako działania kierowane do grup zwiększonego ryzyka (tj. osób narażonych na działanie poważnych czynników ryzyka indywidualnego, rodzinnego i środowiskowego, np. dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, dzieci przysposobione, uczniowie z problemami szkolnymi, osoby uczęszczające na imprezy klubowe), mające zapobiegać, ograniczać lub zaprzestać przez jednostkę zachowań ryzykownych poprzez ograniczanie czynników ryzyka związanych ze środowiskiem rodzinnym i rówieśniczym, poprawę funkcjonowania emocjonalnego i społecznego, kształtowanie adekwatnych przekonań normatywnych dotyczących uzależnień, promocję postaw prozdrowotnych oraz wspieranie rodzin w rozwiązywaniu problemów związanych z uzależnieniem dziecka;
 3. zaleca się zrealizować rekomendowany/e program/y profilaktyczny/e aktualnie znajdujący/e się w bazie programów rekomendowanych i promocji zdrowia psychicznego dostępnej na stronie www.programyrekomendowane.pl, prowadzonej w ramach systemu realizowanego we współpracy trzech instytucji: Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom (powstałego z połączenia Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych), Ośrodka Rozwoju Edukacji oraz Instytutu Psychiatrii i Neurologii.

V. Zasady przyznawania dotacji:

 1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie w oparciu o zasady określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.).
 2. Złożone oferty podlegają ocenie formalnej i merytorycznej.
 3. Tylko oferty spełniające kryteria formalne będą oceniane pod względem merytorycznym  przez Komisję Konkursową.
 4. Burmistrz Radzymina zastrzega sobie prawo do:
 1. odwołania konkursu,
 2. zmiany wysokości środków publicznych na realizację poszczególnych zadań w trakcie trwania konkursu,
 3. negocjowania z oferentami wysokości dotacji, terminu realizacji zadania oraz zakresu rzeczowego zadania,
 4. negocjowania warunków i kosztów realizacji zadania oraz dofinansowania niepełnego zakresu zadania w przyjętych ofertach,
 5. wyboru jednej oferty w ramach środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań,
 6. przełożenia terminu dokonania oceny formalnej i/lub rozstrzygnięcia konkursu.
 7. nieudzielenia dotacji, w przypadku, gdy oferta uzyska mniej niż 60 pkt.

VI.  Terminy i warunki realizacji zadań: :

 1. Terminy realizacji zadań:
 • dla zadania 1: od 1 czerwca do 31 sierpnia 2023 roku;
 • dla zadania 2: od podpisania umowy do 31 grudnia 2023 roku;
 • dla zadania 3: od podpisania umowy do 31 grudnia 2023 roku.
 1. Zadnia mogą być realizowane tylko i wyłącznie na rzecz mieszkańców Gminy Radzymin.
 2. Adresat konkursu: konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych zgodnie z art. 3 ust.  3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność statutową w danej dziedzinie, zgodnie z art. 11 ust 1 pkt 1 ustawy.
 3. Realizatorem zadania publicznego może być oferent, który dysponuje wykwalifikowaną kadrą, tj. osobami posiadającymi wiedzę w zakresie objętym zadaniem i doświadczeniem w realizacji podobnych przedsięwzięć. Rzetelny opis zasobów kadrowych zaangażowanych w projekcie: opis kwalifikacji, doświadczenia zawodowego w części IV oferty pkt 2 „Zasoby Kadrowe”
  (w miarę możliwości bez podawania danych osobowych; proponuje się używać określenia „wychowawca”, „pedagog”, „kierownik” itp.).  
 4. Dopuszcza się, w trakcie realizacji zadania, możliwość dokonywania przesunięć w zakresie poszczególnych pozycji kosztów działania oraz pomiędzy działaniami do 15% z zastrzeżeniem, iż:
 5. wszelkie przesunięcia kosztów, przedstawionych w umowie, powyżej 15% wymagają pisemnej zgody Zleceniodawcy, na pisemny wniosek Zleceniobiorcy zgłoszony wraz  z uzasadnieniem. Zmiany powyższe mogą być dokonywane tylko w uzasadnionych przypadkach w drodze aneksu do umowy;
 6. jeżeli dany wydatek wykazany w sprawozdaniu z wykonania zadania publicznego nie jest równy odpowiedniemu kosztowi określonemu w umowie, to uznaje się go za zgodny z umową wtedy, gdy zmiana tego wydatku nastąpiła o nie więcej niż 15%. Zmiana wydatku o więcej niż 15% uznawana jest za niezgodą z umową.
 7. Koszty administracyjne zadania publicznego określa się na nie więcej niż 15% kwoty dotacji.
 8. Oferent składa sprawozdanie z wykonania zadania publicznego według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2018 poz. 2057), wyłącznie za pośrednictwem elektronicznego generatora naboru ofert www.witkac.pl.
 9. W przypadku, gdy Oferent przewiduje pracę wolontariusza, należy ją precyzyjnie wskazać
  w kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego oraz zawrzeć stosowne porozumienie w myśl art. 44 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 10. W przypadku, gdy Oferent przewiduje wykonywanie pracy społecznej członków organizacji, należy ją precyzyjnie wskazać w kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego.
 11. Oferent jest zobowiązany do realizacji zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 12. Oferent ma obowiązek na bieżąco śledzić i respektować umieszczane na stronach internetowych Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia, wytyczne
  i zalecenia dotyczące ewentualnych stanów epidemii, lub zagrożenia epidemicznego, w tym zasady bezpiecznego postępowania, a także aktualne przepisy prawa, jeśli takowe się pojawią.
 13. Oferent, którego oferta zostanie wybrana w otwartym konkursie ofert oraz będzie realizować zadanie publiczne zobowiązany jest do udostępniania informacji publicznej na zasadach i w trybie określonym w art. 4a, 4b, 4c ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Niezbędne jest dokumentowanie całości zadania (np. zdjęcia z przeprowadzanych zajęć, promowanie gminy Radzymin jako współorganizatora zadania w miejscu realizowanego zadania oraz w miarę możliwości na stronach internetowych, portalach społecznościowych, prasie itp.),
 14. Oferent zobowiązany jest do przestrzegania zapisów Ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 31)w szczególności art. 21 ust. 1
 15. Oferent może złożyć nie więcej niż 1 ofertę na każde z zadań konkursowych. Maksymalna kwota dofinansowania dla oferty wynosi:
 16. dla zadania 1 – 50 000 zł;
 17. dla zadania 2 – 30 000 zł;
 18. dla zadania 3 – 30 000 zł.

VII. Wymagane dokumenty:

1. Oferty, wyłącznie za pośrednictwem elektronicznego generatora naboru ofert www.witkac.pl należy składać wraz z następującymi dokumentami obowiązkowymi:

 1. oświadczenie oferenta:

„Zobowiązuję się do przestrzegania zapisów ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z 2023 r.  poz. 31),  a w szczególności przed nawiązaniem z osobą stosunku pracy (w tym także na umowy cywilnoprawne) lub przed dopuszczeniem osoby do innej działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi, zobowiązuję się do uzyskania informacji, czy dane tej osoby są zamieszczone w Rejestrze z dostępem ograniczonym”;

 1. oświadczenie oferenta o wyłącznym posiadaniu rachunku bankowego o numerze: …..................................................... oraz zobowiązaniu się do utrzymania tego rachunku, nie krócej niż do chwili dokonania ostatecznych rozliczeń z Gminą Radzymin;
 2. aktualny statut organizacji;
 3. w przypadku, gdy Oferent nie podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym obligatoryjnie należy dołączyć do składanej oferty w formie elektronicznej za pośrednictwem generatora ofert konkursowych, kopię aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji, ewentualnie inny dokument potwierdzający status prawny Oferenta. Odpis musi być zgodny ze stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany;
 4. fakultatywnie dokument poświadczający możliwość realizacji programu rekomendowanego znajdującego się w bazie programów regimentowych i promocji zdrowia psychicznego.

Wszystkie załączniki, dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty należy składać w formie elektronicznej, tzn. skanu podpisanego oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Dokumenty muszą być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli ze strony organizacji. Podpisy osób upoważnionych muszą być zgodne ze statutem lub innym dokumentem lub rejestrem (np. KRS) określającym sposób reprezentacji oferenta i składania oświadczeń woli w imieniu oferenta.

VIII. Termin składania ofert:

 1. Oferty należy składać jedynie za pośrednictwem elektronicznego generatora naboru ofert www.witkac.pl, w terminie od 7 do 28 marca 2023 roku do godz. 10:00.
 2. Termin złożenia papierowego potwierdzenia wydrukowanego z generatora wniosków wyznacza się na 31 marca 2023 roku – do godziny 15:00 w UMiG Radzymin, pl. T. Kościuszki 2 (budynek A), lub ul. Konstytucji 3 Maja 19 (budynek B), osobiście lub przez pocztę, z zastrzeżeniem, że liczy się data wpływu do urzędu. Dokument można złożyć również za pomocą profilu zaufanego ePUAP.
 3. Potwierdzenie złożenia oferty musi być podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta.
 4. Oferty złożone w inny sposób lub po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane.
 5. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dofinansowania.
 6. Złożenie oferty oraz uznanie jej za spełniającą kryteria nie gwarantuje przyznania środków finansowych w wysokości, o którą występuje oferent.

IX.  Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz terminie dokonania wyboru ofert:

 1. Otwarty konkurs ofert przeprowadza się zgodnie z trybem i zasadami określonymi w:
  1. Uchwale nr 720/LVI/2023 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 30 stycznia 2023 r.
   zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Radzymin w latach 2023-2024 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dostępnej pod adresem  https://bip.radzymin.pl/uchwala/6347/uchwala-nr-720-lvi-2023
  2. „Zasadach przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Radzymin organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, przyjętych Zarządzeniem Burmistrza Nr 0050.18.2022 z dnia 9 lutego 2022 roku, dostępnych pod adresem https://bip.radzymin.pl/zarzadzenie/5056/zarzadzenie-nr-0050-18-2022
 2. Wybór ofert do realizacji i tym samym ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu 30 dni od terminu zakończenia składania ofert.
 3. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do wiadomości publicznej (w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.radzymin.pl, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta
  i Gminy Radzymin przy Pl. T. Kościuszki 2 i ul. Konstytucji 3 Maja 19 na stronie internetowej www.radzymin.pl oraz generatorze witkac.pl).
 4. Decyzję o przyznaniu i wysokości dotacji podejmuje Burmistrz Radzymina.
 5. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji zadania zostaną uregulowane w umowie.
 6. Od rozstrzygnięcia w sprawie wyboru oferty nie stosuje się trybu odwoławczego.

X. Kryteria oceny ofert:

1) dla zadania nr 1

Kryteria oceny

Maksymalna ocena punktowa

Przyznana ocena punktowa

Ocena możliwości realizacji zadania publicznego, w szczególności:

1) ocena czy zaproponowane w ofercie działania przyczynią się do osiągnięcia zakładanych celów realizacji zadania publicznego,

2) ocena adekwatności i innowacyjności zaproponowanych działań
do zakresu zadania konkursowego,

3) ocena właściwego doboru adresatów proponowanych działań.

 

 1. 0 – 10 pkt

 

 1. 0 – 7 pkt

 

 1. 0 – 8 pkt

 

Do

uzupełnienia

 

Ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób

uczestniczących w realizacji zadania, w szczególności:

1) ocena potencjału organizacyjnego oferenta (oferentów) i jego dotychczasowych doświadczeń do zakresu realizacji zadania,

2) ocena sposobu zarządzania realizacją zadania (w tym czytelność podziału obowiązków, uwzględnienie monitoringu lub ewaluacji zadania),

3) ocena kwalifikacji i doświadczenia personelu proponowanego
do realizacji zadania,

4) ocena rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia środków
na realizację zadań publicznych w latach poprzednich (jeśli dotyczy).

 

 

 1. 0 – 8 pkt

 

 1. 0 – 6 pkt

 

 1. 0 – 7 pkt

 

 1. 0 – 4 pkt

Do

uzupełnienia

 

Ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym udział wkładu własnego, w tym środków finansowych własnych lub pochodzących
z innych źródeł, w szczególności:

1) ocena racjonalności i efektywności zaplanowanych wydatków,

2) ocena niezbędności wydatków do realizacji zadania i osiągania jego celów,

3) ocena prawidłowości sporządzenia kosztorysu i kwalifikowalności kosztów (przejrzystość i poprawność rachunkowa),

4) ocena zgodności proponowanych stawek jednostkowych ze stawkami rynkowymi.

 

 

 1. 0 – 8 pkt

 

 1. 0 – 6 pkt

 

 1. 0 – 7 pkt

 

 1. 0 – 4 pkt

Do

uzupełnienia

 

Ocena wkładu rzeczowego (np. sprzęt, lokal) i osobowego (świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków),
w szczególności:

1) ocena potencjału technicznego, w tym sprzętowego, warunków lokalowych, sposobu ich wykorzystania, w tym wsparcie oferenta
przez ewentualnych partnerów,

2) ocena zaplecza osobowego (świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków) i sposób jego wykorzystania.

 

 

 

 

 1. 0 – 8 pkt

 

 1. 0 – 7 pkt

 

Do

uzupełnienia

 

Ocena innych kryteriów wynikających ze specyfiki zadania konkursowego:

1) współpraca z inną organizacją na przestrzeni ostatnich 3 lat przy realizacji innego/innych projektów (należy to krótko opisać w części merytorycznej wniosku),

2) włączenie do grupy odbiorców uczestników pochodzących
z terenów wiejskich Gminy Radzymin (zgodnie z zasadą większego udziału % tej grupy w ogólnej grupie uczestników).

 

 

 

 1. 0 – 4 pkt

 

 

 1. 0 – 6 pkt

 

Do

uzupełnienia

 

Liczba punktów ogółem

100

 

Liczba przyznanych punktów:

 

 

 

 1. dla zadania nr 2

Kryteria oceny

Maksymalna ocena punktowa

Przyznana ocena punktowa

Ocena możliwości realizacji zadania publicznego, w szczególności:

1) ocena czy zaproponowane w ofercie działania przyczynią się do osiągnięcia zakładanych celów realizacji zadania publicznego,

2) ocena adekwatności i innowacyjności zaproponowanych działań
do zakresu zadania konkursowego,

3) ocena właściwego doboru adresatów proponowanych działań.

 

 1. 0 – 10 pkt

 

 1. 0 – 7 pkt

 

 1. 0 – 8 pkt

 

Do

uzupełnienia

 

Ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób

uczestniczących w realizacji zadania, w szczególności:

1) ocena potencjału organizacyjnego oferenta (oferentów) i jego dotychczasowych doświadczeń do zakresu realizacji zadania,

2) ocena sposobu zarządzania realizacją zadania (w tym czytelność podziału obowiązków, uwzględnienie monitoringu lub ewaluacji zadania),

3) ocena kwalifikacji i doświadczenia personelu proponowanego
do realizacji zadania,

4) ocena rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia środków
na realizację zadań publicznych w latach poprzednich (jeśli dotyczy).

 

 

 1. 0 – 8 pkt

 

 1. 0 – 6 pkt

 

 1. 0 – 7 pkt

 

 1. 0 – 4 pkt

Do

uzupełnienia

 

Ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym udział wkładu własnego, w tym środków finansowych własnych lub pochodzących
z innych źródeł, w szczególności:

1) ocena racjonalności i efektywności zaplanowanych wydatków,

2) ocena niezbędności wydatków do realizacji zadania i osiągania jego celów,

3) ocena prawidłowości sporządzenia kosztorysu i kwalifikowalności kosztów (przejrzystość i poprawność rachunkowa),

4) ocena zgodności proponowanych stawek jednostkowych ze stawkami rynkowymi.

 

 

 1. 0 – 8 pkt

 

 1. 0 – 6 pkt

 

 1. 0 – 7 pkt

 

 1. 0 – 4 pkt

Do

uzupełnienia

 

Ocena wkładu rzeczowego (np. sprzęt, lokal) i osobowego (świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków),
w szczególności:

1) ocena potencjału technicznego, w tym sprzętowego, warunków lokalowych, sposobu ich wykorzystania, w tym wsparcie oferenta
przez ewentualnych partnerów,

2) ocena zaplecza osobowego (świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków) i sposób jego wykorzystania.

 

 

 

 

 1. 0 – 8 pkt

 

 1. 0 – 7 pkt

 

Do

uzupełnienia

 

Ocena innych kryteriów wynikających ze specyfiki zadania konkursowego:

1) współpraca z inną organizacją na przestrzeni ostatnich 3 lat przy realizacji innego/innych projektów (należy to krótko opisać w części merytorycznej wniosku),

2) włączenie do grupy odbiorców uczestników pochodzących
z terenów wiejskich Gminy Radzymin (zgodnie z zasadą większego udziału % tej grupy w ogólnej grupie uczestników).

 

 

 

 1. 0 – 5 pkt

 

 

 1. 0 – 5 pkt

 

Do

uzupełnienia

 

Liczba punktów ogółem

100

 

Liczba przyznanych punktów:

 

 
 1. Dla zadania nr 3

Kryteria oceny

Maksymalna ocena punktowa

Przyznana ocena punktowa

Ocena możliwości realizacji zadania publicznego, w szczególności:

1) ocena czy zaproponowane w ofercie działania przyczynią się do osiągnięcia zakładanych celów realizacji zadania publicznego,

2) ocena adekwatności i innowacyjności zaproponowanych działań
do zakresu zadania konkursowego,

3) ocena właściwego doboru adresatów proponowanych działań.

 

 1. 0 – 10 pkt

 

 1. 0 – 7 pkt

 

 1. 0 – 8 pkt

 

Do

uzupełnienia

 

Ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób

uczestniczących w realizacji zadania, w szczególności:

1) ocena potencjału organizacyjnego oferenta (oferentów) i jego dotychczasowych doświadczeń do zakresu realizacji zadania,

2) ocena sposobu zarządzania realizacją zadania (w tym czytelność podziału obowiązków, uwzględnienie monitoringu lub ewaluacji zadania),

3) ocena kwalifikacji i doświadczenia personelu proponowanego
do realizacji zadania,

4) ocena rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia środków
na realizację zadań publicznych w latach poprzednich (jeśli dotyczy).

 

 

 1. 0 – 8 pkt

 

 1. 0 – 6 pkt

 

 1. 0 – 7 pkt

 

 1. 0 – 4 pkt

Do

uzupełnienia

 

Ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym udział wkładu własnego, w tym środków finansowych własnych lub pochodzących
z innych źródeł, w szczególności:

1) ocena racjonalności i efektywności zaplanowanych wydatków,

2) ocena niezbędności wydatków do realizacji zadania i osiągania jego celów,

3) ocena prawidłowości sporządzenia kosztorysu i kwalifikowalności kosztów (przejrzystość i poprawność rachunkowa),

4) ocena zgodności proponowanych stawek jednostkowych ze stawkami rynkowymi.

 

 

 1. 0 – 8 pkt

 

 1. 0 – 6 pkt

 

 1. 0 – 7 pkt

 

 1. 0 – 4 pkt

Do

uzupełnienia

 

Ocena wkładu rzeczowego (np. sprzęt, lokal) i osobowego (świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków),
w szczególności:

1) ocena potencjału technicznego, w tym sprzętowego, warunków lokalowych, sposobu ich wykorzystania, w tym wsparcie oferenta
przez ewentualnych partnerów,

2) ocena zaplecza osobowego (świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków) i sposób jego wykorzystania.

 

 

 

 

 1. 0 – 8 pkt

 

 1. 0 – 7 pkt

 

Do

uzupełnienia

 

Ocena innych kryteriów wynikających ze specyfiki zadania konkursowego:

1) realizacja programów profilaktycznych znajdujących się w „Systemie Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego” w trakcie pracy z dziećmi (w realizację programu mogą zostać włączeni również rodzice),

2) współpraca z inną organizacją na przestrzeni ostatnich 3 lat przy realizacji innego/innych projektów (należy to krótko opisać w części merytorycznej wniosku),

3) włączenie do grupy odbiorców uczestników pochodzących
z terenów wiejskich Gminy Radzymin (zgodnie z zasadą większego udziału % tej grupy w ogólnej grupie uczestników).

 

 

 

 1. 0 – 5 pkt

 

 

 

 1. 0 – 2 pkt

 

 

 1. 0 – 3 pkt

Do

uzupełnienia

 

Liczba punktów ogółem

100

 

Liczba przyznanych punktów:

 

 

 

XI. Informacja o realizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3

Gmina Radzymin nie realizowała zadania publicznego tego samego rodzaju w roku 2022 i 2023 a także nie ogłaszała otwartych konkursów ofert w tego samego rodzaju.

XII. Dodatkowe informacje

Osobą uprawnioną do kontaktów z Oferentami oraz udzielania szczegółowych informacji w przedmiocie postępowania konkursowego jest Piotr Oniszk, , 22 667 68 54, główny specjalista ds. Partycypacji i Polityki Społecznej, Urząd Miasta i Gminy w Radzyminie, ul. Konstytucji 3 Maja 19.

Na skróty

Przewiń do góry