Konsultacje społeczne - dot. przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

OBWIESZCZENIE
o przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Zgodnie z art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, ze zm., zwanej dalej Kpa) oraz art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029, ze zm.), zwanej dalej ustawą ooś) w toku postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu metodą R5 i R12 przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne w Dybowie Kolonii (działka ew. nr 99) obręb Dybów Kolonia,

podaje do publicznej wiadomości 

informację o przeprowadzonym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o ponownym rozpoczęciu konsultacji społecznych w ramach przeprowadzonej oceny oddziaływania na środowisko.

Inwestor: Usługi Transportowo – Ziemne Wykopy, Sylwester Strupiechowski, ul. Okólna 16a, 05-270 Marki

Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zostało wszczęte na wniosek złożony w dniu 1 lutego 2022 r. i uzupełniony w dniu 14 marca 2022 r. Do wniosku dołączony został raport oddziaływania na planowanego przedsięwzięcia na środowisko. 


Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w przedmiotowej sprawie jest Burmistrz Radzymina.
Zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy ooś oraz § 2 ust. 1 pkt 47 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 z późn. zm.), rozstrzygnięcie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko na etapie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie oddziaływać na środowisko rozstrzyga się po zasięgnięciu uzgodnień i opinii następujących organów:

  • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie;
  • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wołominie;
  • Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem PGW WP.


Jednocześnie informuję, że z w/w wnioskiem oraz uzgodnieniami i opiniami organów, zapoznać się można w Urzędzie Miasta i Gminy Radzymin, ul. Komunalna 2, 05-250 Radzymin, w pokoju nr 20, w godzinach pracy urzędu (po wcześniejszym uzgodnieniu tego faktu telefonicznie pod numerem (22) 6676869 lub mailowo pod adresem: aturku@radzymin.pl).

Biorąc powyższe pod uwagę informuję, że:

1.      Każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie w terminie 30 dni, tj. od 15.02.2023 r. do 17.03.2023 r. włącznie.
Uwagi i wnioski mogą być wnoszone: 
a) w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta i Gminy Radzymin, ul. Tadeusza Kościuszki 2, 05-250 Radzymin z dopiskiem: „udział społeczeństwa” należy powołać się na numer sprawy: OŚ.6220.1.2022.DB/AT;
b) ustnie do protokołu w godzinach przyjmowania interesantów;
c) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: środowisko@radzymin.pl, z dopiskiem: „udział społeczeństwa” należy powołać się na numer sprawy: OŚ.6220.1.2022.DB/AT;
d) do protokołu podczas spotkania konsultacyjnego mieszkańców z interesariuszami w Dybowie Kolonii przy ul. Majowej 51, dnia 9 marca 2023 r. Spotkanie konsultacyjne rozpocznie się o godzinie 18.00.
2.  Wszystkie uwagi i wnioski złożone w terminie zostaną rozpatrzone przez Urząd Miasta i Gminy Radzymin. Wnioski i uwagi złożone po upływie terminu pozostaną bez rozpoznania.
Ponieważ w przedmiotowej sprawie liczba stron przekroczyła 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś oraz art. 49 Kpa powiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach następuje poprzez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania.
Do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty w Urzędzie Miasta i Gminy Radzymin.

Na skróty

Przewiń do góry