Kontrola zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Radzymin

Właściciele nieruchomości zamieszkałych, które nie są podłączone do kanalizacji sanitarnej mają obowiązek zawarcia umowy na odbiór nieczystości ciekłych oraz regularnego opróżniania zbiorników. Obowiązek taki wynika z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie Radzymin.

Po wykonaniu usługi opróżnienia zbiornika bezodpływowego lub osadników z przydomowej oczyszczalni ścieków, przedsiębiorca ma obowiązek wystawić fakturę, rachunek bądź dowód uiszczenia opłaty za wykonaną usługę, podając ilość wywiezionych nieczystości.

Gmina Radzymin, zgodnie z ww. ustawą, zobowiązana jest do przeprowadzania kontroli właścicieli nieruchomości dotyczących zawartych umów oraz posiadanych dowodów płatności za opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków.

Kontrole takie muszą być przeprowadzone co najmniej raz na dwa lata. Podczas kontroli właściciel nieruchomości zobowiązany jest okazać umowę oraz dowody płatności minimum za ostatnie 12 miesięcy.

Zgodnie z art. 10 przywołanej ustawy za uchylanie się od ww. obowiązku właściciel nieruchomości podlega karze grzywny na zasadach wskazanych w kodeksie postępowania o wykroczeniach.

Zawarte umowy oraz dowody płatności za opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków można okazywać w Referacie Gospodarki Odpadami, ul. Komunalna 2, Radzymin (parter) w godzinach: poniedziałek: 7:00 – 19:00, od wtorku do piątku w godz. 7:00 – 15:00.

Przypominamy, że zgodnie z zapisami ww. ustawy wobec mieszkańców, którzy nie posiadają umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz nie wywiązują się z obowiązku regularnego opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników z instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków, Gmina zorganizuje zastępczo odbiór nieczystości. Skutkować to będzie wydaniem decyzji określającej wysokość opłaty za odbiór nieczystości ciekłych. Częstotliwość odbioru nieczystości zostanie ustalona przez Gminę. Decyzja będzie obowiązywała przez 12 miesięcy i podlega rygorowi natychmiastowej wykonalności.

Na skróty

Przewiń do góry