ZAWADY działka pod zabudowę jednorodzinną. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Radzymin

Zawady 150 000.png

Burmistrz Radzymina
ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej
nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Radzymin.


Przedmiot przetargu:
Nieruchomość płożona w gminie Radzymin, obręb 0022 Zawady, składająca się z działki ewidencyjnej  nr 7/8 o powierzchni 0,0983 ha i działki ewidencyjnej nr 7/5 o powierzchni 0,0508 ha, uregulowana w księdze wieczystej nr WA1W/00091111/7.

Cena wywoławcza: 150 000,00 zł
Do ceny nieruchomości uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT, według obowiązującej stawki (23%).

Wysokość wadium: 15 000,00 zł

Opis nieruchomości:
Nieruchomość oznaczona jako działki ewidencyjne nr 7/5 i 7/8 w obrębie 0022 Zawady ma kształt  prostokąta, teren niezainwestowany. Działka ma zapewniony bezpośredni dostęp do drogi publicznej  o nawierzchni asfaltowej, w której znajduje się częściowa infrastruktura techniczna terenu, t.j.: energia  elektryczna, wodociąg, gaz.

Nieruchomość obciążona służebnością gruntową przejścia i przejazdu na rzecz każdoczesnego  właściciela działki nr 7/6, przez działki 7/2 (obecnie działka nr 7/8) i 7/5, na pasie gruntu o szerokości 3,5 m, ciągnącym się wzdłuż zachodniej granicy działek nr 7/2 (obecnie działka nr 7/8) i 7/5, od drogi publicznej na południu w kierunku północnym, aż do działki nr 7/6.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Radzymin,  zatwierdzonym Uchwałą Nr 430/LI/1998 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 19.06.1998 r. (Dz. Urz.  Woj. Warsz. Nr 62, poz. 293 z dnia 20.10.1998 r.) działka ewidencyjna nr 7/5 w obrębie 0022 Zawady położona jest w terenie rolnym, łąk i pastwisk, oznaczonym symbolem R/RZ. Działka ewidencyjna  nr 7/8 w obrębie 0022 Zawady położona jest w terenie przeznaczonym pod zabudowę jednorodzinną  o charakterze wiejskim, oznaczonym symbolem MN3.

Zobowiązania, których przedmiotem są nieruchomości:
Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.

Sposób i termin zagospodarowania:
Sposób zagospodarowania nieruchomości zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego od dnia przeniesienia prawa własności.
Gmina Radzymin nie dysponuje danymi co do warunków gruntowo-wodnych oraz ewentualnego  występowania zanieczyszczeń gruntu w obrębie zbywanych działek. Osoby zamierzające wziąć udział  w przetargu mogą za zgodą Gminy wykonać stosowne badania, własnym staraniem i na własny koszt.

Miejsce przetargu:
Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radzymin przy pl. Tadeusza Kościuszki 2, 05-250 Radzymin, pokój nr 23 (sala konferencyjna), w dniu 8 marca 2023 r. o godzinie 14:00.

Forma i termin wniesienia wadium:
Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN) przelewem na konto depozytowe Gminy Radzymin nr 32 2490 0005 0000 4600 1989 2416, najpóźniej do dnia 3 marca 2023 r. W tytule wpłaty należy wskazać uczestnika przetargu oraz oznaczenie nieruchomości, będącej przedmiotem przetargu.
Za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto Gminy.
Wadium zwraca się niezwłocznie, po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia  przetargu wynikiem negatywnym, przelewem na rachunek bankowy uczestnika przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi. 

Warunki udziału w przetargu:
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które w wyznaczonym terminie wniosły  wadium.

Każda osoba przystępująca do przetargu zobowiązana jest przedstawić Komisji Przetargowej przed  otwarciem przetargu następujące dokumenty:

  1. dowód wniesienia wadium,
  2. osoby fizyczne – dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty),
  3. podmiot gospodarczy – aktualny odpis z właściwego dla danego podmiotu rejestru, (CEIDG, KRS), dokument potwierdzający tożsamość osób reprezentujących podmiot,
  4. pełnomocnicy – dokument potwierdzający tożsamość, pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego, o ile uprawnienia do działania w imieniu osób prawnych nie wynikają z innych dokumentów,
  5. osoby fizyczne prowadzące działalność w formie Spółki Cywilnej – umowę spółki, stosowne  dokumenty do działania w imieniu spółki, dokument potwierdzający tożsamość,
  6. osoby pozostające w związku małżeńskim – do dokonania czynności przetargowych konieczna jest  obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego  małżonka (oryginał), zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia  nieruchomości, dokument potwierdzający tożsamość,
  7. oświadczenie o zapoznaniu się stanem przedmiotu przetargu i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Radzymin, w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości, które stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia (druk do pobrania - załącznik nr 1 do ogłoszenia  o przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Radzymin).

Komisja Przetargowa dopuści do przetargu tylko tych uczestników, którzy dopełnili formalności, o których mowa wyżej.

Ważność przetargu:
Wysokość postąpienia nie może być niższa niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do  pełnych dziesiątek złotych.
Przetarg jest ważny, bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował  co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. 

Zawarcie umowy:
Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia umowy sprzedaży.
Gmina Radzymin zawiadomi osobę ustaloną jako Nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Cena osiągnięta w przetargu, powiększona o podatek VAT, podlega zapłacie jednorazowo, nie później niż do dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości. 

Wszelkie koszty związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości, w tym koszty taksy notarialnej i koszty związane z postępowaniem wieczysto-księgowym, ponosi Nabywca. 
W przypadku, gdy Nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2017 r., poz. 2278), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedstawić zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów powołanej wyżej ustawy.

Nie wyraża się zgody na przelew wierzytelności zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości na osoby  trzecie, na skutek przeprowadzonego przetargu.

Odwołanie przetargu:
Burmistrz Radzymina może odwołać z ważnych przyczyn ogłoszony przetarg, informując o tym fakcie niezwłocznie w formie właściwej dla Ogłoszenia o Przetargach.

Miejsce wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu:
Treść niniejszego ogłoszenia zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez:

  1. wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta i Gminy Radzymin, budynek A przy pl. T. Kościuszki 2, budynek B przy ul. Konstytucji 3 Maja 19, budynek C przy ul. Komunalnej 2,
  2. zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Radzymin w zakładce gospodarka nieruchomościami oraz stronie internetowej urzędu www.radzymin.pl,
  3. wyciąg z ogłoszenia zostanie podany w prasie regionalnej, tygodnik – WIEŚCI PODWARSZAWSKIE oraz wywieszony na tablicach ogłoszeń na terenie miejscowości, w których znajdują się nieruchomości objęte ogłoszeniem.


Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu:
Urząd Miasta i Gminy Radzymin, Referat Geodezji i Gospodarki Gruntami 
ul. Konstytucji 3 Maja 19, pokój nr 24 (II piętro)
tel. 22 667 68 32 lub 22 667 68 29
e-mail: 
 

Załączniki


Ogłoszenie o trzecim przetargu - Zawady
OŚWIADCZENIE - Załącznik nr 1 do ogłoszenia o przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Radzymin

Na skróty

Przewiń do góry