Przystąpienie do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Radzymin

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA RADZYMINA

o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Radzymin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko


Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.)  oraz na podstawie art. 39 ust. 1, art. 46 pkt 1, art. 51 ust. 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029z późn. zm.),

z a w i a d a m i a m

o podjęciu przez Radę Miejską w Radzyminie Uchwały Nr 695/LIII/2022 z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Radzymin.


Jednocześnie przystępuje się do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko.

 Zgodnie z art. 11 pkt  1 i art. 8c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zainteresowani mogą składać wnioski do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz prognozy oddziaływania na środowisko podając swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 stycznia 2023 r.

Wnioski należy składać do Burmistrza Radzymina w formie:
1) papierowej na adres Urzędu Miasta i Gminy Radzymin, pl. T. Kościuszki 2, 05-250 Radzymin
lub
2) elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres: plany@radzymin.pl oraz  poprzez platformę ePUAP.

Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Burmistrz Radzymina.
                                                                                              Z up. Burmistrza
                                                                                         Zastępca Burmistrza

                                                                                                        /-/
                                                                                      Krzysztof Dobrzyniecki

Na skróty

Przewiń do góry