Informacja dla właścicieli nieruchomości, którzy nie posiadają podłączenia do sieci kanalizacyjnej

Informacja dla właścicieli nieruchomości, którzy posiadają zbiorniki bezodpływowe (szamba) oraz instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków i nie posiadają podłączenia do sieci kanalizacyjnej.

 

Właściciele nieruchomości zamieszkałych, które nie są podłączone do kanalizacji sanitarnej mają obowiązek zawarcia umowy na odbiór nieczystości ciekłych. Obowiązek taki wynika z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radzymin.

Po wykonaniu usługi opróżnienia zbiornika bezodpływowego lub osadników z przydomowej oczyszczalni ścieków, przedsiębiorca ma obowiązek wystawić fakturę, rachunek bądź dowód uiszczenia opłaty za wykonaną usługę, podając ilość wywiezionych nieczystości Częstotliwość opróżniania zbiornika bezodpływowego z nieczystości ciekłych lub osadników z przydomowej oczyszczalni ścieków, powinna być dostosowana do pojemności posiadanego zbiornika oraz zużycia wody ustalonego w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub w oparciu o  normy zużycia wody. Gmina Radzymin zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zobowiązana jest do przeprowadzania  kontroli właścicieli nieruchomości dotyczących zawartych umów oraz posiadanych dowodów płatności za opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków . Kontrole takie muszą być przeprowadzone co najmniej raz na dwa lata. Podczas kontroli właściciel nieruchomości zobowiązany jest  okazać umowę oraz dowody płatności min. za ostatnie 12 miesięcy.

Zgodnie z art. 10 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za uchylanie się od ww. obowiązku właściciel nieruchomości podlega karze grzywny na zasadach wskazanych w kodeksie postępowania o wykroczeniach.

Ponadto od dnia 9 sierpnia 2023 roku ustawodawca wprowadził nowe przepisy , iż wobec mieszkańców, którzy nie posiadają umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz nie wywiązują się z obowiązku regularnego opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników z instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków, Gmina zorganizuje zastępczo odbiór nieczystości. . Skutkować to będzie wydaniem decyzji określającej wysokość opłaty za odbiór nieczystości ciekłych Częstotliwość odbioru nieczystości zostanie ustalona przez Gminę. Decyzja będzie obowiązywała przez 12 miesięcy i podlega rygorowi natychmiastowej wykonalności.

Zgodnie z nowymi przepisami decyzja ulega przedłużeniu na kolejny okres, jeżeli właściciel nieruchomości nie przedstawi, na co najmniej 3 miesiące przed upływem daty obowiązywania decyzji, umowy, w której termin rozpoczęcia wykonywania usługi nie jest późniejszy niż data utraty mocy obowiązującej decyzji.

Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenia na odbiór i transport nieczystości ciekłych z terenu Gminy Radzymin znajduje się na BIP Radzymin.

https://bip.radzymin.pl/artykul/379/445/wykaz-podmiotow-posiadajacych-zezwolenie-na-oproznianie-zbiornikow-bezodplywowych

Na skróty

Przewiń do góry