Ogłoszenie o naborze wniosków o dotacje z budżetu Gminy Radzymin na realizację zadań z zakresu wspierania rozwoju sportu

BURMISTRZ RADZYMINA
ogłasza nabór wniosków o dotacje z budżetu Gminy Radzymin
na realizację zadań z zakresu wspierania rozwoju sportu w Gminie Radzymin w 2023 roku.

 

 1. Wspieranie rozwoju sportu w Gminie Radzymin następuje poprzez wsparcie finansowe klubów sportowych w formie dotacji celowych na dofinansowanie zadań z zakresu sportu w różnych dyscyplinach sportowych, w których realizowany jest cel publiczny Gminy Radzymin obejmujący:
 1. poprawę warunków uprawiania sportu na terenie Gminy przez zawodników klubów sportowych;
 2. doskonalenie umiejętności i osiąganie wysokich wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych;
 3. zwiększenie zainteresowania, w szczególności dzieci i młodzieży aktywnym uczestnictwem we współzawodnictwie sportowym;
 4. zwiększenie dostępności mieszkańców Gminy do różnorodnych form aktywności sportowej;
 5. promocję sportu i aktywnego stylu życia wśród mieszkańców Gminy.

O dotację wystąpić może klub sportowy, zrzeszony w polskim związku sportowym, posiadający licencje instruktorskie i zawodnicze.

 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
 1. Na realizację zadania przeznacza się z budżetu Gminy Radzymin środki finansowe w wysokości 630.000,00 zł (słownie: sześćset trzydzieści tysięcy złotych 00/100), z zastrzeżeniem jak niżej.
 2. Wskazana wysokość środków może ulec zmianie w związku z trwającą procedurą przyjęcia budżetu Gminy Radzymin na 2023 rok. Ostateczna wartość zostanie ustalona po uchwaleniu budżetu przez Radę Miejską w Radzyminie oraz po rozstrzygnięciu konkursu.
 3. Kwota ta może także ulec zmianie, w szczególności w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem, złożone wnioski nie uzyskają akceptacji Burmistrza Radzymina lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu Gminy Radzymin w części przeznaczonej na realizację zadania z przyczyn trudnych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.
 4. Złożenie przez Wnioskodawcę wniosku o dotację nie stanowi dla Gminy zobowiązania.

 

 1. Dotację otrzymać może klub sportowy niezaliczany do sektora finansów publicznych
  i niedziałający w celu osiągnięcia zysku, który na terenie Gminy powadzi działalność sportową, jeżeli:
 1. realizuje cel publiczny wskazany w § 3 ust. 1 uchwały Nr 521/XLV/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Radzymin;
 2. angażuje się we współpracę z gminnymi jednostkami organizacyjnymi oraz z Urzędem Miasta i Gminy Radzymin przy realizacji zadań publicznych z zakresu sportu na rzecz mieszkańców Gminy;
 3. promuje wśród mieszkańców wizerunek Gminy stwarzającej warunki dla rozwoju sportu, w szczególności poprzez honorowanie Radzymińskiej Karty Mieszkańca i udzielanie jej posiadaczom zniżek lub przywilejów;
 4. zapewni udział finansowych środków własnych na realizację projektu.

 

 1. Zasady i tryb przyznawania dotacji, w tym warunki finansowe realizacji zadania:
 1. Wnioskodawca składa wniosek na druku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 2. Konkurs rozstrzyga Burmistrz Radzymina po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.
 3. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznania dotacji
  w oczekiwanej wysokości.
 4. Dofinansowanie nie może przekroczyć 90 % całkowitych kosztów realizacji projektu.
 5. Wysokość udziału środków własnych klubu (udziału własnego i/lub z innych źródeł finansowego oraz udziału niefinansowego) nie może być (łącznie) niższa niż 10% kosztów całkowitych realizacji projektu.
 6.  W przypadku pozytywnej oceny większej liczby wniosków, dla których łączna kwota wnioskowanej dotacji przekroczy poziom zaplanowanych na zadanie środków finansowych, dopuszcza się możliwość udzielenia dotacji w kwocie mniejszej niż wskazana we wniosku. W takim przypadku klub składający wniosek może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub zrezygnować z przyjęcia przyznanej dotacji. Procentowy udział przyznanej dotacji w całkowitych kosztach realizacji projektu nie może być wyższy niż wnioskowany.
 7. Finansowy wkład własny określony we wniosku może zostać proporcjonalnie obniżony
  w przypadku otrzymania dotacji niższej niż wnioskowana. W takim przypadku Wnioskodawca jest zobowiązany do przedstawienia zaktualizowanego wniosku, który stanowić będzie podstawę do zawarcia umowy.
 8. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania będzie regulować umowa zawarta w formie pisemnej pomiędzy wyłonionym Wnioskodawcą a Gminą Radzymin. Załącznikiem do umowy będzie aktualny wniosek o przyznanie dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rozwoju sportu w Gminie Radzymin.  
 9. Koszty związane z realizacją dotowanego zadania powstałe przed podpisaniem umowy nie będą pokrywane ze środków dotacji.
 10. W ramach projektu pokryte mogą być koszty pośrednie związane z realizacją zadania, jednak nie więcej niż 10% dotacji - takie jak koszty np. obsługi administracyjno-księgowej związanej z realizacją projektu.
 11. Z dotacji nie mogą być finansowane lub dofinansowane wydatki z tytułu:
 1. utrzymania obiektów sportowych, w tym wynagrodzenia dla osób odpowiadających za ich utrzymanie;
 2. transferu zawodnika z innego klubu sportowego;
 3. wynagrodzenia zawodników, premii meczowych i innych nagród;
 4. wynagrodzenia działaczy klubu sportowego;
 5. zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na klub sportowy lub zawodnika tego klubu;
 6. zobowiązań klubu sportowego związanych z zaciągniętą pożyczką, kredytem lub wykupem papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia klubu sportowego;
 7. refundacji kosztów, które wnioskodawca poniósł na realizację projektu przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji.

 

 1. Termin i warunki realizacji projektu.
 1. Niniejszy konkurs obejmuje zadania publiczne, których realizacja może trwać od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2023 roku.  
 2. W przypadku niewykorzystania dotacji lub wykorzystania dotacji niezgodnie z umową środki finansowe podlegają zwrotowi wraz z odsetkami, jak dla zaległości podatkowych, na rzecz Gminy Radzymin.
 3. Zleceniobiorca jest zobowiązany do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego
  w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego – wzór stanowić będzie załącznik do umowy.

 

 1. Termin i warunki składania wniosków.
 1. Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Radzymin, pokój nr 13, budynek B, przy ul. Konstytucji 3 Maja 19  w nieprzekraczalnym terminie do 12 grudnia 2022 roku do godz. 19:00 lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta i Gminy Radzymin,  05-250 Radzymin, ul. Konstytucji 3 Maja 19. Wniosek wraz załącznikami należy złożyć w kopercie opatrzonej nazwą „Nabór wniosków na realizację przedsięwzięć w zakresie wspierania rozwoju sportu w Gminie Radzymin w  2023 roku”. W przypadku wysłania wniosku pocztą decyduje data wpływu do Urzędu, a nie data stempla pocztowego.
 2. Do wniosku nieobligatoryjnie można dołączyć:
 1. pisemne rekomendacje dla klubu,
 2. umowy partnerskie lub oświadczenie partnera o współpracy, zapewnieniu miejsca realizacji projektu,
 3. inne załączniki, związane ze specyfiką realizacji zadania publicznego i mogące mieć znaczenie przy ocenie projektu.
 1. Nie będą przyjmowane wnioski przesłane drogą elektroniczną.
 2. Wnioski złożone po terminie oraz wnioski zawierające błędy formalne nieuzupełnione
  w terminie 3 dni roboczych - od dnia powiadomienia mailowego lub telefonicznego - zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
 3. Wnioski wraz z dokumentami nie będą zwracane Wnioskodawcom.
 4. Informacje w sprawie konkursu można uzyskać w Referacie Partycypacji i Polityki Społecznej Urzędu Miasta i Gminy Radzymin, ul. Konstytucji 3 Maja 19, pokój nr 13, tel.: 22 667 68 51/52, e- mail: lub rwisniewski@radzymin.pl.

 

 1. Tryb i kryteria wyboru wniosków.
 1. Referat Partycypacji i Polityki Społecznej w Urzędzie Miasta i Gminy Radzymin rozpatrzy złożone wnioski pod względem formalnym i przekaże je Komisji konkursowej, powołanej zarządzeniem Burmistrza. Komisja opiniuje oferty w ciągu 30 dni, licząc od zakończenia terminu składania wniosków.
 2. Kryteria oceny formalnej stanowią załącznik nr 2 do Zarządzenie nr 0050.142.2022 
 3. Wnioski nie spełniające wymogów formalnych lub nieuzupełnione w wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane podczas oceny merytorycznej.
 4. Komisja Konkursowa dokona oceny merytorycznej wniosków oraz przedstawi propozycję podziału środków (wysokości dotacji) Burmistrzowi Radzymina, który podejmie ostateczną decyzję.
 5. Komisja konkursowa w trakcie rozpatrywania i oceny merytorycznej wniosków może wezwać wnioskodawcę do złożenia dodatkowych informacji i uzupełnienia dokumentacji. W sytuacji, gdy wnioskodawca nie złoży żądanych informacji, bądź nie uzupełni dokumentacji we wskazanym terminie, wniosek nie podlega dalszej ocenie.
 6. Karta oceny merytorycznej stanowi załącznik nr 3 do Zarządzenie nr 0050.142.2022
 7. Burmistrz Radzymina, uwzględniając opinię Komisji konkursowej, podejmuje decyzję o przyznaniu lub nieprzyznaniu dotacji klubowi sportowemu oraz jej wysokości. Rozstrzygnięcie konkursu może nastąpić nie wcześniej niż po uchwaleniu budżetu gminy na rok 2023.
 8. Decyzja Burmistrza jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. Decyzja o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu KPA.
 9. Wyniki konkursu, z podaniem nazwy klubu, nazwy projektu i wysokości przyznanej dotacji, Burmistrz ogłasza poprzez wywieszenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz publikację w Biuletynie Informacji Publicznej niezwłocznie po dokonaniu rozstrzygnięcia przez Burmistrza Radzymina.
 10. Przed zawarciem umowy Burmistrz może zażądać od Wnioskodawcy dokumentów potwierdzających złożone do wniosku oświadczenia.

 

 1. Zastrzeżenia i uwagi. Postanowienia końcowe.
 1. Złożenie wniosku w ramach niniejszego konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści jego ogłoszenia.
 2. W przypadku otrzymania dotacji Wnioskodawca zobowiązany jest dostarczyć do Referatu Partycypacji i Polityki Społecznej potwierdzenie aktualności swoich danych zawartych we wniosku, niezbędnych do przygotowania umowy oraz oświadczenie o statusie podatnika VAT (czynny/zwolniony/nie jest podatnikiem podatku VAT).
 3. Burmistrz unieważnia konkurs, jeżeli:
 1. nie wpłynął żaden wniosek;
 2. żaden ze złożonych wniosków nie spełniał wymogów zawartych w ogłoszeniu.
 1. Burmistrz zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny, przesunięcia terminu składania wniosków oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu.
 2. W przypadku rezygnacji podmiotu lub odmowy podpisania umowy z przyczyn opisanych powyżej, Burmistrz może zarezerwowane środki przeznaczyć na inny projekt złożony w ramach niniejszego konkursu, spełniający wymogi formalne i merytoryczne.

PLIKI DO POBRANIA 


 

Na skróty

Przewiń do góry