Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów Dybów Kolonia, Ciemne, Wiktorów i Stary Janków

Przypominamy o trwającym wyłożeniu (w dniach od 09.11.2022 r. do 30.11.2022 r.:) oraz planowanej dyskusji publicznej w sprawie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów Dybów Kolonia, Ciemne, Wiktorów i Stary Janków, na terenie Gminy Radzymin.

------------------------------------------------

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA RADZYMINA

z dnia 02.11.2022r.

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.), art. 39 ust. 1, art. 46 pkt 1, art. 51 ust. 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.), w związku z Uchwałą 527/XXXVIII/2021 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 15 listopada 2021 r.

zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów Dybów Kolonia, Ciemne, Wiktorów i Stary Janków, na terenie Gminy Radzymin
 

w dniach od 09.11.2022 r. do 30.11.2022 r.:
1) w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radzymin, w budynku „B” przy ul. Konstytucji 3 Maja 19, w godzinach pracy urzędu, 
2) w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Radzymin: https://bip.radzymin.pl/artykuly/461/wylozenia-projektow-planow-do-publicznego-wgladu ,
3) na portalu mapowym pod adresem: https://radzymin.e-mapa.net w warstwie: „Zagospodarowanie  przestrzenne” - „Wyłożenia projektów planów do publicznego wglądu”.

Zgodnie z art. 8d ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie planu odbędzie się, za pomocą środków porozumiewania się na odległość (online), w czasie rzeczywistym w dniu 28.11.2022 r. o godzinie 17.30.


Spotkanie ma charakter otwarty, nie są wymagane wcześniejsze zgłoszenia. Aby wziąć w nim udział należy  kliknąć w link do spotkania na platformie Microsoft Teams oraz podać swoje imię i nazwisko.

Link dostępny pod adresem:  https://tinyurl.com/mpzpprzemysl

Zgodnie z art. 17 pkt 11, art. 18 i 8 c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu planu, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu wnioskodawcy, przedmiotu wniosku oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.12.2022 r.

Uwagi do projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko należy składać do Burmistrza Radzymina w formie:
1) papierowej na adres Urzędu Miasta i Gminy Radzymin, pl. T. Kościuszki 2, 05-250 Radzymin,
2) elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności  poczty elektronicznej na adres:  lub poprzez platformę ePUAP.

    Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Radzymina.

-----------------------------------------

Więcej informacji znajdą Państwo w BIP Gminy Radzymin.

 

miniatura.jpeg

Na skróty

Przewiń do góry